№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ВНЕСКІВ ВИДІВ (РОДІВ) ВІЙСЬК В УСПІШНЕ ВИРІШЕННЯ НИМИ БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ ЗІ ВСТАНОВЛЕНОЮ ВЕЛИЧИНОЮ ВІДВЕРНЕНОГО ЗБИТКУ ЗА УМОВИ ЗАВДАВАННЯ МАКСИМАЛЬНИХ ВТРАТ ПРОТИВНИКУ

 
Р.Б. Хомчак

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.82-88

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті наведено метод визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань зі встановленою величиною відверненого збитку за умови завдавання максимальних втрат, яких можна завдати противнику створюваним угрупованням військ та з урахуванням виділених на їх формування коштів.
Стаття є логічним продовженням ряду досліджень, присвячених розробленню теоретичних основ обґрунтування та визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил (ЗС) України під час їх застосування (відбиття збройної агресії). Метод ґрунтується на оптимізаційній задачі розподілу внесків виду ЗС або роду військ у загальний вклад усіх наших військ у знищення всіх засобів противника для досягнення потрібного рівня боєздатності q  ³ q вим ЗС України.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробленням рекомендацій щодо визначення оптимальних внесків видів (родів) військ в успішне вирішення ними бойових завдань зі встановленою величиною відверненого збитку за умови завдавання максимальних втрат, яких можна завдати противнику  створюваним угрупованням військ та з урахуванням виділених на їх формування коштів.

Ключові слова

боєздатність військ, внески видів (родів) військ у боєздатність, метод визначення внесків видів (родів), склад угруповання військ.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Хомчак Р. Б. Концептуальні складові обґрунтування та визначення внесків видів (родів) військ у потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України під час їх застосування (відбиття збройної агресії) // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. 2019. № 5 (91). С. 25–31.
  2. Хомчак Р. Б. Вибір та обґрунтування основних показників, що характеризують внески видів (родів) військ в потрібний рівень боєздатності Збройних Сил України при їх застосуванні (відбитті збройної агресії) з встановленою величиною відверненого збитку // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. 2020. № 2 (93). С. 25–31.
  3. Романченко І. С., Шуєнкін В.О., Можаровський В.М. Теорія відверненого збитку: моногр.  Львів: НАСВ ЗС України, 2017. 244 с.
  4. Методологічні аспекти обґрунтування бойового складу військ у операціях з позиції відверненого збитку цих військ / І. С. Романченко, В. О. Шуєнкін, В. М. Можаровський // Труди акад. 2012. № 40. С. 147–148.
  5. Буравлев А.И. Методика оценки эффективности поражения объектов при сложной структуре ущерба // Военная мысль. 2010. №3. С. 39–42.

 

 References

  1. Khomchak, R.B. (2019). Kontseptualni skladovi obgruntuvannia ta vyznachennia vneskiv vydiv (rodiv) viisk u potribnyi riven boiezdatnosti Zbroinykh Syl Ukrainy pid chas yikh zastosuvannia (vidbyttia zbroinoi ahresii) [Conceptual components of justification and determination of contributions of types (families) of troops to the required level of combat capability of the Armed Forces of Ukraine during their use (reflection of armed aggression)]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentralnoho naukovo-doslidnoho instytutu Zbroinykh Syl Ukrainy – collection of scientific works CSRI AME AF of Ukraine, 5 (91), 25-31 [in Ukrainian].
  2. Khomchak, R.B. (2020).Vybir ta obgruntuvannia osnovnykh pokaznykiv, shcho kharakteryzuiut vnesky vydiv (rodiv) viisk v potribnyi riven boiezdatnosti Zbroinykh Syl Ukrainy pry yikh zastosuvanni (vidbytti zbroinoi ahresii) z vstanovlenoiu velychynoiu vidvernenoho zbytku [Selection and justification of the main indicators that characterize the contributions of types (families) of troops to the required level of combat capability of the Armed Forces of Ukraine in their use (reflection of armed aggression) with the established amount of averted damage].Zbirnyk naukovykh prats Tsentralnoho naukovo-doslidnoho instytutu Zbroinykh Syl Ukrainy – collection of scientific works CSRI AME AF of Ukraine, 2 (93),25–31 [in Ukrainian].
  3. Romanchenko, I.S., Shuenkin, V.O., & Mozharovskyi, V.M. (2017). The theory of averted damage [Teoriia vidvernenoho zbytku]. Lviv: NASV of the Ukrainian Air Forces [in Ukrainian].
  4. Romanchenko, I.S., Shuenkin, V.O., Mozharovsky, V.M. (2012). Metodolohichni aspekty obgruntuvannia boiovoho skladu viisk u operatsiiakh z pozytsii vidvernenoho zbytku tsykh viisk [Methodological aspects of justification of the combat composition of troops in operations from the position of averted damage to these troops]. Trudy akademii – Proceedings of the Academy, 40, 147–148 [in Ukrainian].
  5. Buravlev, A.I. (2010). Metodika ocenki effektivnosti porazheniya ob"ektov pri slozhnoj strukture ushcherba [Method of assessing the effectiveness of the destruction of objects in a complex structure of damage]. Voennaya mysl' – Military thought, 3, 39-42 [in Russian].
Copyright 2014 14.2.82-88 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free