№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ВИЖИВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ ЛОГІСТИКИ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

 
О.М. Маслій, С.В. Поляшов, О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.97-111

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті проведено обґрунтування способів виживання особового складу підрозділів тилу військових частин Збройних Сил України (ЗСУ) в екстремальних умовах. Дослідження проведено у відношенні військових фахівців служб тилу за напрямками продовольчого, речового забезпечення, а також забезпечення пальним та мастильними матеріалами в різних видах бойових та інших дій.
Досвід участі військовослужбовців тилових підрозділів у антитерористичної операції (АТО), Операції об’єднаних сил (ООС) свідчить, що успішне виконання завдань з матеріально-технічного забезпечення, залежить не тільки від їх професійної та морально-психологічної готовності, а також від екстремальної підготовки особового складу підрозділів тилу військових частин, тобто їх готовності, надійності і здатності виконувати завдання у будь-який час та в будь-яких умовах під дією фізичного  та психологічного стресу.

Ключові слова

матеріальне, технічне, забезпечення, спосіб, виживання, особовий склад, підрозділи тилу, техніка тилу, військова частина, екстремальні умови, бойові дії. 

 

Список бібліографічних посилань

 1. Підготовка  військовослужбовців до дій в екстремальних умовах / навчальний посібник / Павелко І.І., Бєловодов І.Ф., Башавець Н.А., Бачинський В.В., Крупінін С.Д.-Одеса: Військова академія (м. Одеса), 2019. – 428 с.
 2. Про Державну прикордонну службу України [Электронний ресурс]: закон України від 03.04. 2003 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), -2003. № 661-IV. – ст.208. – Режим доступу: http//zakon.rada.gov.ua.
 3. Про національну безпеку України [Електронний ресурс]: закон України  від 21.06.18 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), -2018. № 2469-VIII.  – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
 4. Про службу безпеки України [Електронний ресурс]: закон України   від 25..03.92 р. ред. змін № 113-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.238 // Відомості Верховної Ради (ВВР), -– Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19.
 5. Екстремальна психологія: Підручник / За заг. ред. проф. О.В. Тімченка - К.: ТОВ «Август Трейд2, 2007. - 502 с.
 6. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учебноепособие для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 288-293.
 7. Емельянов В.М., Коханов В.Н., Некрасов П.А. Защита населения и территории в чрезвычайных ситуациях /уч. пособие для высшей школы/ под ред. Ак. РАЕН Тарасова В.В.- М.: Ак. Пр., 2003. – 480 с. – ( Gaudeamus ).
 8. Розвиток військового тилу (від стародавніх часів до сучасності) / навчальний посібник / О.М. Маслій, Б.І. Мунтян – Одеса: Військова академія (м. Одеса), 2018. – 206 с.
 9. Логістичне забезпечення механізованого (танкового) батальйону в бойових та інших діях. Частина І. Тилове забезпечення: /навчальний посібник/ Д.В. Лісовенко, С.А. Литвиновський, Г.І. Кривогуз, В.Ф. Нагорнюк, С.В. Поляшов, О.В. Федченко. – Одеса: Військова академія, 2018. – 338 с.
 10. Військовий тил. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), тактичнихгруп : посібник. Київ : Тил Збройних Сил України, 2015. С. 54–82.
 11. Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил України. Частина ІІ. Батальйон, рота. [Електронний ресурс]. – К.: Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, 2016. – Режим доступу: http://library.vitv.kh.ua/files/original/103bdb41fd4290c26be5952593593c3b.pdf
 12. Методичні рекомендації щодо проведення штабних тренувань, радіотренувань у тактичній ланці управління з урахуванням досвіду участі сил та засобів Збройних Сил України у Анти-терористичній операції на території Донецької та Луганської областей. К.:ГШ ЗСУ, 2015.52 с.
 13. Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. – К.: Генеральний штаб ЗСУ, 2014. – 60 с.
 14. Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / [за ред. П.С. Перепелиці,В.В. Рибалки]. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 330 с.
 15. Повсякденна діяльність командира підрозділу: /навчальний посібник/ В.М. Петренко, М.М.Ляпа, В.Є. Житник та ін. – Суми: Сумський державний Університет, 2014. – 450 с.
 16. Теорії особистості у вітчизняній психології і педагогіці: /навчальний посібник/ В.В. Рибалка. - Одеса. 2009.-575 с.
 17. Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції. / Матеріали VI міжвідомчої науково-практичної конференції 26 травня 2016 року.
 18. Військова педагогіка у професійній діяльності офіцера і сержанта. Книга 1. Загальні основи педагогіки та військова дидактика: /навчальний посібник/ / О. В. Бойко, Л. В. Коберський, В. М. Кожевніков, А. М. Романишин, С. В. Скрипник – Львів : АСВ, 2012. – 454 с.

