№ 1 (14) Ч.І – 2020

ПРИЛАДНЕ ОСНАЩЕННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ГЕОМОНІТОРИНГУ

 
А.М. Зубков, І.В. Петлюк, А.В. Д᾽яков, А.А. Щерба, В.В. Прокопенко, М.В. Файфура

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.174-181

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
На підставі виконаних теоретичних досліджень розглянуті варіанти практичної реалізації засобів багатоспектрального дистанційного моніторингу для спеціального та загальнотехнічного застосування на рівні структурних схем і основних технічних характеристик. Отримав подальший розвиток метод максимуму правдоподібності, за допомогою якого синтезовано оптимальні алгоритми багатоспектральної обробки локаційних сигналів для всіх етапів дистанційного геомониторингу – викриття об’єктів противника, а також метод апаратно-алгоритмічного комплексування парціальних каналів геомониторингу до рівня інтеграції просторово-часової обробки в рамках єдиного конструктивного виконання. Запропоновано інтегровану радіотеплову систему, структурну схему двоспектрального виявляча наземних об’єктів з адаптацією до цілефонового контрасту та структурну схему інтегрованого комплексу артилерійської розвідки. Відмічено, що подальшим розвитком практики багатоспектрального геомониторингу є розробка системи для визначення фізичних характеристик спостережних об’єктів (цілей) противника та способу визначення теплофізичних характеристик об’єктів (цілей) при дистанційному моніторингу і системи для його реалізації. Представлено на рівні переваг та недоліків основні фізичні характеристики матеріалів, придатних для моно і багатоспектральних обтікачів та якісна оцінка параметрів по п’ятибальній шкалі (за виключенням питомої ваги). Виконано аналіз варіантів оптимального по критерію ефективність/вартість конструктивного виконання складових частин апаратури просторово-часової обробки геоінформації.

Ключові слова

геомониторинг; локаційний моніторинг; дистанційний моніторинг; радіолокаційний канал; тепловий канал; комплексування каналів спостереження; синхронізація каналів спостереження; інтеграція; викриття (виявлення, розпізнавання, ідентифікація) об’єктів (цілей); цілефоновий контраст; виявляч; обтікач антени. 

 

Список бібліографічних посилань

 1. Зубков А. Оптимізація алгоритмів комплексування парціальних каналів багатоспектральних приладів артилерійської розвідки для всіх етапів спостереження / А.Н. Зубков, А.В. Дяков // Військово-технічний збірник. Львів, АСВ. 2011. № 2(5). С.12 - 17.
 2. Зубков А. Интегрированный двухспектральный всепогодный и всесуточный поисково-прицельный комплекс. Сборник трудов IV Международной конференции "Артиллерийские ствольные системы, боеприпасы, средства артиллерийской разведки и управления огнем". Киев.: НТЦ АСВ. – 2000. С. 200 - 203
 3. Спосіб дистанційного моніторингу земної поверхні та інтегрована система для його реалізації: пат. №70868 Україна, №20031213144 МПК G01J11/00, G01S13/00; заявл. 30.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.
 4. Спосіб визначення геометричних характеристик і параметрів руху наземних об’єктів при геомоніторингу і система для його реалізації: пат. №91299 Україна, №200904541, МПК G01S13/00, G01I3/28. заявл. 07.05.2009;опубл. 12.07.2010. Бюл. №13.
 5. Бакут П.А., Большаков И.А., Герасимов Б.М., Курикша А.В., Репин В.А., Тартаковский Г.П Вопросы статистической теории радиолокации: Москва: Сов. радио, 1963. – Т.1. – 318 с.
 6. П.А. Бакут, И.А. Большаков, Б.М. Герасимов, А.В. Курикша, В.А. Репин, Г.П. Тартаковский Вопросы статистической теории радиолокации: Москва: Сов. радио, 1964. – Т. 2. – 1079 с.
 7. Зубков А.М. Аналізатор завадової обстановки для адаптивної багатоспектральної системи спостереження / А.М. Зубков, А.В. Д’яков, С.А. Мартиненко, А.А. Щерба // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №4(91). – С. 68–70.
 8. Багатоспектральний виявляч наземних об’єктів: пат. №94566 Україна, №15836; МПК G01J11/00, G01S13/00, заявл. 28.12.2010. опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9.
 9. Спосіб визначення теплофізичних характеристик об’єктів при дистанційному моніторингу та система для його реалізації: пат. №104906 Україна, №201203902МПК, G01S13/00, G01I3/28. заявл. 30.03.2012; опубл. 25.03.2014. Бюл. № 6.
 10. Зубков А. М. Підвищення ефективності артилерійської розвідки шляхом конструктивно-функціональної інтеграції повітряних та наземних засобів спостереження / А. М. Зубков, А. А. Щерба // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2014. - № 2. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2014_2_6.

