№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ І ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ

 
В.В. Мельник

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.164-168

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
На сучасному етапі розвитку Збройних Сил України вирішуються  завдання, щодо подальшого розвитку створеної системи логістичного забезпечення, в основу якої покладені набутий досвід проведення антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей (операції Об’єднаних сил), автоматизація процесів обліку, інші принципи і стандарти логістичного забезпечення, що застосовуються в державах-членах НАТО. Аналіз функціонування існуючої системи логістичного забезпечення Збройних Сил України, змушує звернути увагу на деякі проблемні питання, які можуть стати на заваді успішному вирішенню завдань, що покладаються на дану систему. Одним з основних питань, яке потребує негайного вирішення є питання удосконалення системи управління логістичним забезпеченням за рахунок використання органами військового управління програмно-апаратного інструментарію автоматизованої підтримки процесів організації, управління та контролю.
У статті запропоновано застосуванням сучасних інформаційних технологій на основі математичного моделювання процесів і комп’ютеризації складних обчислювальних процесів з метою вибору цілеспрямованих заходів для покращення оптимізації процесу експлуатації озброєння та військової техніки в тому числі на критичному інтервалі їх експлуатації. Крім того, розглянуто перспективний напрямок інформаційного забезпечення застосування ОВТ шляхом впровадження статистичної моделі для прогнозування динаміки змін за часом експлуатації залишкового нормованого ресурсу за пробігом деякого типового зразка ОВТ та статистичну модель для прогнозування динаміки змін за часом експлуатації коефіцієнта готовності відповідно цього зразка ОВТ.

Ключові слова

озброєння та військова техніка, організація логістичного забезпечення,залишковий нормований ресурс, коефіцієнт готовності, комп’ютерні спеціалізовані програми.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Дем’янчук Б.О., Косарев В.М. Теорія компромісу: модель корисності та ризику, евристичні рішення, прогнозування наслідки/Б.О.Дем’янчук// Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму: збірник наукових праць – №1(6).:2013. – С. 105-114.
  2. Дем’янчук Б.О., Малишкін О.В. Основи технічного забезпечення. Обґрунтування рішень/ Б.О.Дем'янчук// Навчальний посібник – 2014. – С. 250.
  3. Основні положення логістичного забезпечення Збройних сил України [Електрон. ресурс]: наказ МОУ від 11 жовтня 2016 № 522. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/ministry/normativnopravova-baza/nakazi-ministra-boroniukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukrainiza-2016-rik.html.
  4. Доктрина об’єднана логістика від 24 вересня 2020 р. №2861/НВГШ.

 

 References

  1. Demyanchuk, B.O., & Kosarev, V.M. (2013). Teoriia kompromisu: model korysnosti ta ryzyku, evrystychni rishennia, prohnozuvannia naslidky [Compromise theory: utility and risk model, heuristic solutions, consequence forecasting]. Bulletin of the International Nobel Economic Forum: collection of scientific works, 1 (6), 105-114 [in Ukrainian].
  2. Demyanchuk, B.O., & Malyshkin, O.V. (2014). Osnovy tekhnichnoho zabezpechennia. Obgruntuvannia rishen [Basics of technical support. Rationale for decisions]. Odessa [in Ukrainian].
  3. Order of the Ministry of Defense of Ukraine The main provisions of the logistics of the Armed Forces of Ukraine: dated № 522 (October11, 2016).www.mil.gov.ua.Retrieved from http://www.mil.gov.ua/ministry/normativnopravova-baza/nakazi-ministra-boroniukraini/nakazi-ministerstva-oboroni-ukrainiza-2016-rik.html. [in Ukrainian]
  4. The doctrine of unified logistics №2861 (September 24, 2020). NVGSh [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.164-168 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free