№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

АНАЛІЗ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ ЦИВІЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ВІЙСЬКОВОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ КРАЇН НАТО ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 
О.М. Семененко, Н.О. Коркіна, Л.М. Семененко, Л.В. Добровольська, М.О. Поливода

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.5-13

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті авторами розкрито результати порівняльного аналізу грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної плати цивільного персоналу наукової і освітньої сфери країн НАТО та Збройних Сил України з метою визначення їх відповідності середньостатистичним стандартам країн НАТО. Досвід іноземних країн свідчить про те, що військовослужбовцям, зазвичай, встановлюється єдиний основний оклад, що залежить від присвоєного військового звання та вислуги років і інших факторів (кількості років на посаді, надбавки за складність служби, особливі, державного значення ступені, звання, нагороди тощо). Для цивільного персоналу, який працює в оборонних структурах цих країн (у керівництві, у науково-дослідних установах, навчальних закладах тощо) формула нарахування заробітної платні є посадовим окладом, який визначаються відповідно до тарифної сітки та стажу роботи, а також інші фактори пов’язані із родом діяльності (науковий ступінь, рівень професіоналізму, ефективність роботи, рівень навантаження, рівень компетентності тощо). Сформовано таблицю усереднених показників грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної плати працівників. Показано неузгодженість грошового забезпечення військовослужбовців та заробітної платні цивільних осіб (працівників) наукової та освітньої сфери в установах Міністерства оборони України та країн НАТО (за номінальними показниками та показниками частки від середньої заробітної платні станом на січень 2019 року). За результатами порівняльного аналізу зроблені висновки щодо існуючих неузгодженостей показників заробітних плат військовослужбовців та цивільного персоналу наукової та освітньої сфери у Збройних Силах України, а також визначено можливі шляхи уникнення дисбалансу цих показників.

Ключові слова

порівняльний аналіз, грошове забезпечення, заробітна плата, наукова та освітня сфера, номінальні показники, показник частики середньої заробітної плати, метод нормування, невідповідність.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Україна. Постанова КМУ. Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб: КМУ: постанова від 30.08.2017 № 704. Київ. URL: https://www.kmu.gov.ua (дата звернення: 17.06.2018).
 2. Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам: Міністерство оборони України: наказ від 26.06.2018 № 745/32197. Київ. URL: http://www.mil.gov.ua (дата звернення: 17.06.2018).
 3. Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам: Міністерство оборони України: наказ від 07.06.2018 № 260. Київ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18/paran21 (дата звернення: 25.08.2019).
 4. Підвищення грошового забезпечення військовим ЗСУ та ДССТУ з 1 січня 2019 року: Міністерство оборони України. URL: http://www.mil.gov.ua/index.php (дата звернення: 25.08.2019).
 5. Зарплаты в научно-образовательном секторе разных стран мира: сравнительное исследование. URL: https://valchess.livejournal.com/127996.html (дата звернення: 20.02.2020).
 6. Средняя зарплата ученых в России и США в 2019. URL: https://newsland.com/user/4296648056/ content/smi-sravnili-zarplaty (дата звернення: 20.02.2020).
 7. Зарплаты в научно-образовательном секторе разных стран. URL: https://trv-science.ru/.../zarplaty-v-nauchno-obrazovatelnom (дата звернення: 20.02.2020).
 8. Средняя зарплата: сколько получают в разных странах мира. URL: Режим доступу: https://podrobnosti.ua/2226456-kakaja-srednjaja-zarplata (дата звернення: 11.04.2020).
 9. Насколько хорошо за границей или Средние зарплаты в мире. URL: https://visasam.ru/emigration/vybor/srednya-zarplata-v-mire.html (дата звернення: 11.04.2020).
 10. Какая зарплата у ученых в Западной Европе и США? URL: https://thequestion.ru/.../kakaya-zarplata-u-uchenykh-v-zapa (дата звернення: 11.04.2020).
 11. Булкин И.А. Кто и как финансирует науку в Украине в ХХІ веке. В: Спільне. URL: https://commons.com.ua/ru/kto-i-kak-finansiruet-nauku-v-ukraine-v-xxi-veke/ (дата звернення: 26.12.2017).
 12. Булкин И.А. Масштабы кризиса финансирования научно-технической деятельности в Украине. В: Спільне. . URL: по ссылке: [link] (дата звернення: 26.12.2017).
 13. Україна. Закони. Про наукову і науково-технічну діяльність: Відомості Верховної Ради (ВВР): від 26.11.2015 № 848-VIII, № 3, ст. 

