№ 1 (14) Ч.І – 2020

ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В ТЕХНОЛОГІЯХ БУДІВНИЦТВА КОРАБЛІВ, КАТЕРІВ ТА ПІДВОДНИХ ЧОВНІВ

 
Т.А. Кобзар, О.М. Савінок, К.В. Марінічева

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.45-54

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

  У статті надається аналіз існуючого досвіду країн світу щодо інноваційних розробок в технологіях будівництва кораблів, катерів та підводних човнів, розкриваються проблеми, перспективи їх застосування та визначаються можливі шляхи їх удосконалення за рахунок технічного прогресу.

Ключові слова

військовий корабель, катер, підводний човен, рушії, тримаран, інновація, Військово-Морські Сили Збройних Сил України

 

Список бібліографічних посилань

 1. Міністр оборони назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС ЗС України за стандартами НАТО. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/15/ministr-oboroni-nazvav-tri-skladovi-naroshhuvannya-bojovih-spromozhnostej-vms-zs-ukraini-za-standartami-nato/ (дата звернення: 15.06.2020).
 2. Карачун П.О. Перспектива напрямку створення протидиверсійного катеру Військово-Морських Сил Збройних Сил України. / П.О. Карачун, О.В. Кобзар // 16 науково-технічна конференція ДНВЦ ЗС України (08-09.09.2016р., м. Чернігів) : зб. тез і доп. – Чернігів, 2016. – С.118-119.
 3. Кобзар О.В. Розвиток вітчизняного кораблебудування для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України: від стохастичного вибору – до літоральних кораблів прибережної зони XXI століття / О.В. Кобзар // Міжнародна науково-практична конференції ВА (м. Одеса) «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (12-13.09.2019 р., м. Одеса) зб. тез і доп. – Одеса, 2019. – C. 72-73.
 4. MIL.PressFlot. URL: https://flot.com/science/sk1.htm) (дата звернення: 19.06.2020)
 5. Бойові кораблі прибережної зони: сучасний підхід. URL: https://topwar.ru/40113-boevye-korabli-pribrezhnoy-zony-sovremennyy-podhod.html (дата звернення: 19.06.2020).
 6. Зумвольт. Інноваційний есмінець ВМС США. URL: https://futurum.today/zumvolt-innovatsiinyi-esminets-vms-ssha/ (дата звернення: 19.06.2020).
 7. Переламні моменти розвитку флоту. як досвід Швеції може стати корисним для України. URL: https://navy.mil.gov.ua/perelamni-momenty-rozvytku-flotu-yak-dosvid-shvetsiyi-mozhe-staty-korysnym-dlya-ukrayiny/ (дата звернення: 19.06.2020).
 8. Тритон-НН. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Тритон-НН (дата звернення: 19.06.2020).
 9. Каторін Ю.А. Бойові кораблі. Ударні АПЛ Військово-морського флоту Народно-визвольної армії Китаю/ Ю.А. Каторін // «Наука і техніка» – 2020.– №3 (165). – С.23-27.
 10. Роботизированные подводные аппараты. URL: https://ru.wikiversity.org/wiki/ (дата звернення: 20.06.2020).
 11. В России испытали подводный беспилотник «Посейдон» с атомным двигателем. URL: https://360tv.ru/news/tekst/apparat-jadernogo-vozmezdija-v-rossii-ispytalі podvodnyj-bespilotnik-posejdon-s-atomnym-dvigatelem/ (дата звернення: 20.06.2020).
 12. ВМС России закупает атомные подводные лодки. URL: https://bmpd.livejournal.com/2012803.html (дата звернення: 20.06.2020).
 13. Телекерований підводний апарат «Марлін-350». URL: http://www.tetis-pro.ru/catalog/333/5754/ (дата звернення: 20.06.2020).
 14. Unmanned Marine Systems - ASVs, USVs & Autonomous Boat Control System. URL: https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/autonomous-surface-vehicles-ltd/ (дата звернення: 20.06.2020).
 15. The NAVY Unmanned Surface Vehicle (USV) master plan. 23 July 2007. Approved for Public Release; Distribution Unlimited. URL: https://www.hsdl.org/?view&did=479083 (дата звернення: 20.06.2020).

