№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНАЛІТИЧНОЇ РОЗВІДКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 
Ю.А. Максименко, Г.Д. Братченко, Ю.Г. Душкін, В.В. Маміч, Д.Ю. Шаршаткін

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.26-30

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглядаються проблеми щодо особливостей здійснення аналітичної розвідки як компонента розвідувально-інформаційної діяльності. Розглядається сутність та межі можливостей аналітичної розвідки. Виявляються відмінності між даними, відомостями та інформацією. Аналізується місце аналітичної розвідки у розвідувальній системі та у системі державного управління Розкриваються дослідження феноменів, що продовжуються (можуть змінюватися в результаті їх дослідження); завершилися (на них вже неможливо вплинути); можливі в майбутньому; можуть спостерігатися ;досліджуватися за допомогою експериментів; вивчатися за наявними чужими даними про них; реконструюватися за допомогою опосередкованого прояву, опосередкованих даних. Проаналізовані межі можливостей аналітичної розвідки та відмінності між даними, відомостями і інформацією.

Ключові слова

аналітична розвідка, розвідувально-інформаційна діяльність,данні, відомості, інформація, компонента, феномени.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Ю. Максименко, В. Маміч, О. Розмазнін Проблематика обробки даних великих об’ємів під час функціонування органу розвідки,- ВА (м. Одеса), 2019.- 5с.
  2. Л. Заболотний, В. Небога, Г. Нестерук. та ін. Аналітична розвідка як компонент розвідувально-інформаційної діяльності. – К.: НУОУ ім. І. Черняховського, 2017. –12 с.
  3. С. Микусь, В. Солонніков, В. Крайнов, Ю. Даник. та ін. Інформаційні технології інформаційно-аналітичногозабезпеченняорганівуправліннявійськами (силами). – К.: НУОУ ім. І.Черняховського, 2019. – 352 с.
  4. В. Варенко. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.. – К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
  5. Шпионаж Дворца головоломок [Текст] : Сборник / Сост. и пер. с англ. В.А.Мартынова; Предисл. Н.Н.Яковлева. – М. : Политиздат, 1990. – 222 с.

 

 References

  1. Maksymenko, Yu., Mamich, V., & Rozmaznin, O. (2020). Problematyka obrobky danykh velykykh obiemiv pid chas funktsionuvannia orhanu rozvidky [Problems of processing large volumes of data during the operation of the intelligence body].Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa) – Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1 (13),part 1, 282-287 [in Ukrainian].
  2. Zabolotny, L., Neboga, V., & Nesteruk,G. et al. (2017). Analitychna rozvidka yak komponent rozviduvalno-informatsiinoi diialnosti [Analytical intelligence as a component of intelligence activities]. Kyiv: NUOU them. I. Chernyakhovsky [in Ukrainian].
  3. Mikus, С., Solonnikov, V., Krainov, V., & Danyk, Yu. et al.(2019). Informatsiini tekhnolohii informatsiino-analitychnohozabezpechenniaorhanivupravlinniaviiskamy (sylamy) [Information technology information and analytical support for the management of troops (forces)]. Kyiv: NUOU them. I. Chernyakhovsky [in Ukrainian].
  4. Varenko,V. (2014).Informatsiino-analitychna diialnist [Information and analytical activities].Kyiv: University «Ukraine» [in Ukrainian].
  5. Martyinova, V.A. (1990). Shpionaj Dvortsa golovolomok [Espionage of the Palace of Puzzles]. (V.A. Martyinova, Trans.). Moskva: «Politizdat» [inRussian].
Copyright 2014 14.2.26-30 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free