№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 
О.М. Маслій, А.П. Власов, С.В. Поляшов, О.С. Чеботарьов, С.А. Литвиновський

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.178-186

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
В статті узагальнена оглядово аналітична робота щодо особливостей формування і розбудови логістичного забезпечення Збройних Сил (ЗС) України. Логістика розглядається як фундаментальний аспект виконання завдань за призначенням ЗС нашої держави в умовах кризи та мирного часу.
Формування  та розбудова логістичної системи ЗС України повинно вестись з урахуванням мирної, партнерської політики нашої держави та країн НАТО. Що стосується еволюційного розвитку, то військова логістика повинна розвиватись на науковій підставі з урахуванням кращого світового досвіду країн НАТО. В кризових ситуаціях на військову логістику покладаються широко профільні задачі допомоги цивільному населенню у зоні кризи. Розбудова її повинна вестись комплексно.

Ключові слова

логістика, особливості, військова логістика, логістика кризових ситуацій, системи оборони і безпеки країни, Збройні Сили України, матеріальні засоби, матеріальне забезпечення, матеріальні ресурси, міжнародні відносини, резерви, постачання.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Державна програма розвитку Збройних сил України на період до 2020 року. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року.
 2. Ступницький О. Формування логістики кризових ситуацій у контексті військового конфліктуРосія — Україна / О. Ступницький // Актуальні проблеми міжнароднихвідносин. Вип. 121 (Ч. І), 2014. — Режим доступу: http://journals. iir. kiev. ua/index.
 3. ГаврилюкІ. Будуємо логістику за стандартами НАТО, як це потрібно Збройним Силам.[Електронний ресурс] /  І. Гаврилюк. – Режим доступу:https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2590550-ivan-gavriluk-nacalnik-golovnogo-upravlinna-logistiki-zsu.html.
 4. Саркисов С. В. Логистика / С. В. Саркисов. – М. : Изд-во «Дело АНХ», 2008. – 368 с.
 5. Дебинская В., Зайцев Е. и др. Логистика. Полный курс МВА / В. Дебинская, Е. Зайцев.– М. : Изд-во «Эксмо», 2008. – 944 с.
 6. Смерічевська С. Маркетинг і логістика: концептуальні підходи та стратегічні рішення: навч. посіб. // С. В. Смерічевська, М. В. Жабоненко [та ін.]: за заг. ред. С. В. Смерічевської. – Львів: Вид. «Магнолія-2006», 2013. – 548 с.
 7. Олійник Я. Б. Міжнародна логістика : навч. посіб. // Я. Б. Олійник, І. Г. Смирнов. – К.: Вид. «Обрії», 2011. – 544 с.
 8. Сумець О. М. Логістичні системи і ланцюги поставок: навч. посіб. // О. М. Сумець, В. А. Войнов. 2-ге вид. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 194 с.
 9. Сумец О. М. Логістика у збройних силах НАТО та Бундесверу [Електронний ресурс] / О. М. Сумец. – Режим доступу: http://logisticstime.com/news/logistika–v–vooruzhennyx–silax–nato–i-bundesvera
 10. Сапіга Р. І. Структуризація системи логістичного забезпечення Збройних Сил України [Електронний ресурс] / Р. І. Сапіга. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2731/1/47.pdf
 11. Kress M. Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations.Second Edition / Moshe Kress. — Springer International Publishing Switzerland, 2016
 12. Мате Эрве, Тиксье Дениель. Логистика // Эрве Мате, Дениель Тиксье. – СПб. : Изд.Дом «Нева», 2015. – 263 с.
 13. Нагорнічевський О. Концептуальні засади державного управління у сфері матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України в контексті національної безпеки / О. Нагорнічевський // Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 42 “Ефективність державного управління”.
 14. Донелли Кристофер. Основные принципы организации современных армий / Кристофер Донелли [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.logistics.ru/9/22/i20_3040.htm.
 15. Сівак В. А. Логістика – черговий етап розвитку системи матеріально-технічного забезпечення оперативно-службової діяльності силових структур /В. А. Сівак, Д. А. Купрієнко, С. Б. Головня // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького ; за ред. В. О. Балашова. – Хмельницький: НАДПСУ, 2007. – № 37, ч. ІІ. – С. 27–30.
 16. Крикавський Є. В. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери використання / Є. В. Крикавський, Р. Патора // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2006.
 17. Военная доктрина НАТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-nato/
 18. Cтратегія реформ ЗСУ на 2020-2030 роки: візія Генштабу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://censor.net.ua/r3169482
 19. Стратегічний оборонний бюлетень України. Схвалено Указом Президента України від 6.06.2016 року № 240/2016.

