№ 1 (14) Ч.І – 2020

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ СТРІЛЬБИ АРТИЛЕРІЇ ДЛЯ УРАЖЕННЯ ВИСОКОМАНЕВРЕНИХ ЦІЛЕЙ 

 
М.Г. Конвісар, Ю.Г. Сініло

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.194-201

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті досліджуються чинники, які впливають на ефективність ураження високоманеврених цілей та запропоновано рекомендації щодо пріоритетності призначення завдань стрільби артилерії з їх ураження.

Ключові слова

завдання стрільби, високоманеврені цілі, ефективний час, ефективність вогневого ураження.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Барковский А.Ф. Основы оценки эффективности выработки рекомендаций по поражению целей огнем артиллерии: учебнник. – С.-Пб.: МВАУ, 2000. – 309 с.
 2. ГрицайМ.П. Теоретичні основи стрільби на поразку неспостережних цілей:навчальний посібник. / М.П Грицай, В.О. Колесніков, В.О. Мазуренко, П.В. Полениця, М.М. Ляпа, Р.М. Григоренко. – Суми.:ВАТ «СОД» вид-во «Козацький вал», 2004. – 440 с.
 3. Мелешко О.М. Шляхи підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених цілей / О.М. Мелешко, П.Є. Трофименко// Система обробки інформації. – 2010 – № 6 – с. 136 - 138.
 4. Пасько І.В. Підвищення ефективності вогневого ураження високоманеврених артилерійських підрозділів / І.В. Пасько, О.М. Мелешко // Система озброєння і військова техніка. – 2016 – № 1 – с. 59 − 61.
 5. Правила стрільби і управління вогнем наземної артилерії (дивізіон, батарея, взвод, гармата): Навчальний посібник  – Львів: НАСВ, 2018. – 268с.
 6. Посібник по вивченню Правил стрільби і управління вогнем (група, дивізіон, батарея, взвод, гармата). –К, 2018. – 279 с.
 7. Аверьянов А.И. Теоретические основы управления огнем наземной артиллерии: учебник. – Л.: изд-во ВАА им. Калинина, 1978. – 454 с.

 

 References

 1. Barkovskij, A.F. (2000). Osnovy ocenki effektivnosti vyrabotki rekomendacij po porazheniyu celej ognem artillerii [Fundamentals of evaluating the effectiveness of developing recommendations for engaging targets with artillery fire]. S.-Pb.: MVAU Publ. [in Russian].
 2. Gricaj, M.P., Kolesnіkov, V.O., Mazurenko, V.O., Polenicya, P.V., Lyapa, M.M., & Grigorenko, R.M. (2004). Teoretichnі osnovi strіl’bi na porazku nesposterezhnih cіlej [Theoretical foundations of shooting to defeat non-observable targets]. Sumi: VAT «SOD» vid-vo «Kozac’kij val» Publ. [in Ukrainian].
 3. Meleshko, O.M., & Trofimenko, P.E. (2010). Shlyahi pіdvishchennya efektivnostі vognevogo urazhennya visokomanevrenih cіlej Sistema obrobki іnformacії [The ways of improvement of efficiency of fire damage of high-manoeuvre targets], Systema obrobky informatsii – Information processing systems, 6, 136-138 [in Ukrainian].
 4. Pas’ko, І.V., & Meleshko, O.M. (2016). Pіdvishchennya efektivnostі vognevogo urazhennya visokomanevrenih artilerіjs’kih pіdrozdіlіv [Improving the efficiency of fire highly mobile artillery units]. Sistema ozbroєnnya і vіjs’kova tekhnіka – Systems of arms and military equipment, 1, 59-61.
 5. Rudenko, P.I., Polenytsia, P.V., & Smirnov, O.V. et.al. (2018). Pravila strіl’bi і upravlіnnya vognem nazemnoї artilerії (divіzіon, batareya, vzvod, garmata) [Rules of firing and fire control of ground artillery (division, battery, platoon, cannon)]. Riabokon, V.M. (Ed.). L’vіv: NASV [in Ukrainian].
 6. Posіbnik po vivchennyu Pravil strіl’bi і upravlіnnya vognem (grupa, divіzіon, batareya, vzvod, garmata) [Guide to the study of the Rules of shooting and fire control (group, division, battery, platoon, gun)]. Kiev. [in Ukrainian].
 7. Aver’yanov, A.I. (1978). Teoreticheskie osnovy upravleniya ognem nazemnoj artillerii [Theoretical foundations of ground artillery fire control]. Lviv: izd-vo VAA im. Kalinina Publ. [in Russian].
Copyright 2014 14.1.194-201 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free