№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОННОГО ТА ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛІВ УКРАЇНИ

 
О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, О.І. Кондратенко, В.Л. Іванов, С.В. Петренко

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.143-155

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Національні інтереси України сьогодні потребують негайного розроблення та впровадження комплексу заходів щодо забезпечення ефективного використання наявних ресурсів з метою економічного прогресу, збільшення і зміцнення оборонного потенціалу (ОП) та воєнно-економічного потенціалу (ВЕП) держави. Дослідження проблем оцінювання та збалансованого розвитку ВЕП держави є однією із головних складових проблематики подальшого розвитку України в цілому. Автори у статті зробили спробу розкрити сутність понять ОП та ВЕП держави з позицій військової науки. Наведені у статті основні теоретичні аспекти формування ОП та ВЕП держави в сучасних умовах розвитку Збройних Сил (ЗC) України та України в цілому дозволять сформувати основні принципи щодо розуміння цих понять та їх складових, визначити їх взаємозв’язок у сучасній військовій науці, а також обрати основні напрями проведення досліджень за такою тематикою. Аналіз ВЕП і особливо його активної частини (воєнної економіки) показує, що стан економічного забезпечення ОП України має нині значні розбіжності між його потребами та увагою, яка приділялася з боку керівництва держави його ресурсному забезпеченню. Однією із основних проблем такого стану речей є досить значні невизначеності в методологічних аспектах його трактування та оцінювання. Сьогодні до основних завдань удосконалення інституційно-управлінського механізму державного керівництва щодо розвитку ОП країни належить необхідність модернізації процедур управління воєнно-економічною діяльністю, зокрема систем військового фінансування, ціноутворення на військову продукцію тощо. Але це можливо реалізувати в сучасних умовах розвитку ЗС України та України в цілому тільки в разі удосконалення існуючих процедур оцінювання достатності ВЕП та ОП держави за основними складовими їх функціонування.

Ключові слова

використання наявних ресурсів, оборонний потенціал, воєнно-економічний потенціал, економічне забезпечення, системи військового фінансування, рівень обороноздатності держави, військова економіка.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Проблеми і напрями розвитку Збройних Сил України в сучасних умовах.URL: http://www.niss.gov.ua/content /articles/files/ZSU-73823.pdf. (дата звернення: 15.01.2020).
 2. Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Бердочник Д. В., Ярошенок А. В. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика // Системи обробки інформації: щокварт. наук.-тех. журн. Харків: ХНУПС, 2017. № (51). С. 165–175.
 3. Рудь І. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: цілі, напрями, пріоритети (Центр досліджень соціальних комунікацій). URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com (дата звернення: 19.04.2020).
 4. Семененко О. М. Методологічні основи воєнно-економічного супроводження програм розвитку Збройних Сил України: дис. … докт. військ. наук: 20.01./ Семененко Олег Михайлович. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2018. 640 с.
 5. Викулов С. Ф. Методология оценки оборонного и военно-экономического потенциалов государства / Центральный экономико-математический институт РА. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ metodologiya-otsenki-oboronnogo-i-voenno-ekonomicheskogo-potentsialov-gosudarstva/viewer (дата звернення: 22.05.2019).
 6. Хрусталёв Е. Ю. Оборонный потенциал России в контексте современной международной конкуренции и глобализации. // URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/oboronnyy-potentsial-rossii-v-kontekste-sovremennoy-mezhdunarodnoy-konkurentsii-i-globalizatsii (дата звернення: 22.07.2019).
 7. Мунтіян В. І. Економіка та оборонні витрати: аналіз зарубіжних досліджень і український шлях розвитку. Київ: Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фінансів України, 1998.c.
 8. Черняк О. І., Харламова О. І. Конвергенція витрат на оборонний комплекс та економічний розвиток країни // Вісник КНУТШ. 2013. № 23. С. 36–41.
 9. Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України // Зб. наук. пр. ХНУПС. Харків. 2018. № 1 (55). С. 37–45.
 10. Обґрунтування рекомендацій щодо удосконалення механізму формування програм і планів реформування та розвитку Збройних Сил України під час здійснення оборонного планування: звіт про НДР «Меридіан - ОП» (заключн.) / ЦНДІ ЗС України; кер. Потапов Г. М.; викон.: Семененко О. М., Абрамов А. П. та ін. Київ. 2015.с. № ДР 0101U001854.
 11. Семененко О. М., Корнийчук П., Бокий В. Г., Каблуков О. А. Современные особенности военно-экономического обеспечения и оценки необходимого уровня обороноспособности Украины // SDirect 24 – Safety, Society, Science. 2020. № 2 (12). Р. 51–76. URL: https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13
 12. Три роки АТО. Висновки та перспектив станом на 14.04.2017 року / [Електроний ресурс]. – Режим доступуhttps:// espreso.tv/.../2017/.../try_roky_ato_yak_ pochynalosya (дата звернення: 15.01.2020).
 13. Радвик Б. Военное планирование и анализ систем сокр. перевод с англ. В. Базарова, Л. Какунина, К. Трофимова под ред. А. М. Пархоменко Москва: Воениздат, 1972.с.
 14. Жуков Г. П., Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций. Москва: Воениздат, 1987.с.
 15. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика /  В. В. Леонтьев. Москва: ОАО «Издательство «Экономика», 1997.с.