 

 References

 1. Resolution of the Cabinet of Ministers On the financial support of servicemen, members of the rank and file and some other persons № 704 (2017, August 30).www.kmu.gov.ua.Retrieved from:https://www.kmu.gov.ua/npas/250287238 (Last accessed: 17.06.2018) [in Ukrainian].
 2. Order of Ministry of Defense of Ukraine On approval of the Procedure for payment of cash security to servicemen of the Armed Forces of Ukraine and some other persons № 745/32197 (2018, June 26). www.mil.gov.ua. Retrieved from: http://www.mil.gov.ua.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18#Text (Last accessed: 17.06.2018) [in Ukrainian].
 3. Order of Ministry of Defense of Ukraine On approval of the Procedure for payment of cash security to servicemen of the Armed Forces of Ukraine and some other persons № 260 (2018, June 07). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0745-18/paran21. (Last accessed: 25.08.2019) [in Ukrainian].
 4. Ministry of Defense of Ukraine Increasing the financial support of the military of the Armed Forces and the State Security Service of Ukraine from January 1, 2019. www.mil.gov.ua. Retrieved from: http://www.mil.gov.ua/index.php (Last accessed: 25.08.2019) [in Ukrainian].
 5. Salaries in the scientific and educational sector around the world: a comparative study. (04.03.2009). valchess.livejournal.com Retrieved from: https://valchess.livejournal.com/127996.html. (Last accessed: 20.02.2020) [in Russian].
 6. The average salary of scientists in Russia and the United States in 2019. (n.d.). newsland.com.Retrieved from: https://newsland.com/user/4296648056/ content / smi-sravnili-zarplaty. (Last accessed: 20.02.2020) [in Russian].
 7. Salaries in the scientific and educational sector of different countries. (n.d.). trv-science.ru Retrieved from: https://trv-science.ru/.../zarplaty-v-nauchno-obrazovatelnom. (Last accessed: 20.02.2020) [in Russian].
 8. Average salary: how much is received in different countries of the world. (n.d.). podrobnosti.ua. Retrieved from: https://podrobnosti.ua/2226456-kakaja-srednjaja-zarplata. (Last accessed: 11.04.2020) [in Russian].
 9. How well abroad or the average salary in the world. (n.d.). visasam.ru.Retrieved from: https://visasam.ru/emigration/vybor/srednya-zarplata-v-mire.html. (Last accessed: 11.04.2020) [in Russian].
 10. What is the salary of scientists in Western Europe and the United States? (n.d.). thequestion.ru. Retrieved from: https://thequestion.ru/.../kakaya-zarplata-u-uchenykh-v-zapa. (Last accessed: 11.04.2020) [in Russian].
 11. Bulkin, I.A. (2017). Kto y kak fynansyruet nauku v Ukrayne v KHKHI veke [Who and how finances science in Ukraine in the XXI century]. commons.com.ua. Retrieved from https://commons.com.ua/ru/kto-i-kak-finansiruet-nauku-v-ukraine-v-xxi-veke/ (Last accessed: 26.12.2017) [in Russian].
 12. Bulkin,I.A.(2017). Masshtaby kryzysa fynansyrovanyya nauchno-tekhnycheskoy deyatelʹnosty v Ukrayne [The scale of the crisis in financing scientific and technical activities in Ukraine]. commons.com.ua. Retrieved from https://commons.com.ua/uk/masshtaby-krizisa-nauki/ (Last accessed: 26.12.2017) [in Russian].
 13. Law of Ukraine On scientific and scientific-technical activity № 848-VIII, (3, Art. 25) (2015, November 26). Information of the Verkhovna Rada (VVR) [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.5-13 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free