№ 1 (14) Ч.І – 2020

ПІДХІД ДО УНІФІКАЦІЇ РУХОМИХ ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ

 
Р.В. Булгаков, О.А. Чеснок

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.150-158

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті проведено аналіз підходів до уніфікації рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту взагалі та окремо за номенклатурою ракетно-артилерійського озброєння. Проведено класифікацію рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту. Наведено перелік основних несправностей ракетно-артилерійського озброєння, що усуваються при військовому ремонті. Здійснено аналіз основної проблематики щодо технічного обслуговування та ремонту на початковому етапі Антитерористичної операції, та на підставі тенденцій розвитку рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту провідних країн світу сформульовано рекомендації щодо модернізації існуючих та проектування рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту новітнього зразку.

Ключові слова

рухомі засоби, військовий ремонт, технічне обслуговування, уніфікація рухомих засобів ремонту та технічного обслуговування, ракетно-артилерійське озброєння.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Русіло П.О., Костюк В.В., Калінін О.М., Варванець Ю.В. Сучасний стан та перспективи розвитку рухомих засобів технічного обслуговування і ремонту автомобільної та бронетанкової техніки.Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2018. №29 (1305). С. 92-99. URL: file:///C:/Users/62C0~1/AppData/Local/Temp/_tc/Магчоа/vestnik_KhPI_2018_29_Rusilo_Suchasnyi_stan.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
 2. Аналіз роботи органів технічного забезпечення під час приведення у бойову готовність. Аналітичні матеріали. Міністерство Оборони України. 2015. 25 с.
 3. Інформаційно-довідковий матеріал щодо досвіду організації ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення. Інформаційний бюлетень. Озброєння Збройних Сил України. 2016. 59 с.
 4. MobileMaintenanceEquipmentSystems (MMES). веб-сайт. URL: file:///C:/Users/62C0~1/AppData/Local/Temp/_tc/Магчоа/І/MMES%20(SECM,SATS,FRS,SEW).pdf (дата звернення: 20.10.2020).
 5. Тарасенко П.Н., Цыганков В.Н. Перспективные подвижные средства восстановления вооружения и военной техники. Информационно-аналитический журнал «Новости науки и технологий» БелИСА. 2009. №2(11). С. 26-32. URL: http://belisa.org.by/pdf/Publ/Art5_i11.pdf (дата звернення: 20.10.2020).
 6. Техническое обеспечение: проблемы и решения. ч.2 : веб-сайт. URL: http://gurkhan.blogspot.com/2011/10/2_14.html (дата звернення: 20.10.2020).
 7. Сверхновый облик Сухопутных войск. Новости ВПК : веб-сайт. URL: https://vpk.name/news/96532_sverhnovyi_oblik_suhoputnyh_voisk.html (дата звернення: 20.10.2020).
 8. астерская ремонтно-слесарная (стрелкового оружия) МРС-ОР1. Проект техника : веб-сайт. URL: https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/masterskaya-remontno-slesarnaya-strelkovogo-oruzhiya-mrs-or1/ (дата звернення: 20.10.2020).
 9. Мастерская технического обслуживания и ремонта ВВТ мотострелкового (танкового) батальона МТО-УБ1. Проект техника : веб-сайт. URL: https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/masterskaya-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-vvt-motostrelkovogo-tankovogo-batalona-mto-ub1/ (дата звернення: 20.10.2020).
 10. Универсальная мобильная сервисная платформа. Проект техника : веб-сайт. URL: https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/universalnaya-mobilnaya-servisnaya/(дата звернення: 20.10.2020).

 

 References

 1. Rusilo, P.O., Kostiuk, V.V., Kalinin, O.M., & Varvanets, Yu.V. (2018). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku rukhomykh zasobiv tekhnichnoho obsluhovuvannia i remontu avtomobilnoi ta bronetankovoi tekhniky. [Current state and prospects of development of mobile means of maintenance and repair of automobile and armored vehicles]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 29(1305), 92-99.Retrieved from file:///C:/Users/62C0~1/AppData/Local/Temp/_tc/Магчоа/vestnik_KhPI_2018_29_Rusilo_Suchasnyi_stan.pdf
 2. Analiz roboty orhaniv tekhnichnoho zabezpechennia pid chas pryvedennia u boiovu hotovnist. [Analysis of the work of technical support bodies during readiness for combat]. (2015). Analitychni materialy. Ministerstvo Oborony Ukrainy. [in Ukrainian].
 3. Informatsiino-dovidkovyi material shchodo dosvidu orhanizatsii raketno-tekhnichnoho ta artyleriisko-tekhnichnoho zabezpechennia [Information and reference material on the experience of the organization of missile and artillery support]. (2016). Informatsiinyi biuleten. Ozbroiennia Zbroinykh Syl Ukrainy.[in Ukrainian].
 4. Mobile Maintenance Equipment Systems (MMES). Retrieved from file:///C:/Users/62C0~1/AppData/Local/Temp/_tc/Mahchoa/I/MMES%20(SECM,SATS,FRS,SEW).pdf (Last accessed: 20.10.2020) [in English].
 5. Tarasenko, P.N., & Tsygankov, V.N. (2009). Perspektivnyye podvizhnyye sredstva vosstanovleniya vooruzheniya i voyennoy tekhniki [Advancedmobileweaponsandmilitaryequipmentrecoveryvehicles]. Informatsionno-analiticheskiy zhurnal «Novosti nauki i tekhnologiy» BelISA,2(11), 26-32[in Russian].
 6. Tekhnicheskoye obespecheniye: problemy i resheniya [Technical support: problems and solutions]. ch. 2, gurkhan.blogspot.com Retrieved from http://gurkhan.blogspot.com/2011/10/2_14.html (Last accessed: 20.10.2020) [in Russian].
 7. Sverkhnovyy oblik Sukhoputnykh voysk [Supernova look of the Ground Forces]. Novosti VPK: vpk.name Retrieved from https://vpk.name/news/96532_sverhnovyi_oblik_suhoputnyh_voisk.html (Last accessed: 20.10.2020) [in Russian].
 8. Masterskaya remontno-slesarnaya (strelkovogo oruzhiya) MRS-OR1 [Workshop repair and locksmith (small arms) MRS-OR1]. Proyekt tekhnika. www.pr-t.ru Retrieved from https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/masterskaya-remontno-slesarnaya-strelkovogo-oruzhiya-mrs-or1/(Last accessed: 20.10.2020) [in Russian].
 9. Masterskaya tekhnicheskogo obsluzhivaniya i remonta VVT motostrelkovogo (tankovogo) batal’ona MTO-UB1 [Workshop for maintenance and repair of weapons and military equipment of the MTO-UB1 motorized rifle (tank) battalion]. Proyekt tekhnika: www.pr-t.ru Retrieved from https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/masterskaya-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta-vvt-motostrelkovogo-tankovogo-batalona-mto-ub1/(Last accessed: 20.10.2020) [in Russian].
 10. Universal’naya mobil’naya servisnaya platforma [Universal mobile service platform]. Proyekt tekhnika. www.pr-t.ru Retrieved from https://www.pr-t.ru/catalog/masterskie-tekhnicheskogo-obsluzhivaniya/universalnaya-mobilnaya-servisnaya/(Last accessed: 20.10.2020) [in Russian].
Copyright 2014 14.1.150-158 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free