 

 References

 1. Problemy i napriamy rozvytku Zbroinykh Syl Ukrainy v suchasnykh umovakh [Problems and directions of development of the Armed Forces of Ukraine in modern conditions]. (n.d.). www.niss.gov.ua Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content /articles/files/ZSU-73823.pdf. (Last accessed: 15.01.2020) [in Ukrainian].
 2. Semenenko, O.M., Boyko, R.V., Vodchytsʹ, O.H., Dobrovolʹsʹkyy, YU.B., Berdochnyk, D.V., & Yaroshenok, A.V. (2017). Osnovnimetodolohichniaspektyvoyenno-ekonomichnohozabezpechennyaoboronozdatnostiderzhavy: teoriyatapraktyka [Basic methodological aspects of military-economic support of the state's defense capabilities: theory and practice]. Systemy obrobky informatsiyi: shchokvart. nauk.-tekh. zhurn – Information processing systems: quarterly. scientific and technical magazine. Kharkiv: KhNUPS, 3 (51), 165-175 [in Ukrainian].
 3. Rudʹ I. Stratehiyastalohorozvytku «Ukrayina-2020»: tsili, napryamy, priorytety [SustainableDevelopmentStrategy«Ukraine 2020»: goals, directions, priorities]. (n.d.). nbuviap.gov.ua Retrieved from: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com (Last accessed: 19/04/2020) [in Ukrainian].
 4. Semenenko,O.M. (2018). Metodolohichni osnovy voyenno-ekonomichnoho suprovodzhennya prohram rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny[Methodological bases of military-economic support of development programs of the Armed Forces of Ukraine]. Doctor’s thesis. Kyiv: Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 5. Vykulov, S.F. Metodolohyya otsenky oboronnoho y voenno-ékonomycheskoho potentsyalov hosudarstva [SF Methodology for assessing the defense and military-economic potential of the state]. (n.d.). cyberleninka.ru Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-otsenki-oboronnogo-i-voenno-ekonomicheskogo-potentsialov-gosudarstva/viewer (Last accessed: 25.05.2019) [in Russian].
 6. Khrustalëv, E.Y. OboronnyypotentsyalRossyyvkontekstesovremennoymezhdunarodnoykonkurentsyyyhlobalyzatsyy. [Russia's defense potential in the context of modern international competition and globalization]. (n.d.). cyberleninka.ru Retrieved from: https://cyberleninka.ru/ article/n/oboronnyy-potentsial-rossii-v-kontekste-sovremennoy-mezhdunarodnoy-konkurentsii-i-globalizatsii (Last accessed: 22.07.2019) [in Russian].
 7. Muntiyan, V.I. (1998).Ekonomika ta oboronni vytraty: analiz zarubizhnykh doslidzhenʹ i ukrayinsʹkyy shlyakh rozvytku [Economics and defense spending: analysis of foreign research and the Ukrainian way of development]. Kyiv: Nauk.-doslid. fin. in-t pry M-vi finansiv Ukrayiny – Nauk.-doslid. Finn. Inst. at the Ministry of Finance of Ukraine [in Ukrainian].
