№ 1 (14) Ч.І – 2020

ВИМОГИ ДО СУЧАСНИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ БЕРЕГОВИХ САМОХІДНИХ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ПРИ ЇХ АВТОНОМНОМУ БОЙОВОМУ ЗАСТОСУВАННІ ДЛЯ УРАЖЕННЯ НАДВОДНИХ ЦІЛЕЙ

 
О.В. Кобзар, Ю.О. Золотонос

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.23-33

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті розглядається проблема розвитку перспективного артилерійського озброєння з точки зору можливості підвищення його ефективності за рахунок застосування передових технологій в розробці оптико-електронних систем виявлення і прицілювання берегового рухомого (самохідного) артилерійського комплексу з метою надійного та гарантованого ураження надводних цілей при його автономному бойовому застосуванні.
Особливу увагу було акцентовано на обставинах і технічних рішеннях, які реалізовують найпередовіші розробки науки та техніки, дозволяють отримувати досить надійну інформацію про параметри об’єктів спостереження і є домінантними в майбутніх перспективних зразках артилерійського озброєння, яким є береговий рухомий артилерійський комплекс.

Ключові слова

артилерія, озброєння та військова техніка, береговий рухомий артилерійський комплекс, оптико-електронна система, оптико-електронний комплекс, оптико-електронний прилад, ціль, Військово-Морські Сили Збройних Сил України.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Міністр оборони назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС ЗС України за стандартами НАТО. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/15/ministr-oboroni-nazvav-tri-skladovi-naroshhuvannya-bojovih-spromozhnostej-vms-zs-ukraini-za-standartami-nato/ (дата звернення: 15.06.2020).
 2. Ракетні війська і артилерія виходять на новий етап розвитку. URL: http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2019/11/04/raketni-vijska-i-artileriya-vihodyat-na-novij-etap-rozvitku/ (дата звернення: 03.04.2020).
 3. Перед від’їздом до Запоріжжя, патріотично налаштовані артилеристи в Криму зробили
  все, щоб гармати не стріляли в бік України. URL: https://web.archive.org/web/20170204165759/http://iz.com.ua/zaporoje/47152-krym.html (дата звернення: 03.04.2020).
 4. Не гірше американської: в Україні тестують унікальну контрбатарейну систему. URL: https://gazeta.ua/articles/donbas/_ne-girshe-amerikanskoyi-v-ukrayini-testuyut-unikalnu-kontrbatarejnu-sistemu/893362 (дата звернення: 05.04.2020).
 5. Розпочато держвипробування автоматизованої системи управління артилерією «Оболонь-А». URL: https://www.ukrmilitary.com/2019/05/obolon-a.html (дата звернення: 05.04.2020).
 6. Про затвердження військово-адміністративного поділу території України: Указ Президента України №39/2016 URL: https://www.president.gov.ua/documents/392016-19769 (дата звернення: 05.04.2020).
 7. Тимкул В.М. Оптико-електронні прилади і системи. Теорія і методи енергетичного розрахунку : Навчальний посібник / В.М.Тимкул, Л.В.Тимкул. – Новосибірськ : СГГА, 2005. – 215 с.
 8. Блокнот командира батареї: навч. посіб. / П.Є.Трофименко, Г.В.Сорокоумов, Л.С.Демидко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 125 с.
 9. Довідник командира артилерійського підрозділу: навч. посіб./ М.М.Ляпа, Ю.І.Пушкарьов, В.М.Петренко. - Суми: СумДУ, 2015. - 311 с.
 10. Засоби підготовки та управління вогнем артилерії: навч. посіб. / В.М.Петренко, М.М.Ляпа, А.І. Приходько. - Суми: СумДУ, 2015. - 458 с.
 11. Основи артилерійської розвідки: навч. посіб. / А.М Кривошеєв., А.І.Приходько, В.М.Петренко. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 392 с.
 12. Слюсар В.І. Інформаційні технології в артилерійських системах країн НАТО / В.І.Слюсар // Озброєння та військова техніка. – 2018. – №3 (19).  – С. 69-74.
 13. 130-мм артилерійський комплекс берегової оборони «БЕРЕГ». URL: https://web.archive.org/web/20150302064557/http://warships.ru/Russia/Weapons/Guns/A-222/ (дата звернення: 25.04.2020).
 14. Маліков В.Г. Сухопутний крейсер «Берег» / В.Г. Маліков // Техника молодежи. – №12_2000.
 15. Сенаторов В.М. Оптико-електронний комплекс контролю положення лінії візування оптичного прицілу / В.М.Сенаторов, О.Д.Мельник, В.І.Микитенко // Вісник КПІ. Серія Приладобудування. – 2019 – Вип. 58 (2).– С. 15-22.
 16. Field Artillery. A Professional Bulletin for Redlegs. March-April 1996. Cavazos On Training. 1996. – P. 5-7. URL: https://sill-www.army.mil/fires-bulletin-archive/archives/2002/MAR_APR_2002/MAR_APR_2002_FULL_EDITION.pdf. (дата звернення: 18.06.2020).

