№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СКЛАДУ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСІВ БОЙОВОГО ЕКІПІРУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 
Ю.В. Беляков, В.М. Оленєв, В.О. Шлапак, О.С. Верховодов, Д.О. Ластовецький

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.31-40

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглянутий підхід до дослідження системи життєзабезпечення у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки з метою визначення напрямків її удосконалення та перспективного складу.

Ключові слова

комплекс бойового екіпірування, бойова ефективність, система життєзабезпечення, показники ефективності.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Про схвалення Основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період: Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 р. № 398-р // Урядовий кур’єр. – 2017. – № 121
 2. Концепція створення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджено наказом Міністра оборони України від 10.12.2014 № 876.
 3. Универсальный солдат и его снаряжение. Военное обозрение. Часть 3.2015. - Режим доступу: http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html.
 4. Програми розробки комплектів індивідуального оснащення військовослужбовців країн світу. Спеціальний бюлетень. – Міністерство оборони України. Київ, 2015. –с.
 5. Бойко В.П., Маркелов Е.Б., Шаклеин А.Ф. Проблемы совершенствования боевой экипировки и вооружения ХХІ века. // Военная мысль. – 2012. – № 3. – С. 42–52.
 6. Дем’янчук Б.О. Пат. 115605 Україна, МПК Н01L 31/00. Спосіб створення комбінезона для захисту людини від виявлення в електромагнітних полях мікрохвильового та інфрачервоного діапазонів / Дем’янчук Б.О.; винахідник і власник. -№а201600223;заявл. 11.01.2016; опубл. 27.11.2017, Бюл. №22.
 7. Гончарук А.А., Оленєв В.М., Шлапак В.О., Дідик В.О. Перспективні напрямки удосконалення системи енергозабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовців / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.О. Шлапак, В.О. Дідик // Збірник наукових праць. –Одеса: ВА, 2019. – Вип.1(11). – С.
 8. Гончарук А. А., Беляков Ю. В., Оленєв В. М., Шлапак В. О., Гаманюк Л. О. // Система життєзабезпечення комплексу бойового екіпірування військовослужбовця збройних сил провідних країн світу/ Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса), 1(13). частина 1, технічні науки. - Одеса, 2020. С.146-153.Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса), 1(13). частина 1, технічні науки. - Одеса, 2020. С.146-153.

 

 References

 1. Order of Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Main directions of development of armaments and military equipment for the long term № 398-r. (2017, June 14). Uriadovyi kurier, 121 [in Ukrainian].
 2. Order of the Minister of Defense of Ukraine Concept of creation of a complex of combat equipment of servicemen of the Armed Forces of Ukraine N 876 (2014, December 10). [in Ukrainian].
 3. Universalnyy soldat i ego snaryazhenie chast-3 [Universal soldier and his equipment]. (2015). Voenoe obozrenie – Military review, part 3. topwar.ru. Retrievd from http://topwar.ru/86981-universalnyy-soldat-i-ego-snaryazhenie-chast-3.html. (Last accessed 19.03.2018) [in Russian].
 4. Programa rozrobky komplektiv indyvidualnogo osnashchenia viiskovosluzhbovtsiv krain svitu [Programs for the development of sets of individual equipment for servicemen around the world]. (2015). Spetsialnyi biuleten – Special bulletin. Ministerstvo oborony Ukrainian [in Ukrainian].
 5. Boyko, V.P., Markelov, E.B., & Shakleyn, A.F. (2012). Problemy sovershenstvovaniia boevoy ekipirovry i vooruzhenia XXI veka [Problems of improving combat equipment and weapons of the XXI century]. Voevaia mysl – Military idea, 3, 42-52 [in Russian].
 6. Demianchk, B.O. inventor (2017). Sposib stvorenia kombinezonu dlia zakhystu liudyny vid vyiavlenia v elektromagnitnykh poliakh mikrokhvylovogo ta infrachervonogo diapazoniv [Method of creation of combination for protecting of man from an exposure in the electromagnetic fields of microwave and infra-red ranges ]. Ukraine, patent no. 115605, 27.11.2017
 7. Goncharuk, A.A., Olenev, V.M., Shlapak, V.O., & Didyk, V.O. (2019). Perspektyvni napriamky udoskonalenia systemy energozabezpechenia kompleksu boiovogo ekipiruvania viiskovosluzhbovtsiv [Perspective directions of improvement of system power supply complex battle equipments of servicemen ]. Zbirnyk naukovyh prats – Collection of scientific works, 1(11), 85-98 [in Ukrainian].
 8. Goncharuk, A.A., Beliakov, Y.V., Olenev, V.M., Shlapak, V.O., & Hamaniuk, L.O. (2020). Systema zhytiezabezpehenia kompleksu boiovogo ekipiruvania viiskovosluzhbovtsiv zbroinykh syl providnykh krain svitu [Directions for the development of the life support system of a military equipment complex using the experience of leading countries of the world]. Zbirnyk naukovyh prats – Collection of scientific works, 1(13), part 1, 146-153 [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.31-40 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free