№ 1 (14) Ч.І – 2020

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

 
М.І. Собко, О.В. Босий, О.В. Малишкін 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.107-111

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглянуто питання щодо обґрунтування необхідності утилізації вибухових речовин у Збройних Силах України.

Ключові слова

гарантійний термін зберігання, утилізація вибухових речовин, боєприпаси, списання, виробничі потужності, зберігання ракет і боєприпасів.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Генералов М.Б. Основні процеси і апарати технології промислових вибухових речовин: Навчальний посібник для вишів. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 397с.
 2. Кутняшенко І.В., Бован Д.В. Перспективи і проблеми утилізації вибухових речовин на підприємствах України: збірник наукових праць ДонНТУ серія «Хімія і хімічна технологія», 1995-2005., 110 с.
 3. Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 15. -  ст.73)
 4. Наказ НГШ № 191 від 30.05.2017 р. «Про затвердження Положення про арсенали, бази та склади зберігання ракет і боєприпасів Збройних Сил України».
 5. Наказ МОУ № 635 від 29.11.17 р. «Про затвердження Інструкції з розробки планів діяльності функціональної підсистеми запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України».
 6. Методичний посібник «Щодо порядку організації зберігання ракет і боєприпасів, функціонування трирівневої системи охорони і оборони на об’єктах зберігання боєзапасу. Організація боротьби з БПЛА. Командування Сухопутних військ 2016 р.
 7. Методичні рекомендації «Щодо заходів пожежної безпеки на об’єктах Збройних Сил України при застосуванні противником запалювальної зброї»  Командування Сухопутних військ 2016 р.
 8. Методичні рекомендації щодо порядку розробки Планів локалізації та ліквідації наслідків аварій та Планів реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах і територіях Міністерства оборони України і Збройних Сил України МО 2016 р.

 

 References

 1. Generalov, М.B. (2004). Osnovni protsesy i aparaty tekhnolohii promyslovykh  vybukhovykh  rechovyn [Basic processes and vehicles of technology of industrial explosives]. Moscow, Vid-vo  IКZ «Акаdемкnigа» [in Russian].
 2. Kutyashenko, І.V., & Bovan, D.V. (1995-2005). Perspektyvy i problemy utylizatsii vybukhovykh rechovyn na pidpryiemstvakh Ukrainy [Prospects and problems of utilization of explosives on the enterprises of Ukraine] Donetsk: DоnNТU [in Ukrainian].
 3. On the objects of an increase danger. (2001). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 15, 73 [in Ukrainian].
 4. About claim of Statute about arsenals, bases and compositions of storage of rockets and live ammunition of the Armed Forces of Ukraine (2017). Order of Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine № 191 from 30.05.2017 [in Ukrainian].
 5. About claim of Instruction from development of plans of activity of functional subsystem of prevention of emergencies and liquidation of their consequences in Department of defense of Ukraine and Armed Forces of Ukraine (2017). Order of Minister of Defense of Ukraine № 635 from 29.11.17 [in Ukrainian].
 6. In relation to the order of organization of storage of rockets and live ammunition, functioning of the three-level system of guard and defensive on the objects of storage of ammunition. Organization of fight is from BPLА. (2016). A methodical manual is Command of Ground forces in 2016 [in Ukrainian].
 7. In relation to fire safety measures on the objects of the Armed Forces of Ukraine at application of the used for setting fire weapon. (2016). Methodical recommendations of Command of Ground forces an opponent in 2016 [in Ukrainian].
 8. In relation to the order of development of Plans of localization and liquidation of consequences of accidents and Plans of reacting on emergencies on objects and territories of Department of defense of Ukraine and Armed Forces of Ukraine. (2016). Methodical recommendations of Minister of Defense of Ukraine in 2016 [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.1.107-111 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free