№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКІ СИЛИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА НАТО ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ ТА СТАБІЛЬНОСТІ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

 
Д.В. Лісовенко, Г.П. Білоус

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.51-58

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглядається питання Співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО). Починаючи з 2014 року в Україні дійсно покращення контролю щодо використанням міжнародної допомоги у галузі безпеки та відповідне звітування стосовно оперативного та тактичного рівнях. Спільні заходи України з Альянсом у напрямку безпеки та оборони на меті: трансформація та зміцнення національного сектору безпеки та оборони щодо виконання властивих завдань згідно інтересів країни. Забезпечення регіональної, масштабної та стабільної безпеки; сприяння та поліпшення розвитку Збройних Сил України; залучення України щодо виконання завдань відповідно вимог оборони держави та участі у міжнародних операціях; досягнення ефективної сумісності дій стосовно Збройних Сил України у контексті інших складових дільниць оборони та безпеки щодо забезпечення виконання завдань у міжнародних операціях й навчаннях. Після анексії Криму Російською Федерацією, у 2014 році Збройними Силами України отримано значна допомога від своїх європейських та північноамериканських партнерів.
Пріоритетність щодо сумісних заходів з НАТО перш за все гарантованість спілки щодо принциповості колективної оборони, збереження й укріплення миру та забезпечення перспективи майбутньої безпеки. Спроможність Альянсу щодо виконання стратегічних завдань, залежить від високого ступеню координації та планування сумісних дій політичного рівня відповідно галузі оборони.
Аналіз участі Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Альянсу під час сумісних міжнародних навчань та операцій, події війни 2014 року, військової агресії Російської Федерації, будівництво співвідношень України та США під час збройного конфлікту, адаптації стандартів та принципів НАТО – низка проблематики щодо необхідності оперативного вирішення у турборежимі.
На підставі проведеного аналізу автори роблять висновки щодо правомірності й доцільності використання та набуття досвіду у контексті концепції розвитку Військово-Морських Сил щодо  Збройних Сил України.

Ключові слова

НАТО, Альянс, Військово-морські Сили України, Збройні Сили України, стандарти, навчання, безпека, Хартія. 

 

Список бібліографічних посилань

  1. Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2019 рік: Наказ Президента України від 10.04.2019 р. № 117/2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U117_19.html (дата звернення: 15.05.2020)
  2. Хронологія відносин Україна – НАТО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/hronologiya-vidnosin-ukrayina-nato (дата звернення: 15.05.2020).
  3. Яким’як С. Уроки з досвіду співробітництва Військово-Морських сил Збройних сил України та ВМС країн-членів НАТО. Журнал «Воєнна історія» 2008. Вип. 2 (38). – Режим доступу: http://warhistory.ukrlife.org/2_08_7.html (дата звернення: 15.05.2020).
  4. NATO-Ukraine Action Plan // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_19547.htm?selectedLocale=uk (дата звернення: 15.05.2020)

 

 References

  1. Decree of the President of Ukraine About the Annual National Program under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2019№ 117/2019 (2020, May 05). search.ligazakon.ua Retrieved from URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U117_19.html (Last accessed: 15.05.2020) [in Ukrainian].
  2. Khronolohiia vidnosyn Ukraina – NATO [Chronology of Ukraine-NATO relations]. (27.12.2019). ukraine-nato.mfa.gov.ua Retrieved from https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/hronologiya-vidnosin-ukrayina-nato (Last accessed: 15.05.2020) [in Ukrainian].
  3. Iakymiak, S. (2008). Uroky z dosvidu spivrobitnytstva Viiskovo-Morskykh syl Zbroinykh syl Ukrainy ta VMS krain-chleniv NATO [Lessons from the experience of cooperation between the Navy of the Armed Forces of Ukraine and the Navy of NATO member countries]. Zhurnal «Voienna istoriia» – Military History Magazine, 2 (38). warhistory.ukrlife.org. Retrieved from http://warhistory.ukrlife.org/2_08_7.html (Last accessed: 15.05.2020) [in Ukrainian].
  4. NATO-Ukraine Action Plan (22.11.2002). www.nato.int.Retrieved from https://www.nato.int/cps/uk/natohq/official_texts_19547.htm?selectedLocale=uk (Last accessed: 15.05.2020) [in English].
Copyright 2014 14.2.51-58 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free