 

 References

 1. The Minister of Defense named three components of increasing the combat capabilities of the Navy of the Armed Forces of Ukraine according to NATO standards [The Minister of Defense named three components of increasing the combat capabilities of the Navy of the Armed Forces of Ukraine according to NATO standards]. www.mil.gov.ua Retrieved from https://www.mil.gov.ua/news/2020/06/15/ministr-oboroni-nazvav-tri-skladovi-naroshhuvannya-bojovih-spromozhnostej-vms-zs-ukraini-za-standartami-nato/  (Last accessed: 15.06.2020) [in Ukrainian].
 2. Karachun, P.O., & Kobzar, O.V. (2016). Perspektyva napryamku stvorennya protydyversiynoho kateru Viysʹkovo-Morsʹkykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny [Prospects for the creation of an anti-sabotage boat of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine]. 16 naukovo-tekhnichna konferentsiya DNVTS ZS Ukrayiny m. Chernihiv : zb. tez i dop. – zb. abstracts and ext., 118-119 [in Ukrainian].
 3. Kobzar, O.V. (2019). Rozvytok vitchyznyanoho korablebuduvannya dlya potreb Viysʹkovo-Morsʹkykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny: vid stokhastychnoho vyboru – do litoralʹnykh korabliv pryberezhnoyi zony XXI stolittya [Development of domestic shipbuilding for the needs of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine: from stochastic choice to littoral ships of the coastal zone of the XXI century]. Spilʹni diyi viysʹkovykh formuvanʹ i pravookhoronnykh orhaniv derzhavy: problemy ta perspektyvy – Joint actions of military formations and law enforcement agencies of the state: problems and prospects. 72-73 [in Ukrainian].
 4. MIL.PressFlot. (n.d.) https://flot.com URL: https://flot.com/science/sk1.htm) (Last accessed: 19.06.2020) [in Russian].
 5. Boyovi korabli pryberezhnoyi zony: suchasnyy pidkhid [Coastal warships: a modern approach]. (2014) URL: https://topwar.ru/40113-boevye-korabli-pribrezhnoy-zony-sovremennyy-podhod.html (Last accessed: 19.06.2020) [in Russian].
 6. Zumvolʹt. Innovatsiynyy esminetsʹ VMS SSHA [Zumvolt. Innovative destroyer of the US Navy]. (2017). https://futurum.today URL: https://futurum.today/zumvolt-innovatsiinyi-esminets-vms-ssha/ (Last accessed: 19.06.2020) [in Russian].
 7. Perelamni momenty rozvytku flotu. yak dosvid Shvetsiyi mozhe staty korysnym dlya Ukrayiny. [Turning points in the development of the fleet. how Sweden's experience can be useful for Ukraine]. (2018). https://navy.mil.gov.ua URL: https://navy.mil.gov.ua/perelamni-momenty-rozvytku-flotu-yak-dosvid-shvetsiyi-mozhe-staty-korysnym-dlya-ukrayiny/ (Last accessed: 19.06.2020) [in Russian].
 8. Tryton-NN [Triton-NN]. (2018). ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Тритон-НН (Last accessed: 19.06.2020) [in Russian].
 9. Katorin, YU.A. (2020). Boyovi korabli. Udarni APL Viysʹkovo-morsʹkoho flotu Narodno-vyzvolʹnoyi armiyi Kytayu [Warships. Shock submarines of the Navy of the People's Liberation Army of China]. Nauka i tekhnika – Science and Technology, 3 (165), 23-27 [in Ukrainian].
 10. Robotyzyrovannye podvodnye apparaty [Robotic submarines]. (2017). ru.wikiversity.org URL: https://ru.wikiversity.org/wiki/ (Last accessed: 20.06.2020) [in Russian].
 11. V Rossii ispytali podvodnyy bespilotnik «Poseydon» s atomnym dvigatelem [An underwater drone Poseidon with an atomic engine was tested in Russia]. https://360tv.ru URL: https://360tv.ru/news/tekst/apparat-jadernogo-vozmezdija-v-rossii-ispytalі podvodnyj-bespilotnik-posejdon-s-atomnym-dvigatelem/ (Last accessed: 20.06.2020) [in Russian].
 12. VMS Rossii zakupayet atomnyye podvodnyye lodki [The Russian Navy buys nuclear submarines]. (2016). bmpd.livejournal.com URL: https://bmpd.livejournal.com/2012803.html (Last accessed: 20.06.2020) [in Russian].
 13. Telekerovanyy pidvodnyy aparat «Marlin-350» [Marlin-350 remote-controlled submarine]. www.tetis-pro.ru URL: http://www.tetis-pro.ru/catalog/333/5754/ (Last accessed: 20.06.2020) [in Ukrainian].
 14. Unmanned Marine Systems - ASVs, USVs & Autonomous Boat Control System. www.unmannedsystemstechnology.com URL: https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/autonomous-surface-vehicles-ltd/ (Last accessed: 20.06.2020). ) [in English].
 15. The NAVY Unmanned Surface Vehicle (USV) master plan. 23 July 2007. Approved for Public Release; Distribution Unlimited. www.hsdl.org URL: https://www.hsdl.org/?view&did=479083 (Last accessed: 20.06.2020) [in English].
Copyright 2014 14.1.45-54 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free