№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 
О.М. Журавський

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.112-120

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті досліджується питання щодо організації системи екологічного моніторингу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Метою даної статті є обґрунтування шляхів створення системи екологічного моніторингу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України. Надані рекомендації щодо шляхів створення системи екологічного моніторингу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України, який надасть можливість дослідникам оцінити вплив військово-морської діяльності на уразливі екосистеми Північно-західної частини Чорного моря для прийняття відповідних управлінських рішень в галузі природокористування. У статті запропоновано створення і впровадження нової системи екологічного моніторингу Військово-Морських Сил Збройних Сил України (СЕМ ВМС) і включення її до системи моніторингу екологічного стану Чорного моря.

Ключові слова

Військово-Морські Сили, екологічний моніторинг, прогнозування, екологічний стан.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Израэль Ю. А. Экологический мониторинг и регулирование состояния природных систем / Ю.А. Израэль, Л. М. Филиппович и др. // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981. – Т. 4. – 6-19 с.
 2. Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля. – К: Мінекоресурсів України, 2001. – 36 с.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» зі змінами та доповненнями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.07.2020).
 4. Постанова КМУ від 05.12.2007 № 1376 «Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-%D0%BF#Text (дата звернення: 07.07.2020).
 5. Наказ міністра оборони України від 04.07.95р. №171 «Про заходи щодо організації екологічного забезпечення Збройних Сил України» URL: https://www.mil.gov.ua/content/pdf/264_nm.pdf (дата звернення: 07.07.2020).
 6. Романченко І.С., Сбітнєв А.І., Бутенко С.Г. Екологічне забезпечення військ: Монографія. – К.: ЦНДІ ЗСУ, 2003. – 273 с.
 7. Борисюк С.Л. Методологія створення систем комплексного моніторингу глобальних змін складової екологічної безпеки Збройних Сил України / С.Л. Борисюк /Збірник наукових праць ЦНДІ ЗСУ. – К.: ЦНДІ, 2011. – № 3(57). – С. 5-12.
 8. Дистанційний моніторинг техногенної насиченості ландшафтів операційних зон і екологічних наслідків військових навчань та бойових дій Збройних Сил України: моногр. / Г.В. Лисиченко, І.С. Романченко, А.І. Семенченко, О.І. Лисенко, С.М. Чумаченко, Ю.Л. Забулонов, С.А.Станкевич, С.Г. Бутенко, С.Л. Борисюк – К.: ІГНС НАНта МНС України, 2009. – 319 с.
 9. Борисюк С.Л. Анализ современного состояния экологического мониторинга в военной сфере // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2013. – Вип. 2(35) –  С.196-198.
 10. Борисюк С.Л. Теоретико–методологічні підходи аналізу оцінки загроз глобальних змін клімату / С.Л. Борисюк // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС, 2012. – № 3(32). – С. 162-165.
 11. Лаврут Т.В. До питання організації системи екологічного моніторингу у військах зв’язку // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, No 1070. Серія «Екологія» – вип. 9 (2013) – С. 59-62.
 12. Измалков В.И. Техногенная и экологическая безопасность и управление риском. / В.И Измалков, А.В. Измалков. – СПб: НИЦЭБ РАН, 1998. – 482 с.
 13. Романченко І. С. Методологічні підходи до створення бази даних для системи керування станом навколишнього середовища в Збройних Силах України /1. С. Романченко. А. І. Сбітнєв, С.М. Чумаченко, В. А. Слободяник // Наука і оборона. – 2003. – № 3. – 50-56 с.

 

 References

 1. Izrael', YU.A,. & Filippovich, L.M. (1981). Ekologicheskij monitoring i regulirovanie sostoyaniya prirodnyh sistem [Environmental monitoring and regulation of the condition of natural systems]. Leningrad, Gidrometeoizdat [in Russian].
 2. Metodychni rekomendatsii z pidhotovky rehionalnykh ta zahalnoderzhavnoi prohram monitorynhu dovkillia (2001). Kyiv: Minekoresursiv [in Ukrainian].
 3. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the Regulations on the State Environmental Monitoring System» as amended and supplemented». (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 4. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the State targeted environmental program for environmental monitoring]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1376-2007-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 5. Order of the Minister of Defense of Ukraine «On measures to organize environmental support of the Armed Forces of Ukraine». (n.d.) www.mil.gov.ua. Retrieved from https://www.mil.gov.ua/content/pdf/264_nm.pdf [in Ukrainian].
 6. Romanchenko, I.S., Sbitniev, A.I., & Butenko, S.H. (2003). Ekolohichne zabezpechennia viisk: Monohrafiia [Environmental support of troops: Monograph]. Kyiv: TsNDI ZSU [in Ukrainian].
 7. Borysiuk, S.L. (2011). Metodolohiia stvorennia system kompleksnoho monitorynhu hlobalnykh zmin skladovoi ekolohichnoi bezpeky Zbroinykh Syl Ukrainy [Methodology for creating systems for integrated monitoring of global changes in the environmental security component of the Armed Forces of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats TsNDI ZSU, 3(57), 5-12 [in Ukrainian].
 8. Lysychenko, H.V., Romanchenko, I.S., Semenchenko, A.I., Lysenko, O.I., Chumachenko, S.M., & Zabulonov, Yu.L. et al. (2009). Dystantsiinyi monitorynh tekhnohennoi nasychenosti landshaftiv operatsiinykh zon i ekolohichnykh naslidkiv viiskovykh navchan ta boiovykh dii Zbroinykh Syl Ukrainy [Remote monitoring of technogenic saturation of landscapes of operational zones and ecological consequences of military exercises and combat operations of the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv: IHNS NANta MNS Ukrainy [in Ukrainian].
 9. Borysiuk, S.L. (2013). Analyz sovremennoho sostoianyia эkolohycheskoho monytorynha v voennoi sfere [Analysis of the current state of environmental monitoring in the military sphere]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl – Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 2(35), 196-198 [in Ukrainian].
 10. Borysiuk, S.L. (2012). Teoretyko–metodolohichni pidkhody analizu otsinky zahroz hlobalnykh zmin klimatu [Theoretical and methodological approaches to the analysis of global climate change threat assessment]. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl – Scientific Works of Kharkiv National Air Force University, 3(32), 163-165 [in Ukrainian].
 11. Lavrut, T.V. (2013). Do pytannia orhanizatsii systemy ekolohichnoho monitorynhu u viiskakh zviazku [On the organization of the environmental monitoring system in the communications forces]. Visnyk KhNU imeni V. N. Karazina – The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University, 9, 59-62 [in Ukrainian].
 12. Yzmalkov, V.Y, & Yzmalkov, A.V. (1998). Tekhnogennaya i ekologicheskaya bezopasnost' i upravlenie riskom [Man-made and environmental safety and risk management]. Sankt-Peterburg: NICEB RAN [in Russian].
 13. Romanchenko, I.S., Sbitniev, A.I., Chumachenko, S.M., & Slobodianyk, V.A. (2003). Metodolohichni pidkhody do stvorennia bazy danykh dlia systemy keruvannia stanom navkolyshnoho seredovyshcha v Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Methodological approaches to creating a database for the environmental management system in the Armed Forces of Ukraine].Nauka i oborona – Science and Defence, 3, 50-56 [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.112-120 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free