№ 1 (14) Ч.І – 2020

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗВАРЮВАННЯ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

 
В.В. Бачинський, О.І. Кондратенко, В.С. Кондратенко, Т.В. Жарун, О.М. Соколовський

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.62-68

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті виявлені проблеми, що виникають при контролі якості зварювання в польових умовах. Проведена оцінка основних дефектів зварювання в польових умовах і зроблений аналіз способів виявлення їх за допомогою контролю якості зварювання. Досліджені показники якості зварювання деталей, найбільш розповсюджені дефекти зварювання та причини їх виникнення. Проведено порівняльний аналіз методів візуального контролю і ультразвукового контролю якості зварювання в польових умовах на тріщині і звареному шві на зразку ОВТ. Встановлено, що залежно від відповідальності і якості звареної конструкції для неї можна обчислити коефіцієнт ознаки якості, що наддасть можливість для будь-якого зварного з’єднання дати цифрову оцінку контролю якості.

Ключові слова

якість зварних з’єднань, дефекти, контроль якості.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Алгоритм Відновлення боєздатності ЗС України, звітНачальника ГШ ЗС України від 24.11.2015 року № 348-5990. – К .: ГШ ЗСУ. 2015. –18 с.
  2. Богунов С. В. Оценка готовности к боевому применению танков, содержащихся на длительном хранении / С. В. Богунов, А. А. Щава. – К. : КВТИУ, 1988. – 50 с.
  3. Альошин Н. П. Фізичні методи неруйнівного контролю зварних зєднань: навч. посібник. - K, Машинобудування, 2013. - 567 с.
  4. Клюєв В.В. Неруйнівний контроль та діагностика: довідник / В.В. Клюєв, Ф.Р.Соснін, Ковальов О. В. та ін; Під ред. В.В. Клюєва. - 3-е вид., Перероб. і доп. - М.:Машинобудування, 2005. - 656 с.
  5. Троїцький В.А. Короткий посібник з контролю якості зварних з’єднань .- К., Фенікс.-2006.-320 с.

 

 References

  1. Report of the Chief of Staff the Armed Forces of Ukraine Algorithm Rebuilding of combat effectiveness of the Armed Forces of Ukrain № 348-5990 (2015, November 24). Kyiv: The General Staff of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
  2. Bogunov, S.V. (1988). Otsenka gotovnosti k boevomu primeneniyu tankov, soderzhaschihsya na dlitelnom hranenii [Evaluation of the readiness for combat use of tanks held in long-term storage]. Kyiv: KVTIU [inRussian].
  3. Aloshyn, N.P. (2013). Fizychni metody neruinivnoho kontroliu zvarnykh ziednan [Physical methods of non-destructive testing of welded joints]. Kyiv: Mashynobuduvannia Publ. [in Ukrainian].
  4. Kliuiev, V.V., Sosnin, F.R., & Kovalov O.V. et al. (2005). Neruinivnyi kontrol ta diahnostyka: dovidnyk [Non-destructive testing and diagnosis: a guide].Kliuieva V.V. (Ed.). (3rd, enl.). Moskva: Mashynobuduvannia Publ. [in Ukrainian].
  5. Troickii, V.A. (2006). Korotkyiposibnyk z kontroliuyakostizvarnyhzyednan [A short guide to quality control of welded joints]. Kyiv: Feniks Publ. [in Russian].
Copyright 2014 14.1.62-68 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free