№ 1 (14) Ч.І – 2020

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МАШИН

В.В. Кузьменко

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.130-139

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті проведений аналіз основних завдань інженерної підтримки військ. Наведені основні характеристики і показники військових інженерних машин військових підрозділів Збройних Сил України та їх сучасних аналогів провідних країн світу. Проведено порівняння їх оснащеності технічними системами військового призначення, які застосовувалися при виконанні завдань у збройних конфліктах. Проаналізовано їх можливості, основні переваги та недоліки, з урахуванням досвіду їх застосування. Визначено, які інженерні машини є більш ефективні за функціональним призначенням при використані в різних умовах виконання інженерних завдань. На підставі проведеного аналізу сформульовані основні напрями і тенденції розвитку військових інженерних машин. Зроблені висновки про актуальність і доцільність подальших досліджень і розробок інженерних систем військового призначення.
Методи дослідження – системно структурний дидактичний метод аналізу та синтезу інформації.

Ключові слова

інженерні підрозділи, інженерна підтримка, військові інженерні машини, інженерні системи, тенденції розвитку, роботизація, новітні технології, розробки нових уніфікованих моделей.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Перспективи розвитку засобів інженерного озброєння. Навчальний посібник. Волянюк В.О., Юрченко В.О. – К.: НАОУ, 2003 – 68 с.
 2. Засоби інженерного озброєння. О.І. Волощенко, Л.М. Коник, О.М. Мищишин - К.: НАОУ, 2007 – 66 с.
 3. Призначення, тактико-технічні характеристики машин інженерного озброєння. В.В. Лісневський,  О.Й. Мацько - К.: НАОУ, 2004 – 18 с.
 4. Особливості застосування інженерних військ при ліквідації наслідків аварії на атомних електростанціях. Навчальний посібник. О.С. Корольов, С.О. Корнілов - К.: НАОУ, 2004 – 47 с.
 5. Основи робототехніки. Навчальний посібник. Ніколайчук В.М. – Рівне: НУВГП, 2008. – 76 с.
 6. Досвід інженерного забезпечення бойових дій збройних (миротворчих) сил в локальних війнах і збройних конфліктах: Навчальний посібник. Ворович. Б.О., Яремчик В. М.. – К. : НАОУ, 2001.–с.
 7. Специальная техника. – 2002. – № 3. [Электронный ресурс].http://www.ess.ru/publications/ 3_2002 /petrenko/petrenko.htm.
 8. Новое поколение инженерных машин [Электронный ресурс]. http://www.arms-expo.ru/site. xp/049051124050055057.html.
 9. Збірник довідкових матеріалів щодо досвіду застосування збройних сил у сучасних збройних конфліктах та під час антитерористичної операції, м. Київ, 2015.
 10. В.М. Ковальчук, І.В.Черних. Основні питання інженерного забезпечення Українського миротворчого підрозділу Збройних Сил України у республіці Ірак//Навчальний посібник  К.-2006 р.
 11. Odierno R. The Force of Tomorrow [Текст]/R. Odierno//Foreign Polici – 2013/ -№ 4 – Р. 24-26.
 12. Чепков І.Б. Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки [Текст]/ І.Б. Чепков, П.І. Нор // Озброєння та військова техніка – 2014. 6-12 с.
 13. Белянин П.Н. Стан і розвиток техніки роботів // Проблеми машинобудування й надійності машин. – М.:РАН, 2000. - № 2. 85 - 91с.
 14. Д.П. Кучеров, З.М. Купилова Перспективи розвитку роботизованих систем військового призначення. // м.Київ // Системи озброєння і військова техніка – 2007, випуск № 1 (9). 45 - 46 с.

 

 References

 1. Volyanyuk, V.O., & Yurchenko, V.O. (2003). Perspektyvy rozvytku zasobiv inzhenernoho ozbroyennya [Prospects for the development of engineering weapons]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 2. Voloshchenko, O.I., Konyk, L.M., & Myshchyshyn, O.M. (2007). Zasoby inzhenernoho ozbroyennya. [Means of engineering weapons]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 3. Lisnevsʹkyy, V.V., & Matsʹko, O.Y. (2004). Pryznachennya, taktyko-tekhnichni kharakterystyky mashyn inzhenernoho ozbroyennya. [Purpose, tactical and technical characteristics of engineering weapons]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 4. Korolʹov, O.S., &. Kornilov, S.O. (2004). Osoblyvosti zastosuvannya inzhenernykh viysʹk pry likvidatsiyi naslidkiv avariyi na atomnykh elektrostantsiyakh. [Features of application of engineering troops at liquidation of consequences of accident at nuclear power plants]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 5. Nikolaychuk, V.M. (2008). Osnovy robototekhniky. [Basics of robotics]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian].
 6. Vorovych, B.O., & Yaremchyk, V.M. (2001). Dosvid inzhenernoho zabezpechennya boyovykh diy zbroynykh (myrotvorchykh) syl v lokalʹnykh viynakh i zbroynykh konfliktakh. [Experience of engineering support of combat operations of armed (peacekeeping) forces in local wars and armed conflicts]. Kyiv: NAOU [in Ukrainian].
 7. Spetsial’naya tekhnika. [Special equipment]. (2002). www.ess.ru Retrieved from http://www.ess.ru/publications/ 3_2002 /petrenko/petrenko.htm. [in Russian].
 8. Novoye pokoleniye inzhenernykh mashin. [New generation of engineering machines]. www.arms-expo.ru Retrieved from http://www.arms-expo.ru/site. xp/049051124050055057.html. [in Russian].
 9. Zbirnyk dovidkovykh materialiv shchodo dosvidu zastosuvannya zbroynykh syl u suchasnykh zbroynykh konfliktakh ta pid chas antyterorystychnoyi operatsiyi. [Collection of reference materials on the experience of the use of armed forces in modern armed conflicts and during the anti-terrorist operation]. (2015). Kyiv, [in Ukrainian].
 10.  Kovalʹchuk, V.M., Chernykh, I.V. (2006). Osnovni pytannya inzhenernoho zabezpechennya Ukrayinsʹkoho myrotvorchoho pidrozdilu Zbroynykh Syl Ukrayiny u respublitsi Irak. [The main issues of engineering support of the Ukrainian peacekeeping unit of the Armed Forces of Ukraine in the Republic of Iraq]. Kyiv, [in Ukrainian].
 11. Odierno, R. (2013). The Force of Tomorrow. Foreign Polici, 4, 24-26 [in English].
 12. Chepkov, I.B., & Nor, P.I. (2014). Zahalʹni tendentsiyi rozvytku ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky. [General trends in the development of armaments and military equipment]. Ozbroyennya ta viysʹkova tekhnika – Weapons and military equipment, 6-12 [in Ukrainian].
 13. Belyanyn, P.N. (2000). Stan i rozvytok tekhniky robotiv // Problemy mashynobuduvannya y nadiynosti mashyn. [State and development of robot technology // Problems of mechanical engineering and reliability of machines]. M.: RAN [in Ukrainian].
 14. Kucherov, D.P., & Kupylova, Z.M. (2007). Perspektyvy rozvytku robotyzovanykh system viysʹkovoho pryznachennya. Systemy ozbroyennya i viysʹkova tekhnika [Prospects for the development of robotic military systems. Weapons systems and military equipment]. Kyiv, [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.1.130-139 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free