№ 1 (14) Ч.І – 2020

МЕТОДИКА ПОДОВЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ЕТАПІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 
В.М. Герасимов, А.В. Головань, В.Г. Головань, А.М. Машталер

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.81-91

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Представлено аналіз змісту та особливостей робіт з подовження призначеного строку служби (ресурсу), розроблена методика визначення середнього значення залишкового ресурсу та зроблена оцінка необхідної кількості зразків ОВТ і тривалості їх спостережень при подовженні ресурсу.

Ключові слова

зразок, експлуатація, озброєння та військова техніка, ресурс, строк служби

 

Список бібліографічних посилань

  1. Андрушко М.В. Аналіз впливу надійності виробу на ресурсні показники. Взаємна залежність. // Системи озброєння і військова техніка, 2016, № 2(46). – С. 67-69.
  2. Будур О.М., Головань А.В., Головань В.Г. Напрямки прогнозування ресурсу артилерійських систем. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи», Військова академія (м.Одеса), м. Одеса, 10-11 вересня 2020р. – Одеса: ВА, 2020. – С.41-42.
  3. ДСТУ В-П 15.702:2019. Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Установлення та продовження строку дії призначених показників. Основні положення. [На заміну ГОСТ В 15.702-83; чинний від 2021-01-01]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2019. 15 с. (Інформація та документація).
  4. Животкевич И.Н., Смирнов А.П. Надежность технических изделий – М.: Институт испытаний и сертификации вооружений и военной техники, 2004 – 472 с.
  5. Садыхов Г.С., Лапина Е.И. Исследование процессов старения и оценка остаточного ресурса основных конструкционно-технологических групп изделий электронной техники //Качество и надежность изделий. – 1992. – N 4(20). – С. 3–58.

 

 References

  1. Andrushko, M.V. (2016). Analiz vplyvu nadiinosti vyrobu na resursni pokaznyky. Vzaiemna zalezhnist. [Analysis of the impact of product reliability on resource indicators. Interdependence]. Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika – Weapons systems and military equipment. 5, 67-69 [in Ukrainian].
  2. Budur, O.V., Holovan, A.V., & Holovan, V.H. (2020). Napriamky prohnozuvannia resursu artyleriiskykh system [Directions of forecasting the resource of artillery systems]. Zbirnyk tez dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Spilni dii viiskovykh formuvan i pravookhoronnykh orhaniv derzhavy: problemy ta perspektyvy» – Collection of abstracts of the International scientific-practical conference «Joint actions of military formations and law enforcement agencies of the state: problems and prospects», Odessa: Odessa Military Academy, 41-42. [in Ukrainian].
  3. Systema rozroblennia i postavlennia na vyrobnytstvo ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky. Ustanovlennia ta prodovzhennia stroku dii pryznachenykh pokaznykiv. Osnovni polozhennia. [System of development and supply of weapons and military equipment. Establishing and extending the validity of the assigned indicators. Substantive provisionsї]. DSTU V-P 15.702:2019 from 01January 2021. Kyiv: Minekonomrozvytku Ukrainy [in Ukrainian].
  4. Zhyvotkevych, Y.N., & Smyrnov, A.P. (2004). Nadezhnost tekhnycheskykh yzdelyi [Reliability of technical products]. Moscow, Institut ispyitaniy i sertifikatsii vooruzheniy i voennoy tehniki. [in Russian].
  5. Sadyihov G.S., & Lapina E.I. (1992). Issledovanie protsessov stareniya i otsenka ostatochnogo resursa osnovnyih konstruktsionno-tehnologicheskih grupp izdeliy elektronnoy tehniki. [Investigation of aging processes and assessment of the residual life of the main structural and technological groups of electronic products]. Kachestvo i nadezhnost izdeliy Quality and reliability of products, 4, 3-50 [in Russian].
Copyright 2014 14.1.81-91 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free