№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ ЯК ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ І ЯКОСТІ ТОВАРІВ, ОПЕРАЦІЙ ТА ПОСЛУГ

 
О.М. Маслій, Д.В. Лісовенко, Е.І. Сарафанюк, Г.П. Білоус

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.169-177

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Стаття присвячена огляду стандартизації та сертифікації як засобів забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг. Виявлено переваги стандартизації та сертифікації, які впливають на якість та безпеку товарів. Їх основна функція-захист людини, її власності та природного середовища від негативних наслідків сучасних науково-технічних розробок, недоброякісних виробників і продавців, а також створення умов для чесної конкуренції.

Ключові слова

стандартизація, сертифікація, якість продукції, безпека продукції, стандарт.

 

Список бібліографічних посилань

  1. Болотніков А. О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: МАУП, 2005. – 144 с.
  2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”.
  3. Метрологія, стандартизація та управління якістю: навч. посіб. у 2 ч. / Л. П. Клименко, Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська  – Одеса; Миколаїв: ЧДУ, 2011. – 243 с.
  4. Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
  5. Студеняк І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг. Опорний конспект / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. – Київ: Кондор, 2007. – 152 с.

 

 References

  1. Bolotnikov, A.O. (2005). Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
  2. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine About standardization and certification № 46-9 (1993, May 10). Vidomosti Verkhvnoyi Rady Ukrayiny, 27, 289 [in Ukrainian].
  3. Klymenko, L.P., Pizintsali, L.V., & Aleksandrovska, N.I. (2011). Metrolohiia, standartyzatsiia ta upravlinnia yakistiu [Metrology, standardization and quality management]. (Vols. 1-2). Odesa,Mykolaiv: ChDU [in Ukrainian].
  4. Salukhina, N.H., & Yazvinska, N.H. (2010). Standartyzatsiia ta sertyfikatsiia tovariv i posluh [Standardization and certification of goods and services]. Kyiv: Tsentruchbovoiliteratury [inUkrainian].
  5. Studeniak, I.P., Chuchka, I.M., & Azhniuk, Yu.M. (2010). Osnovy standartyzatsii ta sertyfikatsii tovariv i posluh [Fundamentals of standardization and certification of goods and services]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.169-177 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free