 

 References

 1. Decree of the National Security and Defense Council of Ukraine About the State program of development of the Armed Forces of Ukraine for the period till 2020 (2016, December 29). Uriadovyi kurier, 56 [in Ukrainian].
 2. Stupnytskyi, O. (2014). Formuvannia lohistyky kryzovykh sytuatsii u konteksti viiskovoho konfliktu Rosiia-Ukraina [Formation of crisis logistics in the context of the Russia-Ukraine military conflict] Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn – Actual problems of international relations, 121 (I). Retrieved from http://journals. iir. kiev. ua/index. [in Ukrainian].
 3. Havryliuk, I. (2018). Buduiemo lohistyku za standartamy NATO, yak tse potribno Zbroinym Sylam [We are building logistics according to NATO standards, as the Armed Forces need]. www.ukrinform.ua. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2590550-ivan-gavriluk-nacalnik-golovnogo-upravlinna-logistiki-zsu.html. [in Ukrainian].
 4. Sarkisov, S.V. (2008). Logistika [Logistics]. Moskva: Izd-vo «Delo ANH» [in Russian].
 5. Debinskaya, V., & Zajcev, E. et al. (2008). Logistika. Polnyj kurs MVA [Logistics. Full MBA course]. Moskva: Izd-vo «Eksmo» [in Russian].
 6. Smerichevska, S.V., & Zhabonenko, M.V. et al. (2013). Marketynh i lohistyka: kontseptualni pidkhody ta stratehichni rishennia [Marketing and logistics: conceptual approaches and strategic decisions]. S.Smerichevskoi (Ed.). Lviv: Vyd. «Mahnoliia-2006» [in Ukrainian].
 7. Oliinyk, Ya.B., & Smyrnov, I.H. (2011). Mizhnarodna lohistyka [International logistics]. Kyiv: Vyd. «Obrii» [in Ukrainian].
 8. Sumets, O.M., & Voinov V.A. (2013). Lohistychni systemy i lantsiuhy postavok [Logistics systems and supply chains]. (2nd). Kharkiv: KP «Miskdruk» [in Ukrainian].
 9. Sumets, O.M. (n.d.). Lohistyka u zbroinykh sylakh NATO ta Bundesveru [Logistics in the NATO and Bundeswehr forces]. Retrieved from http://logisticstime.com/news/logistika–v–vooruzhennyx–silax–nato–i-bundesvera [in Ukrainian].
 10. Sapiha, R.I. (n.d.). Strukturyzatsiia systemy lohistychnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy [Structuring the logistics system of the Armed Forces of Ukraine]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2731/1/47.pdf [in Ukrainian].
 11. Kress, M. (2016). Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations. Second Edition. Springer International Publishing Switzerland [in English].
 12. Mate, Erve, & Tiks'e, Deniel' (2015). Logistika [Logistics]. SPb.: Izd. Dom «Neva» [in Russian].
 13. Nahornichevskyi, O. (2015). Kontseptualni zasady derzhavnoho upravlinnia u sferi materialno-tekhnichnoho zabezpechennia Zbroinykh Syl Ukrainy v konteksti natsionalnoi bezpeky / O. Nahornichevskyi // Zbirnyk naukovykh prats Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Academic papers collection Efficiency of public administration, 42 [in Ukrainian].
 14. Donelly, Krystofer (n.d.). Osnovnye principy organizacii sovremennyh armij [Basic principles of organization of modern armies]. Retrieved from http://www.logistics.ru/9/22/i20_3040.htm. [in Russian].
 15. Sivak, V.A., Kupriienko, D.A., & Holovnia, S.B. Lohistyka – cherhovyi etap rozvytku systemy materialno-tekhnichnoho zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti sylovykh struktur [Logistics is the next stage of development of the system of material and technical support of operational and service activity of law enforcement agencies]. V.O. Balashov (Ed.). Zb. nauk. pr. Nats. akad. Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, 37 (II), 27–30 [in Ukrainian].
 16. Krykavskyi, Ye., & Patora, R. (2006). Lohistyka: tradytsiini i netradytsiini sfery vykorystannia [Logistics: traditional and non-traditional areas of use]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 552,62-75 [in Ukrainian].
 17. Voennaya doktrina NATO [NATO Military Doctrine]. (2015). www.armyua.com.ua. Retrieved from https://www.armyua.com.ua/voennaya-doktrina-nato/ [in Russian].
 18. Ctratehiia reform ZSU na 2020-2030 roky: viziia Henshtabu [Strategy of reforms of the Armed Forces for 2020-2030: the vision of the General Staff]. (n.d.). censor.net.ua. Retrieved from https://censor.net.ua/r3169482 [in Ukrainian].
 19. Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine Strategic Defense Bulletin of Ukraine №240/2016 (2016, May 20). Ofitsiinyi visnyk Prezydenta Ukrainy, 14, 466 [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.178-186 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free