№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БОЄЗДАТНОСТІ ПІДРОЗДІЛУ НА ОСНОВІ ОЦІНОК ЙОГО БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

 
О.М. Семененко, М.О. Слюсаренко, Р.Л. Легкоход, М.А. Величенко, В.В. Коротя

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.89-96

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті викладений можливий варіант методичного підходу до оцінювання рівня боєздатності підрозділу за допомогою показників його бойових можливостей. Показниками бойових можливостей вважаються відносна укомплектованість підрозділу особовим складом, відносний рівень підготовки (навченості) особового складу для поточної кількості озброєння, відносна укомплектованість підрозділу озброєнням та військовою технікою (ОВТ), відносна укомплектованість підрозділу витратними матеріально-технічними засобами (МтЗ). Враховуючи відсутність аналітичного (формульного) виразу функції боєздатності виникає необхідність представити залежність її рівня від визначених показників, які впливають на цей рівень. Поточні (які визначаються під час бойових дій) значення розглянутих показників, віднесені до їх штатних значень, визначають відповідний рівень боєздатності даного підрозділу. Різниця між штатним та поточним значеннями певного показника обумовлена здебільшого втратами під час бойових дій підрозділу. Виходячи з прийнятих визначень показників, а також визначення боєздатності розглядуваного підрозділу запропонована залежність, яка визначає досяжний рівень боєздатності підрозділу. Спостерігається певний зв’язок між показниками бойових можливостей. Розглядається не просто чисельність особового складу (екіпажів), а чисельність підготовленого (навченого) особового складу, яким укомплектовуються наявні зразки ОВТ певного виду (групи, типу) підрозділу. Наведені таблиці залежності боєздатності підрозділу від рівня підготовки (навченості) особового складу підрозділу. Показано, як за допомогою варіювання тими або іншими показниками у припустимих межах їх змін створюється можливість обчислення досяжного рівня боєздатності розглянутого підрозділу, а за необхідності будь-якого військового формування.

Ключові слова

боєздатність підрозділу, бойові можливості, штатні значення показників, поточні значення показників, укомплектованість, особовий склад, матеріально-технічні засоби, основне озброєння.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Ткачев В. Н., Хрусталев Е. Ю., Рассадин В. Н. Оборонная достаточноcть и боеспособность армии // Угрозы и безопасность. Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2009. № 15(48). С. 70–78.
 2. Чисельність ЗС України як фактор обороноздатності. Аналітична записка: Національний інститут стратегічних досліджень.URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/263/ (дата звернення: 10.09.2020).
 3. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил) [Текст]: навч. посіб. / В.О. Шуєнкін, І.С. Ішутін та ін. – К.: ЦНДІ ЗС України, 2010. – 923 с.
 4. Военный энциклопедический словарь / Н. В. Огарков, А. Т. Алтунин, М. А. Гареев, С.Г.Горшков. – М. : Воениздат, 1984. – 863 с
 5. Саати Т., Томас Л.Математические методы исследования операций [Текст] / Пер. с англ. Ю. М. Певницкого [и др.] ; Под ред. проф. д-ра техн. наук А. П. Гришина. - Москва : Воениздат, 1963. - 420 с.
 6. Тараканов К.В. Аналитические методы исследования систем / К.В. Тараканов, Л.А. Овчаров, А.Н. Тырышкин. - Москва: Советское радио, 1974. - 240 с.
 7. Тараканов К. В. Математика и вооруженная борьба. Москва: Воениздат, 1974. 284 с.

 

 References

 1. Tkachev, V.N., Khrustalev, E.Y., & Rassadin, V.N. (2009). Oboronnaya dostatochnoctʹ y boesposobnostʹ armyy [Defensive sufficiency and combat capability of the army]. Uhrozy y bezopasnostʹ. Natsyonalʹnye ynteresy: pryorytety y bezopasnostʹ – Threats and security. National interests: priorities and security, 15 (48), 70–78 [in Russian].
 2. Chyselʹnistʹ ZS Ukrayiny yak faktor oboronozdatnosti. Analitychna zapyska [The number of the Armed Forces of Ukraine as a factor of defense capability. Analytical note]. (n.d.). old2.niss.gov.ua Retrieved from:http://old2.niss.gov.ua/articles/263/ [in Ukrainian].
 3. Shuienkin, V.O., & Ishutin, I.S., et al. (2010). Teoretychni osnovy materialʹno-tekhnichnoho zabezpechennya viysʹk (syl) [Theoretical foundations of logistics of troops (forces): textbook. way].Kyiv: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 4. Oharkov, N.V., Altunyn A.T., & Hareev, M.A., et al. (1984). Voennyy éntsyklopedycheskyy slovarʹ [Military encyclopedic dictionary].Moscow: Military Publishing House [in Russian].
 5. Saaty, T., & Tomas, L. (1963). Matematicheskie metody issledovaniya operacij [Mathematicalmethodsofoperations research]. (Yu.M. Pevnytskoho, Trans.). A.P. Hryshyna (Ed.). Moskva: Voenyzdat [in Russian].
 6. Tarakanov, K.V., Ovcharov, L.A., & Taryshkin, A.N. (1974). Analytycheskye metody yssledovanyya system [Analytical methods of systems research]. Moskva: Sov. Radyo [in Russian].
 7. Tarakanov, K.V. (1974). Matematyka y vooruzhennaya borʹba [Mathematics and armed struggle].Moscow: Voenizdat [in Russian].
Copyright 2014 14.2.89-96 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free