 

 References

 1. Zubkov, A.N., & Dyakov, A.V. (2011). Optymizatsiia alhorytmiv kompleksuvannia partsialnykh kanaliv bahatospektralnykh pryladiv artyleriiskoi rozvidky dlia vsikh etapiv sposterezhennia [Optimization of complexing algorithms of artillery reconnaissance multispectral instruments for all stages of surveillance]. Viiskovo-tekhnichnyi zbirnyk – Military technical collection, 2(5), 12-17. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.5.2011.12-17 [in Ukrainian].
 2. Zubkov, A. (2000). Integrirovannyj dvuhspektral’nyj vsepogodnyj i vsesutochnyj poiskovo-pricel’nyj kompleks [Integrated dual-spectral all-weather and all-day search and sighting complex]. Sbornik trudov IV Mezhdunarodnoj konferencii «Artillerijskie stvol’nye sistemy, boepripasy, sredstva artillerijskoj razvedki i upravleniya ognem», Kiev : NTC ASV, 200 – 203 [in Russian].
 3. Zubkov A.M., Prudyus I.N., & Smerklo L.M., inventors (2004). Sposib dystantsiinoho monitorynhu zemnoi poverkhni ta intehrovana systema dlia yoho realizatsii [Method for remotely monitoring the state of the earth surface and an integrated system for the realization of the method]. Ukraine, patent no. 70868, 15.10.2004.
 4. Zubkov, A.M., Mymrikov, D.O., Lazko, L.V., & Prudyus, I.N., inventors (2010). Sposib vyznachennia heometrychnykh kharakterystyk i parametriv rukhu nazemnykh obiektiv pry heomonitorynhu i systema dlia yoho realizatsii [Method for determination of geometric characteristics and parameters of motion of surface objects at geo-monitoring and system for its realization]. Ukraine, patent no. 91299, 12.07.2010.
 5. Bakut, P.A., Bol’shakov, I.A., Gerasimov, B.M., Kuriksha, A.V., Repin, V.A., & Tartakovskij, G.P. (1963). Voprosy statisticheskoj teorii radiolokacii [Questions of the statistical theory of radar]. (Vol. 1). Moskva: Sov. Radio Publ. [in Russian].
 6. Bakut, P.A., Bol’shakov, I.A., Gerasimov, B.M., Kuriksha, A.V., Repin, V.A., Tartakovskij, G.P. (1964). Voprosy statisticheskoj teorii radiolokacii [Questions of the statistical theory of radar]. (Vol. 2). Moskva: Sov. Radio Publ. [in Russian].
 7. Zubkov, A.M., Diakov, A.V., Martynenko, S.A., & Shcherba, A.A. (2010). Analizator zavadovoi obstanovky dlia adaptyvnoi bahatospektralnoi systemy sposterezhennia [Interference analyzer for adaptive multispectral observation system]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 4(91), 68-70 [in Ukrainian].
 8. Martynenko, S.A., Mymrikov, D.O., Prudyus, I.N., Diakov, A.V., Zubkov, A.M., & Shcherba, A.V., inventors (2011). Bahatospektralnyi vyiavliach nazemnykh obiektiv [Multi-spectral device for reveal of surface facilities]. Ukraine, patent no. 94566, 10.05.2011.
 9. Zubkov, A.M., Mymrikov, D.O., Prudyus, I.N., & Bozhenko, V.I., inventors (2014). Sposib vyznachennia teplofizychnykh kharakterystyk obiektiv pry dystantsiinomu monitorynhu ta systema dlia yoho realizatsii [Method for determining thermophysical characteristics of objects during remote monitoring and system for its implementation]. Ukraine, patent no. 104906, 25.03.2014.
 10. Zubkov, A.M., & Shcherba, A.A. (2014). Pidvyshchennia efektyvnosti artyleriiskoi rozvidky shliakhom konstruktyvno-funktsionalnoi intehratsii povitrianykh ta nazemnykh zasobiv sposterezhennia [Improving of artillery reconnaissance efficiency through constructive-functional integration of air and land surveillance]. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia – Radio Electronics, Computer Science, Control, 2, 29-33. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2014_2_6.
Copyright 2014 14.1.174-181 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free