 8. Chernyak, O.I., & Kharlamova, O.I. (2013). Konverhentsiya vytrat na oboronnyy kompleks ta ekonomichnyy rozvytok krayiny [Convergence of defense spending and economic development of the country]. Visnyk KNUTSH – Bulletin of KNUTS, 23, 36-41 [in Ukrainian].
 9. Semenenko, O.M., Boyko, R.V., Vodchytsʹ, O.H., Maslovsʹkyy, S.S., Kremeshnyy, O.I., & Korniyenko, A.P. (2018). Osnovni metodolohichni aspekty voyenno-ekonomichnoho obgruntuvannya perspektyvnykh napryamiv rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny [Themainmethodologicalaspectsofmilitary-economicjustificationofpromisingareasofdevelopmentoftheArmedForcesofUkraine]. Zb. nauk. pr. KHNUPS – Coll. Science. KHNUPS, 1 (55), 37–45 [in Ukrainian].
 10. Potapov, H.M., Semenenko, O.M., & Abramov, A.P. et. al. (2015). Obgruntuvannya rekomendatsiy shchodo udoskonalennya mekhanizmu formuvannya prohram i planiv reformuvannya ta rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny pid chas zdiysnennya oboronnoho planuvannya: zvit pro NDR «Merydian - OP» (zaklyuchn.) [Substantiation of recommendations for improving the mechanism of formation of programs and plans for reform and development of the Armed Forces of Ukraine during defense planning: report on research "Meridian - OP" (final)]. (№ ДР 0101U001854). Kiev: TSNDI ZS Ukrayiny [in Ukrainian].
 11. Semenenko, O.M., Kornyychuk, C.P., Bokyy, V.H., & Kablukov, O.A. (2020). Sovremennye osobennosty voenno-ékonomycheskoho obespechenyya y otsenky neobkhodymoho urovnya oboronosposobnosty Ukrayny [Modern features of military-economic support and assessment of the necessary level of defense capabilities of Ukraine]. SDirect 24 – Safety, Society, Science,(12). Retrieved from: https://www.sdirect24.org/kopia-nato-deep-no-13. [in Russian].
 12. Try roky ATO. Vysnovky ta perspektyvy stanom na 14.04.2017 roku [Three years ATO. Conclusions and prospects as at 14.04.2017]. (n.d.). espreso.tv Retrieved from:https:// espreso.tv/.../2017/.../try_roky_ato_yak_ pochynalosya (Last accessed: 15.01.2020) [in Ukrainian].
 13. Radvyk, B. (1972). Voennoe planyrovanye y analyz system sokr [Military planning and analysis of systems abbr]. (V. Bazarova, L. Kakunyna, K. Trofymova, Trans.). A.M. Parkhomenko (Ed.). Moskva: Voenyzdat [in Russian].
 14. Zhukov, H.P., & Vykulov, S.F. (1987)Voenno-ékonomycheskyy analyz y yssledovanye operatsyy [Military-economic analysis and operations research].Moscow: Voenizdat [in Russian].
 15. Leontʹev, V.V. (1997). Mezhotraslevaya ékonomyka [Intersectoral economy]. Moscow: OJSC Ekonomika Publishing House [in Russian].
Copyright 2014 14.2.143-155 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free