№ 1 (14) Ч.І – 2020

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИКОРАБЕЛЬНОЇ ОБОРОНИ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

 
О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, М.О. Поливода, Т.Л. Акініна, Р.М. Буртовий

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.69-75

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (англійською)

 

Анотація

 
Головним завданням реформи Військово-Морських Сил є відбудова військово-морських спроможностей України, надійний захист Батьківщини і здатність перемагати сильнішого супротивника. Це вимагатиме нового мислення, певного часу і значних ресурсів. Україна разом із стратегічними партнерами докладають багато зусиль для відновлення військово-морського потенціалу. Реформування відбувається за стандартами, принципами та цінностями НАТО
Під час оцінювання ефективності ведення бойових дій одним з етапів проведення розрахунків є оперативно-тактичний опис ситуації, що досліджується, наприклад опис ведення бойових дій з урахуванням застосування сил і засобів ПКО. Тобто визначення тих елементів обстановки, що стосуються сил противника, своїх сил, умов, від яких залежить перебіг бойових дій, тощо.
Для забезпечення достовірності оцінювання ефективності застосування військ (сил) необхідний як відповідний методичний апарат, так і прогнозований сценарій бойових дій. Якість оцінювання достовірності прогнозування ефективності застосування військ (сил), у значній мірі, залежить не тільки від методики, що застосовується для розрахунків, а й від якості обраних вихідних даних необхідних для проведення розрахунків щодо оцінювання ефективності застосування військ (сил) в тих чи інших умовах обстановки.
Тому підвищення достовірності оцінки ефективності бойових дій шляхом використання обґрунтованих вихідних даних для розрахунків є, на наш погляд, актуальним завданням .
Оцінювання ефективності застосування сил та засобів військ (сил) проводиться за відповідними методиками згідно розробленого сценарію.
Загальні підходи до розробки сценаріїв бойових дій досить повно розглянуті в спеціальній літературі. Так, зокрема, в наголошено, що сценарій бойових дій базується на припущеннях стосовно можливого розвитку процесу збройної боротьби і повинен передбачати декілька варіантів його перебігу. Ці варіанти визначаються рівнем інтенсивності можливого збройного конфлікту, складом військ (сил) сторін, які протистоять, формами й способами застосування військ (сил).
Стосовно протикорабельної оборони морського узбережжя, яка розглядається, докладний аналіз воєнно-політичної і воєнно-стратегічної обстановки наведений в, опис етапів бойових дій наведений в, однак залишається відкритим питання про вихідні дані для оцінювання ефективності ПКО, тобто підлягає визначенню склад протиборчих сторін та критерій, за яким приймається рішення про досягнення (або недосягнення) противником мети бойових дій. Ступінь обґрунтованості таких даних суттєво впливає на достовірність результатів розрахунків, а тому виникає потреба в розробці методики визначення обґрунтованих вихідних даних для оцінки ефективності ПКО морського узбережжя.
Отже, мета статті полягає в розробці методики визначення таких вихідних даних для оцінювання ефективності ПКО морського узбережжя, які забезпечують обґрунтованість отриманих результатів розрахунків за декількома варіантами бойових дій.

Ключові слова

протикорабельна оборона, угрупування кораблів, військово-морські сили.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Розвиток для перемоги. Погляди Командування ВМС до відновлення українського флоту / https://navy.mil.gov.ua/rozvytok-dlya-peremogy-poglyady-komanduvannya-vms-do-vidnovlennya-ukrayinskogo-flotu/.
 2. Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035 / https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035/
 3. Українська версія оцінок стратегічного середовища / http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/11/Ukrainian_Navy_PRINT.pdf
 4. Волотівській П.Б. Про побудову оборони держави з морського напрямку/ П.Б. Волотівській, О.І. Соломицький.- К.: НАОУ - Труди академії. – 2004.-№ 53.-С.351-358.
 5. Соломицький О.І. Математична модель двосторонніх бойових дій різнорідних угруповань під час протикорабельної оборони морського узбережжя // Збірник матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару: «Актуальні проблеми будівництва Збройних Сил, їх застосування та всебічного забезпечення» (17 жовтня 2006 р.) – Вип. 1(1). – К.: ЦНДІ ЗС України, - 2006. – С. 108-114.
 6. Cаати Т. Аналитическое планирование. Организация систем/ Т.Cаати, К. Кернс. - М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.
 7. Бешелев С.Д. Математико-статистические методи експертних оценок / С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гуревич. – М.: Висшая школа, 1980. – 263 с.

 

 References

 1. Rozvytok dlia peremohy. Pohliady Komanduvannia VMS do vidnovlennia ukrainskoho flotu [Development for victory. Views of the Navy Command to the restoration of the Ukrainian fleet]. (n.d.). navy.mil.gov.ua. Retrieved from https://navy.mil.gov.ua/rozvytok-dlya-peremogy-poglyady-komanduvannya-vms-do-vidnovlennya-ukrayinskogo-flotu/ [in Ukrainian].
 2. Stratehiia Viiskovo-Morskykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy 2035 [Strategy of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine 2035]. (n.d.). navy.mil.gov.ua Retrieved from https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035/ [in Ukrainian].
 3. Ukrainska versiia otsinok stratehichnoho seredovyshcha [Ukrainian version of strategic environment assessments]. (n.d.). prismua.org. Retrieved from http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/11/Ukrainian_Navy_PRINT.pdf [in Ukrainian].
 4. Volotovsky, P.B., & Solomitsky, O.I. (2004). Pro pobudovu oborony derzhavy z morskoho napriamku [On the construction of state defense in the maritime direction]. Proceedings of the Academy, 53, 351-358 [in Ukrainian].
 5. Solomitsky, O.I. (2006). Matematychna model dvostoronnikh boiovykh dii riznoridnykh uhrupovan pid chas protykorabelnoi oborony morskoho uzberezhzhia [Mathematical model of bilateral combat operations of heterogeneous groups during the anti-ship defense of the sea coast]. Zbirnyk materialiv postiino diiuchoho naukovo-praktychnoho seminaru: «Aktualni problemy budivnytstva Zbroinykh Syl, yikh zastosuvannia ta vsebichnoho zabezpechennia» (17 zhovtnia 2006 r.) – Collection of materials of the permanent scientific-practical seminar: «Actual problems of building the Armed Forces, their application and comprehensive support» (October 17, 2006). (pp. 108-114). Kyiv: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 6. Saati, T., & Cairns, K. (1991). Analiticheskoe planirovanie. Organizatsiya sistem [Analytical planning. Organization of systems]. Moskva: Radio and communication [in Russan].
 7. Beshelev, S.D., Gurevich, F.G. (1980). Matematiko-statisticheskie metodi ekspertnih otsenok [Mathematical and statistical methods of expert evaluations]. Мoskva: Vysha shkola [in Russian].
Copyright 2014 14.1.69-75 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free