№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

 
Т.А. Кобзар, О.М. Савінок, К.В. Марінічева

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.59-67

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті розглядається досвід створення біотехнічних систем та перспективи щодо їх застосування для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України.Широке коло завдань, які стоять перед даним Видом Збройних Сил України, змушують впроваджувати нові наукові підходи до їх вирішення. Одним із напрямків для вирішення цих завдань на морських акваторіях є створення нових перспективних морських БТС, до складу яких залучені спеціально навчені морські тварини.
В статті були надані конкретні рекомендації щодо шляхів створення та розвитку вітчизняних морських БТС для потреб Військово-Морських Силах Збройних Сил України, а також активізації існуючих та відомих її складових.

Ключові слова

морські тварини, морський біооб’єкт, біотехнічні системи, технічні системи, Військово-Морські Сили, Збройні Сили України.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Королёв В.А., Калинкин Л.А., Юрьева И.В., Зяблова Е.Р., Мунтян Е.Р. Биотехнические системы в спорте / В.А. Королёв, Л.А. Калинкин, И.В. Юрьева, Е.Р. Зяблов, Е.Р. Мунтян // Вестинк спортивной науки ю - № 6/2014, С. 36-41.
 2. Кулагін В.В. Теорія морських біотехнічних систем : [монографія] / В.В. Кулагін, Б.А Журід. – Севастополь : НПЦ “ЭКОСИ – Гидрофизика”, 2010. –330 с.
 3. Гуцан В.Л., Кулагин В.В., Баранов А.Н. Биотехнические системы подводной противодиверсион-ной обороны, опыт создания и эксплуатации. Севастополь: Збірник наукових праць Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки інститут імені П. С. Нахімова, 2006. №2 (10) С. 61–69.
 4. Матишов Г. Г., Кавцевич Н. Н., Михайлюк А. Л. Опыт обучения и применения морских млекопитающих для защиты стратегически важных объектов от террористических действий. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2007. 128 с.
 5. Кобзар О.В. Окремі аспекти системи контролю та управління об`єктами морської фауни за допомогою електронно-обчислювальних та радіо (кодо-) приймально-передавальних комплексів в інтересах завдань, які виконують ВМС Збройних Сил України / О.В.Кобзар, С.В.Мазовська // зб. наук. праць Військової академії (м. Одеса).– Одеса, ВА (м. Одеса). – 2015. – Вип. №1(3). – С.133-144.
 6. Кобзар О.В. Дослідження окремих питань висвітлення надводних та підводних обʼєктів за демаскуючими ознаками цих обʼєктів. / О.В.Кобзар, С.В.Мазовська // зб. наук.праць Військової академії (м. Одеса).– Одеса, ВА (м. Одеса). – 2015. – Вип. №2(4). – С.49-56.
 7. The U.S. Navy Marine Mammal Program (NMMP).URL: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_Marine_Mammal_Program (дата звернення: 04.09.2020)
 8. Про військово-адміністративний поділ території України : Указ Президента України від 05.02.2016 №38/2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/38/2016 (дата звернення: 04.09.2020)
 9. Про затвердження військово-адміністративного поділу території України : Указ Президента України від 05.02.2016 №39/2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/39/2016 (дата звернення: 04.09.2020)
 10. Всесвітній день захисту морських ссавців.URL: http://epl.org.ua/events/vsesvitnij-den-zahystu-morskyh-ssavtsiv-2020-02-19/ (дата звернення: 04.09.2020)
 11. Perrin, William F.; Baker, C. Scott; Berta, Annalisa; Boness, Daryl J.; Brownell Jr., Robert L.; Domning, Daryl P.; Fordyce, R. Ewan; Srembaa, Angie; Jefferson, Thomas A.; Kinze, Carl; Mead,G.; Oliveira, Larissa R.; Rice, Dale W.; Rosel, Patricia E.; Wang, John Y.; Yamada, Tadasu, ред. (2014). The Society for Marine Mammalogy’s Taxonomy Committee List of Species and subspecies. URL: http://www.marinemammalscience.org/wp-content/uploads/2014/12/Society-for-Marine-Mammalogy-Taxonomy-List-2014-10-24.pdf (дата звернення: 04.09.2020)
 12. Журид Б.А. Апаратура расчета декомпрессионных режимов и управления оптимальной декомпрессией / Б.А. Журид. – Л.:ВМА им. С.М.Кирова, 1971. – 115 с.
 13. Монмолен М. Д. Системи «человек – машина» / М. Д. Монмолен. – М. : Мир,1973. – 256 с.
 14. Катис Г.П. Визуальная информация и зрение роботов /Катис Г.П. – М.:Энергия, 1979. –с.
 15. Попов Э.В. Алгоритмические основы интеллектуальных роботов и искусственного интелекта. / Э.В. Попов, Г.Р.Фирман. – М.:Наука,1976. – 456 с.
 16. Использование дрессированных морских животных в ВМС США. URL:http://rudocs.exdat.com/docs/index-452919.html (дата звернення: 09.09.2020)

 