 

 References

 1. Pavelko, I.I., Bielovodov, I.F., Bashavets, N.A., Bachynskyi, V.V., & Krupinin, S.D. (2019). Pidhotovka viiskovosluzhbovtsiv do dii v ekstremalnykh umovakh [Preparation of servicemen for actions in extreme conditions]. Odesa: Viiskova akademiia (m. Odesa) [in English].
 2. Law of Ukraine On the State Border Guard Service of Ukraine № 661-IV. (2003, April 03). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 27, 208 [in Ukrainian].
 3. Law of Ukraine On the national security of Ukraine № 2469-VIII. (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 31, 241 [in Ukrainian].
 4. Law of Ukraine On the Security Service of Ukraine 2229-XII. (1992, March 25). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 27, 382 [in Ukrainian].
 5. Yevsiukov, O.P., & Kufliievskyi, A.S. et al. (2007). Ekstremalna psykholohiia[Extreme psychology]. O.V. Timchenka (Ed.). Kyiv: TOV «Avhust Treid» [in Ukrainian].
 6. Stolyarenko, A.M. (2002). Ekstremal'naya psihopedagogika [Extreme psychopedagogy]. Moskva: YuNITI-DANA [in Russian].
 7. Emel'yanov, V.M., Kohanov, V.N., & Nekrasov, P.A. (2003). Zashchita naseleniya i territorii v chrezvychajnyh situaciyah [Protection of the population and territory in emergency situations]. Tarasova V.V. (Ed.). Moskva: Ak. Pr. [in Russian].
 8. Maslii, O.M., & Muntian, B.I. (2018). Rozvytok viiskovoho tylu (vid starodavnikh chasiv do suchasnosti) [Development of the military rear (from ancient times to the present)]. Odesa: Viiskova akademiia (m. Odesa) [in Ukrainian].
 9. Lisovenko, D.V., Lytvynovskyi, S.A., Kryvohuz, H.I., Nahorniuk, V.F., Poliashov, S.V., & Fedchenko, O.V., (2018). Lohistychne zabezpechennia mekhanizovanoho (tankovoho) batalionu v boiovykh ta inshykh diiakh. Chastyna I. Tylove zabezpechennia [Logistical support of a mechanized (tank) battalion in combat and other operations. Part I. Logistics]. Odesa: Viiskova akademiia [in Ukrainian].
 10. Viiskovyi tyl. Osnovy tylovoho zabezpechennia viiskovykh chastyn (pidrozdiliv), taktychnykh hrup [Military rear. Basics of logistics of military units (units), tactical groups]. (2015). Kyiv: Tyl Zbroinykh Syl Ukrainy, 54–82 [in Ukrainian].
 11. Boiovyi statut mekhanizovanykh i tankovykh viisk Sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy. Chastyna II. Batalion, rota[Combat charter of mechanized and tank troops of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine. Part II. Battalion, Company]. (n.d.). library.vitv.kh.ua. Retrieved from http://library.vitv.kh.ua/files/original/103bdb41fd4290c26be5952593593c3b.pdf [in Ukrainian].
 12. Metodychni rekomendatsii shchodo provedennia shtabnykh trenuvan, radiotrenuvan u taktychnii lantsi upravlinnia z urakhuvanniam dosvidu uchasti syl ta zasobiv Zbroinykh Syl Ukrainy u Anty-terorystychnii operatsii na terytorii Donetskoi ta Luhanskoi oblastei [Methodical recommendations on conducting staff trainings, radio trainings in the tactical level of management, taking into account the experience of participation of forces and means of the Armed Forces of Ukraine in the Anti-terrorist operation in Donetsk and Luhansk regions]. (2015). K.:HSh ZSU[in Ukrainian].
 13. Metodychnyi posibnyk shchodo orhanizatsii i zdiisnennia okhorony ta oborony, povsiakdennoi diialnosti viiskovykh chastyn (pidrozdiliv) Zbroinykh Syl Ukrainy, yaki roztashovani u bazovykh taborakh [Methodical manual on the organization and implementation of protection and defense, daily activities of military units (subdivisions) of the Armed Forces of Ukraine, which are located in base camps]. (2014). K.: Heneralnyi shtab ZSU [in Ukrainian].
 14. Perepelytsi, P.S., & Rybalky, V.V. (Eds.). (2001). Psykholohiia pratsi ta profesiinoi pidhotovky osobystosti [Psychology of work and vocational training]. Khmelnytskyi : TUP [in Ukrainian].
 15. Petrenko,V.M., Liapa, M.M.,& Zhytnyk, V.Ie. et al. (2014). Povsiakdenna diialnist komandyra pidrozdilu: /navchalnyi posibnyk [Daily activities of the unit commander].Sumy: Sumskyi derzhavnyi Universytet [in Ukrainian].
 16. Rybalka, V.V. (2009). Teorii osobystosti u vitchyznianii psykholohii i pedahohitsi [Theories of personality in domestic psychology and pedagogy]. Odesa [in Ukrainian].
 17. Aktualni problemy psykholohichnoi dopomohy, sotsialnoi ta medyko-psykholohichnoi reabilitatsii uchasnykiv antyterorystychnoi operatsii [Current issues of psychological assistance, social and medical-psychological rehabilitation of participants in the anti-terrorist operation]. (2016). Materialy VI mizhvidomchoi naukovo-praktychnoi konferentsii 26 travnia 2016 roku. Kyiv: The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi [in Ukrainian].
 18. Boiko, O.V., Koberskyi, L.V., Kozhevnikov, V.M., Romanyshyn, A.M., Skrypnyk, S.V. (2012). Viiskova pedahohika u profesiinii diialnosti ofitsera i serzhanta. Knyha 1. Zahalni osnovy pedahohiky ta viiskova dydaktyka [Military pedagogy in the professional activities of officers and sergeants. Book 1. General principles of pedagogy and military didactics]. Lviv : ASV [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.97-111 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free