№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОРАБЛІВ ЯК ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

 
О.В. Ардаковська

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.129-135

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті досліджується питання щодо правового статусу іноземних військових кораблів як екологічно небезпечних об’єктів в акваторії Чорного моря. Метою даної статті є обґрунтування необхідності визначення нормативного порядку плавання і перебування іноземних військових кораблів у територіальному морі та внутрішніх водах України та встановлення відповідних районів, у яких забороняється присутність іноземних військово-морських сил, з урахуванням їх екологічного стану. Вирішення цих питань дозволить встановити порядок і розміри відшкодування збитків екосистемі Чорного моря в межах територіальних вод України від об’єктів військово-морських сил причорноморських держав і країн-членів НАТО.

Ключові слова

військовий корабель, Чорне море, морська екосистема, морське право, військово-морські сили, відкрите море.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Сорокін А.М. Підходи до класифікації відходів, які утворюються на кораблях військово-морських сил, та заходи для попередження забруднення моря / А.М. Сорокін, С.М. Чумаченко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. — 2010. — Вип. 1. — С. 154-157.
 2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права (Ратифікована  Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплемен-тацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року» від 03.06.99 р. за № 728-XIV). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text (дата звернення: 07.07.2020).
 3. Закон України від 04 листопада 1991 року «Про державний кордон». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text  (дата звернення: 07.07.2020).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року за № 529 «Про затвердження Правил плавання і перебування в територіальному морі внутрішніх водах, на рейдах та в портах України іноземних військових кораблів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-96-%D0%BF#Text  (дата звернення: 07.07.2020).
 5. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1479-14#Text (дата звернення: 07.07.2020).
 6. Стан довкілля Чорного моря: Національна доповідь України, 2012-2013 роки/ Укр. наук. центр екології моря. – Одеса : Астропринт, 20014 . – 85 с.

 

 References

 1. Sorokin, A.M., Chumachenko, S.M. (2010). Pidkhody do klasyfikatsii vidkhodiv, yaki utvoriuiutsia na korabliakh viiskovo-morskykh syl, ta zakhody dlia poperedzhennia zabrudnennia moria [Approaches to the classification of waste generated by naval ships and measures to prevent marine pollution]. Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka ta tsyvilnyi zakhyst – Tekhnohenno-ekolohichna bezpeka ta tsyvilnyi zakhyst, 1, 154-157 [in Ukrainian].
 2. Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii z morskoho prava [United Nations Convention on the maritime law]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_057#Text [in Ukrainian].
 3. Law of Ukraine On the State Border. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. c https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-12#Text [in Ukrainian].
 4. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Rules of navigation and stay in the territorial sea of inland waters, raids and ports of Ukraine of foreign warships. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-96-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 5. Law of Ukraine «On the procedure for admission and conditions of stay of units of the armed forces of other states on the territory of Ukraine». (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1479-14#Text [in Ukrainian].
 6. Stan dovkillia Chornoho moria [The environmental state of the Black sea]. (2014). Odessa: Astroprint [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.129-135 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free