 References

 1. Korolyov, V.A., Kalinkin, L.A., Yur'eva, I.V., Zyablova, E.R., & Muntyan, E.R. (2014). Biotekhnicheskie sistemy v sporte [Biotechnical systems in sports]. Vestink sportivnoj nauki yu – Sports science bulldin, 6/2014,36-41 [in Russin].
 2. Kulahin, V.V., & Zhurid,B.A. (2010). Teoriya morsʹkykh biotekhnichnykh system [Theory of marine biotechnical systems].NPTS ÉKOSY Hydrofyzyka [in Russian].
 3. Gucan, V.L., Kulagin, V.V., & Baranov, A.N. (2006). Biotekhnicheskie sistemy podvodnoj protivodiversionnoj oborony, opyt sozdaniya i ekspluatacii [Biotechnical systems of underwater anti-subversive defense, experience of creation and operation]. Zbirnyk naukovykh prats Sevastopolskoho viiskovo-morskoho ordena Chervonoi Zirky instytut imeni P. S. Nakhimova – Collection of scientific works of the Sevastopol Naval Order of the Red Star P.S. Nakhimov Institute,2 (10),61–69 [in Russian].
 4. Matishov, G.G., Kavcevich, N.N., & Mihajlyuk, A.L. (2007). Opyt obucheniya i primeneniya morskih mlekopitayushchih dlya zashchity strategicheski vazhnyh ob"ektov ot terroristicheskih dejstvij [Experience of training and application of marine mammals for protection of strategically important objects from terrorist actions]. Rostov-na-Donu: Izd-vo YUNC RAN[in Russian].
 5. Kobzar, O.V., & Mazovsʹka,S.V. (2015). Okremi aspekty systemy kontrolyu ta upravlinnya ob`yektamy morsʹkoyi fauny za dopomohoyu elektronno-obchyslyuvalʹnykh ta radio (kodo-) pryymalʹno-peredavalʹnykh kompleksiv v interesakh zavdanʹ, yaki vykonuyutʹ VMS Zbroynykh Syl Ukrayiny [Some aspects of the system of control and management of marine fauna with the help of electronic computers and radio (code-) receiving-transmitting complexes in the interests of tasks performed by the Navy of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa) – CollectionScientific Works of Odesa Military Academy, 1 (3),133-144[in Ukrainian].
 6. Kobzar, O.V., & Mazovsʹka,S.V. (2015). Doslidzhennya okremykh pytanʹ vysvitlennya nadvodnykh ta pidvodnykh obʼyektiv za demaskuyuchymy oznakamy tsykh obʼyektiv [Research of separate questions of illumination of surface and underwater objects on unmasking signs of these objects].Zbirnyk naukovykh prats Viiskovoi akademii (m. Odesa) – CollectionScientific Works of Odesa Military Academy, 2 (2),49-56[in Ukrainian].
 7. The U.S. Navy Marine Mammal Program (NMMP). (n.d.). en.wikipedia.org Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Navy_Marine_Mammal_Program (Last accessed: 04.09.2020) [in English].
 8. Decree of the President of Ukraine On the military-administrative division of the territory of Ukraine(2016, February 05). zakon5.rada.gov.ua. Retreived from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/38/2016 (Last accessed: 04.09.2020) [in Ukrainian].
 9. Decree of the President of Ukraine On approval of the military-administrative division of the territory of Ukraine №39/2016 (2016, february 05).zakon5.rada.gov.uaRetreived from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/39/2016 (Last accessed: 04.09.2020) [in Ukrainian].
 10. Vsesvitniy denʹ zakhystu morsʹkykh ssavtsiv [World Marine Mammal Day]. (2020). epl.org.ua. Retreived from http://epl.org.ua/events/vsesvitnij-den-zahystu-morskyh-ssavtsiv-2020-02-19/ (Last accessed: 04.09.2020) [in Ukrainian].
 11. Perrin, Williamб F.; Baker, C. Scott; Berta, Annalisa; Boness, Daryl J.; Brownell Jr., Robert L.; Domning, Daryl P.; Fordyce, R. Ewan; Srembaa, Angie; Jefferson, Thomas A.; Kinze, Carl; Mead, James G.; Oliveira, Larissa R.; Rice, Dale W.; Rosel, Patricia E.; Wang, John Y.; Yamada, Tadasu (2014). The Society for Marine Mammalogy’s Taxonomy Committee List of Species and subspecies. www.marinemammalscience.org Retreived from http://www.marinemammalscience.org/wp-content/uploads/2014/12/Society-for-Marine-Mammalogy-Taxonomy-List-2014-10-24.pdf (Last accessed: 04.09.2020)[in English].
 12. Zhurid, B.A. (1971). Aparatura rascheta dekompressionnykh rezhimov i upravleniya optimal'noy dekompressiyey [Equipment for calculating decompression modes and control of optimal decompression].L.: VMA them. S.M. Kirov[in Russian].
 13. Mamolen, M.D. (1973). Systemy «lyudyna – mashyna»[Man-machine systems]. Moskva: Myr [in Russian].
 14. Katis, G.P. (1979). Vizual'naya informatsiya i zreniye robotov [Visual information and vision of robots]Moskva: Energiya [in Russian].
 15. Popov, E.V.,& Fyrman,H.R. (1976). Algoritmicheskiye osnovy intellektual'nykh robotov i iskusstvennogo intelekta [Algorithmic foundations of intelligent robots and artificial intelligence]. Moskva:Nauka[in Russian].
 16. Ispol'zovaniye dressirovannykh morskikh zhivotnykh v VMS SSHA[The use of trained marine animals in the US Navy]. (n.d.). rudocs.exdat.com Retreived from http://rudocs.exdat.com/docs/index-452919.html (Last accessed: 09.09.2020) [in Russian].
Copyright 2014 14.2.59-67 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free