№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ТИЛОВОЇ РОЗВІДКИ В ОКРЕМІЙ МЕХАНІЗОВАНІЙ БРИГАДІ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

 
І.С. Левченко, А.В. Фірсов, Л.А. Снігур, Є.А. Іванченко

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.156-163

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті запропоновано удосконалену методику оцінювання ефективності підсистеми тилової розвідки в окремій механізованій бригаді, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій. На ефективність виконання завдань з тилової розвідки основний вплив здійснюють ступінь укомплектованості особовим складом групи тилової розвідки та їх навченості за фахом, організація зв’язку з старшим начальником, усвідомлення розпорядження щодо проведення тилової розвідки, стан транспортних засобів, на яких здійснюється тилова розвідка, фізико-географічні умови, пора року, час доби. Все це потрібно враховувати під час виконання завдань з тилової розвідки. Надано удосконалену методику оцінювання ефективності підсистеми тилової розвідки в окремій механізованій бригаді, яка може бути використана для оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій.
Під час дослідження процесу тилового забезпечення військ важливим теоретичним і практичним завданням є оцінка ефективності підсистеми тилової розвідки  саме під час ведення бойових дій. Певні підходи до вирішення цієї задачі існували і раніше. Проте, досвід Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей, інших збройних конфліктів останніх десятиліть свідчить про необхідність вдосконалення існуючої методики оцінки ефективності підсистеми тилової розвідки для врахування змін у вимогах до підсистеми тилової розвідки в окремій механізованій бригаді і підвищення ефективності системи тилового забезпечення в цілому.

Ключові слова

окрема механізована бригада, тилове забезпечення, ефективність підсистеми тилової розвідки, розвідувальна група, метод експертного оцінювання, об’єкти тилової розвідки.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Романченко І.С. Теоретичні основи аналізу, моделювання та синтезу системи матеріально-технічного забезпечення як просторово-розподіленої системи: монографія. /  І.С. Романченко. та ін. – Київ: Центральний науково-дослідний інститут  Збройних Сил України, 2013. – 221 с.
 2. Голушко И.М., Варламов Н.В. Основы моделирования  и автоматизации  управления тылом / – М.: Воениздат, 1982. – 237 с.
 3. Романченко І.С., Хазанович О.І., Трегубенко С.С. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення: монографія / – Львів: НАСВ ЗС України, 2015. – 156 с.
 4. Шуенкин В.А. Математические модели управления запасами./ В.А. Шуенкин и др. – Киев:  ООО «Междунар. фин. агентство», 1997. – 302 с.
 5. Таха Х.А. Исследование операций[Текст]: пер. с англ. / Х.А. Таха; под. ред. А. А. Минько. − 7-е изд. – М.: Вильямс, 2005. – 912 с.
 6. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами [Текст] / Ю. И. Рыжиков.  –  СПб.: Изд. дом «Питер», 2001. – 384 с.
 7. Шуенкин В.А. Прикладные модели теории массового обслуживания: учебное пособие [Текст]/ В.А. Шуенкин, В.С. Донченко. –К.: НМК ВО, 1992. – 398 с.

 

 References

 1. Romanchenko, I.S., et al. (2013). Teoretichni osnovy analizu, modelyuvannya ta sintezu sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya yak prostorovo-rozpodilenoyi sistemi: monografiya [Theoretical foundations of analysis, modeling and synthesis of the logistics system as a spatially distributed system: a monograph]. Kyiv: Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine [in Ukrainian].
 2. Golushko, I.M., & Varlamov, N.V. (1982). Osnovy modelirovaniya i avtomatizatsii upravleniya tyilom [Fundamentals of modeling and automation of rear management]. Moscow: Voenizdat [in Russian].
 3. Romanchenko, I.S., Hazanovich, O.I., & Tregubenko, S.S. (2015). Modelyuvannya sistemi materialno-tehnichnogo zabezpechennya: monografiya [Modeling of logistics system: a monograph]. Lviv: Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy [in Ukrainian].
 4. Shuenkin, V.A. (1997). Matematicheskie modeli upravleniya zapasami [Mathematical models of inventory management]. Kyiv: Mezhdunar. fin. agentstvo [in Russian].
 5. Taha, H.A. (2005). Issledovanie operatsiy [Operations research]. MinkoA.A. (Ed.). Moscow: Williams [in Russian].
 6. Ryizhikov, Yu.I. (2001). Teoriya ocheredey i upravlenie zapasami [Queue theory and inventory management]. SPb: Piter [in Russian].
 7. Shuenkin, V.A., & Donchenko, V.S. (1992). Prikladnyie modeli teorii massovogo obsluzhivaniya: uchebnoe posobie [Applied models of queuing theory: a textbook]. Kyiv: NMKVO [inRussian].
Copyright 2014 14.2.156-163 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free