№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ): ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 
О.М. Маслій, Є.А. Іванченко, В.П. Олло, В.Є. Воловник

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.76-81

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті характеризується логістична складова менеджменту забезпечення військ (сил), подані відомості про систему і підсистеми військової логістики, а саме: загальні відомості, міжнародний досвід і традиційні функції логістики; визначення і призначення системи військової логістики; концепція ефективного управління в системі військової логістики.

Ключові слова

менеджмент забезпечення військ (сил), військова логістика, функції логістики, система, логістичний менеджмент. 

 

Список бібліографічних посилань

  1. Гурч Л. М. Логістика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 560 с.
  2. Горяїнов О. М. Логістика : Конспект лекцій / О. М. Горяїнов. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 105 с.
  3. Звіт начальника Головного управління логістики ГШ ЗС України, 2018 р.
  4. Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0017525-16#Text

 

 References

  1. Hurch, L.M. (2008).Lohistyka [Logistics]. Kyiv, DP «Vydavnychyi dim «Personal» Publ. [in Ukrainian].
  2. Horiainov O.M. (2009). Lohistyka[Logistics]. Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian].
  3. ZvitnachalnykaHolovnohoupravlinnialohistykyHSh ZS Ukrainy (2018). [in Ukrainian].
  4. Pro DerzhavnuprohramurozvytkuZbroinykhSylUkrainyna period do 2020 roku (2016, December 29) [About the State program of development of the Armed Forces of Ukraine for the period till 2020]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0017525-16#Text [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.76-81 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free