№ 1 (14) Ч.І – 2020

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ЕВАКУАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

 
І.С. Левченко, В.Я. Кіндрат

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.1.215-221

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті запропоновано удосконалену методику оцінювання ефективності підсистеми евакуації  матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді. На ефективність виконання завдань з евакуації матеріальних засобів основний вплив здійснюють ступінь укомплектованості автомобільних підрозділів і стан транспортних засобів, що відображається коефіцієнтом технічної готовності. Враховується також ступінь використання вантажопідйом-ності, швидкість руху, вантажопідйомність і кількість рейсів транспортних засобів, фізико-географічні умови району бойових дій. Все це може здійснювати суттєвий вплив на величину добового пробігу транспортних засобів і виконання завдань з евакуації матеріальних засобів. Дана удосконалена методика оцінювання ефективності підсистеми евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій.
Під час дослідження процесу тилового забезпечення військ важливим теоретичним і практичним завданням є оцінка ефективності підсистеми евакуації матеріальних засобів  саме під час ведення бойових дій. Певні підходи до вирішення цієї задачі існували і раніше. Проте, досвід Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей, інших збройних конфліктів останніх десятиліть свідчить про необхідність вдосконалення існуючої методики оцінки ефективності підсистеми евакуації матеріальних засобів для врахування змін у вимогах до підсистеми евакуації матеріальних засобів в окремій механізованій бригаді і підвищення ефективності системи тилового забезпечення в цілому.

Ключові слова

окрема механізована бригада, тилове забезпечення, ефективність системи, евакуація матеріальних засобів, транспортні засоби, автомобільні підрозділи, перевезення матеріальних засобів.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Романченко І.С. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи: монографія. / І.С. Романченко. та ін. – Київ: Центральний науково-дослідний інститут  Збройних Сил України, 2013. – 221 с.
 2. Голушко И.М., Варламов Н.В. Основы моделирования и автоматизации управления тылом  / – М.: Воениздат, 1982. – 237 с.
 3. Романченко І.С., Хазанович О.І., Трегубенко С.С. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення: монографія / – Львів: НАСВ ЗС України, 2015. – 156 с.
 4. Шуенкин В.А. Математические модели управления запасами. / В.А. Шуенкин и др. – Киев:  ООО «Междунар. фин. агентство», 1997. – 302 с.
 5. Таха Х.А. Исследование операций [Текст]: пер. с англ. / Х.А. Таха; под. ред. А. А. Минько. − 7-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 912 с.
 6. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами [Текст] / Ю. И. Рыжиков. – СПб.: Изд. дом «Питер», 2001. – 384 с.
 7. Шуенкин В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания: учебное пособие [Текст] / В.А. Шуенкин, В.С. Донченко. –К.: НМК ВО, 1992. – 398 с.

 

 References

 1. Romanchenko, I.S., et.al. (2013). Teoretichni osnovy analizu, modelyuvannya ta sintezu sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya yak prostorovo-rozpodilenoyi sistemi: monografiya [Theoretical foundations of analysis, modeling and synthesis of the logistics system as a spatially distributed system: a monograph]. Kyiv: Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 2. Golushko, I.M., & Varlamov, N.V. (1982). Osnovy modelirovaniya i avtomatizatsii upravleniya tyilom [Fundamentals of modeling and automation of rear management]. Moscow: Voenizdat Publ. [in Russian].
 3. Romanchenko, I.S., Hazanovich, O.I., & Tregubenko, S.S. (2015). Modelyuvannya sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya: monografi [Modeling of logistics system: a monograph]. Lviv: Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy [in Ukrainian].
 4. Shuenkin, V.A. (1997). Matematicheskie modeli upravleniya zapasami [Mathematical models of inventory management]. Kyiv: Mezhdunar. fin. agentstvo [in Russian].
 5. Taha, H.A. (2005). Issledovanie operatsiy [Operations research]. Minko A.A. (Ed.). Moscow: Williams [in Russian].
 6. Ryizhikov, Yu.I. (2001). Teoriya ocheredey i upravlenie zapasami [Queue theory and inventory management]. SPb: Piter Publ. [in Russian].
 7. Shuenkin, V.A., & Donchenko, V.S. (1992). Prikladnyie modeli teorii massovogo obsluzhivaniya: uchebnoe posobie [Applied models of queuing theory: a textbook]. Kyiv: NMK VO Publ. [in Russian].
Copyright 2014 14.1.215-221 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free