№ 1 (14) Ч.І – 2020

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИЯВЛЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ РОЗВІДКИ

В.В. Маміч, А.П. Чкалов, М.Є. Галактіонов, Д.С. Цаприка

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.5-10

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В роботі проведено аналіз існуючих оптико-електронних засобів розвідки, відмічено, що оптичні та оптико-електронні засоби розвідки та прицілювання – важливіший компонент забезпечення бойових дій в денних та нічних умовах. Від них залежить наведення зброї та отримання до сімдесяти п’яти відсотків інформації про противника. Широке застосування оптики обумовлено: високою інформативністю оптичного діапазону; високою достовірністю інформації; мобільністю оптико-електронних засобів розвідки; високим ступенем підготовленості особового складу до роботи з оптико-електронними засобами.
У ході аналізу можливостей виявлення оптико електронних засобів розвідки з’ясовано що при низьких рівнях освітленості можна знизити величину потужності лазера і збільшити або час накопичення відеокамери, або її посилення. В першу чергу, необхідно збільшувати посилення до тих пір, поки значення пікселів «пасивного» зображення не будуть перевищувати граничне значення. Це пов’язано з тим, що флуктуації атмосфери викликають переміщення відблиску уздовж приймача випромінювання, приводячи до його розмивання на зображенні. Для далеко розташованих оптико-електронних засобів розвідки розмір відблиску не перевищує розміру одного пікселя, тому замість яскравої точки на зображенні буде отримано тьмяне пляма.

Ключові слова

прилади, спостереження, виявителі, автоматичні системи, пункт збору інформації, далекоміри, сканування, відблиски, помилкові об’єкти, дифузне віддзеркалення, тривалість імпульсу.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Чкалов А.П., Душкін Ю.Г., Галактіонов М.Є., Маміч В.В. Удосконалення захисту оптико-електронних засобів розвідки. – Одеса : Збірник наукових праць ВА, 2020. – Вип. 1(13). ч. І. – С. 335-341.
 2. Кухар М.А., Науменко А.М., Щербінін С.О. Аналіз конструкції та характеристик оптичних прицілів / Харків ХУПС, 2016. – Вип. 1(46) . – С. 129-132.
 3. Каблуков О.А. Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект / О.А. Каблуков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – № 1. – С. 180-181.
 4. Пасько І.В. Артилерійські оптико-електронні засоби розвідки, спостереження та цілевказання / І.В. Пасько // Перспективи та шляхи розвитку бойового забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. – Суми: СумДУ, 2009. – С. 29-30.
 5. Лифанов Ю.С. Направления развития зарубежных средств наблюдения за полем боя / Ю.С. Лифанов, В.Н. Саблин, М.И. Салтан. – М.: Радиотехника, 2004. – С. 64-67.
 6. Експериментальне дослідження оптичної примітності об’єктів АБТТ для охорони периметра об’єкту: звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України; кер. І.Ю. Бірюков. – X., 2012. –С. 85-89.

 

 References

 1. Chkalov, A.P., Dushkin, Y.G., Galaktionov, M.E., & Mamich V.V. (2020). Udoskonalennia zakhystu optyko-elektronnykh zasobiv rozvidky [Improving the protection of optoelectronic intelligence]. Collection of scientific works of Odesa Military Academy –l Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa) Academy, 1(13) part I, 335-341 [in Ukrainian].
 2. Kukhar, M.A., Naumenko, A.M., & Shcherbinin, S.O. (2017). Analiz konstruktsii ta kharakterystyk optychnykh prytsiliv [Analysis of the design and characteristics of optical sights]. Scientific Works of Kharkiv National Air Force University – Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl, 1(46), 129-132 [in Ukrainian].
 3. Kablukov, O.A. (2010). Osoblyvosti zastosuvannia zasobiv maskuvannia viisk i obiektiv vid optyko-elektronnykh zasobiv povitrianoi rozvidky protyvnyka: istorychnyi aspekt [Peculiarities of application of means of camouflage of troops and objects from opto-electronic means of air reconnaissance of the enemy: historical aspect]. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy – Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. № 1, 180-181 [in Ukrainian].
 4. Pasko, I.V. (2009). Artyleriiski optyko-elektronni zasoby rozvidky, sposterezhennia ta tsilevkazannia [Artillery opto-electronic means of reconnaissance, observation and targeting]. Prospects and ways of development of combat support of missile troops and artillery of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine – Perspektyvy ta shliakhy rozvytku boiovoho zabezpechennia raketnykh viisk i artylerii Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy, 29-30 [in Ukrainian].
 5. Lifanov, Yu.S., Sablin, V.N., & Saltan, M.I. (2004). Napravleniya razvitiya zarubezhnyh sredstv nablyudeniya za polem boya [Directions of development of foreign means of observation of the battlefield]. Radiotekhnika – Radio engineering, 64-67 [in Russian].
 6. Eksperymentalne doslidzhennia optychnoi prymitnosti obiektiv ABTT dlia okhorony perymetra obiektu: zvit pro NDR [Experimental study of the optical visibility of ABTT objects to protect the perimeter of the object: a report on research]. (2012). Acad. BB of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; ker. I.Yu. Biryukov, 85-89 [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 14.1.5-10 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free