№ 1 (14) Ч.І – 2020

СПОСІБ ТА УСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВИТРАТИ РІДКОГО ПАЛИВА 

 
М.Г. Горліченко, М.О. Дроздов, В.О. Поляков

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.202-214

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Витрата палива виступає одним з важливих показників, що характеризують технологічний та технічний стан транспортного засобу і його експлуатаційні властивості. В процесі експлуатації надійність машин знижується, а витрата палива збільшується, як і збільшується кількість шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу. Тому контроль витрати палива  дозволяє оцінити поточну якість транспортного засобу, а також оптимальність умов його експлуатації.
На сьогодні існує чимало способів та устроїв для контролю витрат рідкого палива на транспортних засобах. Переважна більшість їх відзначається високою вартістю або незадовільною точністю та надійністю дії, а також складністю та проблематичністю монтажу на транспортному засобі, незручністю у використанні за призначенням тощо. Саме тому, навіть на найсучасніших транспортних засобах, ще й досі залишаються прості, надійні але недостатньо точні і такі, що не відповідають вимогам часу засоби контролю витрат рідкого палива.
Між тим, проблема економічної витрати палива, яка також споріднена з проблемою захисту середовища що оточує, вимагає термінового розв’язання, яке не може бути досягнуто без використання простих, надійних, безпечних і маловартісних засобів контролю витрат рідкого палива на будь-якому транспортному засобі.
В теоретичному плані дана проблема є предметом багатофакторного аналізу з множиною випадкових чинників (вид і стан транспортного засобу, вид і стан дорожнього покриття, режим завантаженості і руху, змінність висот та напрямків руху, атмосферні умови тощо).
Серед вже існуючих засобів контролю витрат рідкого палива необхідною точністю (погрішність 1-2%) відзначаються об’ємні датчики витрати палива, але названі вище недоліки зберігаються ще й досі і в цьому разі.
В даній статті авторами пропонується спосіб і засоби контролю витрати рідкого палива на основі оригінального рішення з використанням принципу оптимальної дискретизації рівних порцій палива, які враховуються лічильником циклів подачі палива.
Проведені попередні експериментальні дослідження показали перспективність даних способу і засобів контролю витрати рідкого палива на транспортному засобі.

Ключові слова

транспортний засіб, паливна система,паливна магістраль, датчик рівня палива (ДРП), датчик витрати палива (ДВП), лічильник циклів, витрата палива.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Кисликов В. Ф., Лущик В. В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – 6-те вид. - К.: Либідь, 2006. – 400 с.
 2. Ніколас Хілл, Елізабет Віндіск, Олексій Клименко (Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», Київ, Україна) Підсумковий звіт. Розробка національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні, Київ, 2016, С. 252.
 3. Вахламов В.К. Автомобили: Эксплуатационные свойства: Учебник для студ. высш. учеб. заведений [Электронный ресурс] / В.К. Вахламов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с. Режим доступа: https://studfile.net/preview/6302380/page:27/ (дата обращения: 16.09.2020).
 4. Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» [Електронний ресурс] // № 43 від 10.02.1998 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98?lang=uk#Text
 5. Говорущенко Н.Я. Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы исследований) : монография / Н.Я. Говорущенко. – Харьков: ХНАДУ, 2011. – 292 с.
 6. ГОСТ 20306-90. Автотранспортные средства. Топливная экономичность. Методы испытаний. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200010003 (дата звернення: 21.09.2020).
 7. Islam R., Alam M.M.. Ahmed I., Azad K. Automatic prevention model for vehicle fuel theft. 6th BSME International Conference on Thermal Engineering. 2014. 7 p.
 8. Точный датчик уровня топлива ДУТ-Е. Измерение уровня топлива в баке. Система мониторинга и контроля транспорта. URL: https://ukrevro.com/datchik_urovnja_dut.html (дата обращения 22.09.2020).
 9. Расходомеры топлива DFM. ООО «ТехнотонТрейд». URL: http://tehnoton.by/расходомерытоплива--dfm/-dfm/ (дата обращения: 11.09.2020).
 10. Датчик уровня топлива. Подробное руководство URL: https://www.navixy.com/ru/docs/academy/fuel-control/fuel-sensor/ (дата звернення 02.10.2020).
 11. Расходомеры URL: https://www.navixy.com/ru/docs/academy/fuel-control/fuel-flow-meter/ (дата обращения14.10.2020). 