 

 References

 1. Ministr oborony nazvav try skladovi naroshchuvannya boyovykh spromozhnostey VMS ZS Ukrayiny za standartamy NATO [The Minister of Defense named three components of increasing the combat capabilities of the Navy of the Armed Forces of Ukraine according to NATO standards]. (2020). www.mil.gov.ua. Retrieved from https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/15/ministr-oboroni-nazvav-tri-skladovi-naroshhuvannya-bojovih-spromozhnostej-vms-zs-ukraini-za-standartami-nato/ (Last accessed: 15.06.2020) [in Ukrainian].
 2. Raketni viysʹka i artyleriya vykhodyatʹ na novyy etap rozvytku [Missile troops and artillery are entering a new stage of development]. (2019). www.mil.gov.ua. Retrieved from http://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2019/11/04/raketni-vijska-i-artileriya-vihodyat-na-novij-etap-rozvitku/ (Last accessed: 03.04.2020) [in Ukrainian].
 3. Pered vidʺyizdom do Zaporizhzhya, patriotychno nalashtovani artylerysty v Krymu zrobyly vse, shchob harmaty ne strilyaly v bik Ukrayiny [Before leaving for Zaporizhia, patriotic artillerymen in the Crimea did their best to prevent guns from firing at Ukraine]. (2014). web.archive.org. Retrieved from https://web.archive.org/web/20170204165759/http://iz.com.ua/zaporoje/47152-krym.html (Last accessed: 03.04.2020) [in Ukrainian].
 4. Ne hirshe amerykansʹkoyi: v Ukrayini testuyutʹ unikalʹnu kontrbatareynu systemu [Not worse than the American one: a unique counter-battery system is being tested in Ukraine]. (2019). gazeta.ua. Retrieved from https://gazeta.ua/articles/donbas/_ne-girshe-amerikanskoyi-v-ukrayini-testuyut-unikalnu-kontrbatarejnu-sistemu/893362 (Last accessed: 05.04.2020) [in Ukrainian].
 5. Rozpochato derzhvyprobuvannya avtomatyzovanoyi systemy upravlinnya artyleriyeyu «Obolonʹ-A» [State testing of the Obolon-A automated artillery control system has begun]. (2019). www.ukrmilitary.com. Retrieved from https://www.ukrmilitary.com/2019/05/obolon-a.html (Last accessed: 05.04.2020) [in Ukrainian].
 6. Pro zatverdzhennya viysʹkovo-administratyvnoho podilu terytoriyi Ukrayiny: Ukaz Prezydenta Ukrayiny №39/2016 (2016, february 05). www.president.gov.ua. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/392016-19769 (Last accessed: 05.04.2020) [in Ukrainian].
 7. Tymkul, V.M., & Tymkul, L.V. (2005). Optyko-elektronni prylady i systemy. Teoriya i metody enerhetychnoho rozrakhunku [Optoelectronic devices and systems. Theory and methods of energy calculation]. Novosybirsʹk: S·HHA [in Russian].
 8. Trofymenko, P.YE., Sorokoumov, H.V., & Demydko, L.S. (2015). Bloknot komandyra batareyi [Notebook of the commander of the battery]. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [in Ukrainian].
 9. Lyapa, M.M., Pushkarʹov, YU. I., & Petrenko, V.M. (2015). Dovidnyk komandyra artyleriysʹkoho pidrozdilu [Handbook of the commander of the artillery unit]. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [in Ukrainian].
 10. Petrenko, V.M., Lyapa, M.M., & Prykhodʹko, A.I. (2015). Zasoby pidhotovky ta upravlinnya vohnem artyleriyi [Means of training and control of artillery fire]. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [in Ukrainian].
 11. Kryvosheyev, A.M., Prykhodʹko, A.I., & Petrenko, V.M. (2014). Osnovy artyleriysʹkoyi rozvidky [Fundamentals of artillery reconnaissance]. Sumy: Sumsʹkyy derzhavnyy universytet [in Ukrainian].
 12. Slyusar, V.I. (2018). Informatsiyni tekhnolohiyi v artyleriysʹkykh systemakh stran NATO [Information technology in NATO artillery systems]. Weapons and military equipment, 3(19), 69-74 [in Ukrainian].
 13. 130-mm artyleriysʹkyy kompleks berehovoyi oborony «BEREH» [130-mm coastal defense artillery complex «BEACH»]. web.archive.org. Retrieved from https://web.archive.org/web/20150302064557/http://warships.ru/Russia/Weapons/Guns/A-222/ (Last accessed: 25.04.2020) [in Russian].
 14. Malikov, V.H. Sukhoputnyy kreyser «Bereh» [Malikov VG Land cruiser «Coast»]. (2000). Technique of youth, 12 [in Russian].
 15. Senatorov, V.M., Melʹnyk, O.D., & Mykytenko, V.I. (2019). Optyko-elektronnyy kompleks kontrolyu polozhennya liniyi vizuvannya optychnoho prytsilu [Optical-electronic complex of position control of the sighting line of the optical sight]. Visnyk of KPI. Instrument making series, 58 (2), 15-22 [in Ukrainian].
 16. Field Artillery. A Professional Bulletin for Redlegs Cavazos On Training. (n.d.). sill-www.army.mil. Retrieved from https://sill-www.army.mil/fires-bulletinarchive/archives/2002/MAR_APR_2002/MAR_APR_2002_FULL_EDITION.pdf. (Last accessed: 18.06.2020) [in English].
Copyright 2014 14.1.23-33 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free