 

 References

 1. Kislikov, V.F., & Lushhik, V.V. (2006). Budova j ekspluataczi`ya avtomobi`li`v [Construction and operation of cars]. (6th ed.). Kyiv: Libi`d` Publ [in Ukrainian].
 2. Khi`ll, N., Vindisk E., Klimenko, O. (2016). Rozrobka naczionalnoyi transportnoyi politiki shhodo regulyuvannya vikidiv CO2 ta spozhivannya energiyi dorozhnim transportom v Ukrayini [National development transport policy on regulation of CO2 emissions and road energy consumption transport in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].
 3. Vahlamov, V.K. (2005). Avtomobili: Ekspluatatsionnyie svoystva [Cars: Performance properties]. Moskva: Izdatelskiy tsentr «Akademiya» Publ. studfile.net retrieved from: https://studfile.net/preview/6302380/page:27/ (Last accessed: 16.09.2020) [in Russian].
 4. Nakaz Ministerstva transportu Ukrainy Pro zatverdzhennia Norm vytrat palyva i mastylnykh materialiv na avtomobilnomu transporti [Order of the Ministry of Transport of Ukraine On approval of standards for the consumption of fuel and lubricants on road transport] № 43 (1998, February 10). zakon.rada.gov.ua Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0043361-98?lang=uk#Text [in Ukrainian].
 5. Govoruschenko, N.Ya. (2011). Sistemotehnika avtomobilnogo transporta (raschetnyie metodyi issledovaniy) [System engineering of road transport (computational research methods)]. Harkov: HNADU Publ. [in Russian].
 6. Avtotransportnye sredstva. Toplivnaya ekonomichnost. Metody ispytanij [Motor vehicles. Fuel economy. Test methods]. (1992). GOST 20306-90 from 1th January 1991. docs.cntd.ru Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/1200010003 (Last accessed: 21.09.2020) [in Russian].
 7. Islam, R., Alam, M.M., Ahmed, I., & Azad, K. (2014). Automatic prevention model for vehicle fuel theft. 6th BSME International Conference on Thermal Engineering, 7 [in English].
 8. Tochnyj datchik urovnya topliva DUT-E. Izmerenie urovnya topliva v bake. Sistema monitoringa i kontrolya transporta [Precise fuel level sensor DUT-E. Measurement of the fuel level in the tank. Vehicle monitoring and control system]. (n.d.) ukrevro.com Retrieved from https://ukrevro.com/datchik_urovnja_dut.html (Last accessed: 22.09.2020) [in Russian].
 9. Rashodomeryi topliva DFM [DFM fuel flow meters]. (n.d.). tehnoton.by Retrieved from http://tehnoton.by/расходомеры-топлива-dfm/ (Last accessed: 11.09.2020) [in Russian].
 10. Datchik urovnya topliva. Podrobnoe rukovodstvo [Fuel level sensor. Detailed guide]. (n.d.). www.navixy.com Retrieved from https://www.navixy.com/ru/docs/academy/fuel-control/fuel-sensor/ (Last accessed: 02.10.2020) [in Russian].
 11. Rashodomeryi [Fuel Flow Meter Tutorial]. (n.d.). www.navixy.com Vitratomiri. Retrieved from https://www.navixy.com/ru/docs/academy/fuel-control/fuel-flow-meter/ (Last accessed: 14.10.2020) [in Russian].
Copyright 2014 14.1.202-214 (укр) А . Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free