№ 1 (14) Ч.ІI – 2020

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧЕНОСТІ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ S-ПОДІБНИХ ФУНКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ФАКТОРУ ДОСТАТНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ

 
О.М. Семененко, О.М. Шаповал, А.Є. Єфименко, Л.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.193-201

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
Сьогодні керівництво Збройних Сил України (ЗС) та держави в цілому достатньо часто акцентує свою увагу на необхідності удосконалення існуючої системи підготовки ЗС України як шляхом підвищення пріоритетності фінансування заходів підготовки в планах та програмах їх розвитку, так і шляхом зміни підходів до оцінювання ефективності їх реалізації за звітний період. У статті авторами наведено методичний підхід до оцінювання ефективності бойової підготовки (БП) на основі застосування s-подібних функцій з урахуванням впливу фактору достатності фінансування на показники рівня навченості особового складу (ОС) військових частин, а також перелік основних рекомендацій щодо послідовності дій спеціалістів із планування заходів БП в штабах, службах видів ЗС України та ЗС у цілому з урахуванням застосування такого підходу. В основу запропонованого методичного підходу до оцінювання ефективності виконання заходів бойової підготовки ЗС України з урахуванням змін достатності їх фінансування покладені моделі, які використовуються для опису функціонування складних систем в системотехніці. Застосування теорії s-подібних функцій під час оптимізації показників ефективності виконання програм розвитку ЗС України за напрямом «Бойова підготовка», з урахуванням рівня достатності прогнозованого фінансування, дозволить забезпечити оптимальність планування строків виконання планових заходів БП та максимізувати отриманий ефект від запланованих заходів, що підвищить ефективність проведення БП у ЗС України, а також достовірність очікуваних результатів виконання запланованих заходів з урахуванням обсягів виділених фінансових ресурсів. Головне практичне значення запропонованого підходу полягає в тому, що він дає попереднє кількісне уявлення про очікувані результати виконання заходів БП з урахуванням впливу фактору достатності фінансування цих заходів, які будуть характеризуватися рівнем навченості особового складу, зважаючи на ситуацію щодо їх фінансування та рівень відповідності його існуючим вимогам.

Ключові слова

система підготовки ЗС, оцінювання ефективності, достатність фінансування, навченість особового складу, s-подібні функції, бойова підготовка, обсяги фінансових ресурсів.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Підготовка Збройних Сил України: акцент на інтенсивну практику. URL: https://na.mil.gov.ua/43276-pidgotovka-vijsk. (дата звернення: 10.02.2018).
 2. Бойова підготовка підрозділів українського війська за стандартами НАТО. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/11/bojova-pidgotovka-pidrozdiliv-ukrainskogo-vijska / (дата звернення: 10.02.2020).
 3. Згідно зі стандартами НАТО та врахуванням бойового досвіду радикально змінено систему підготовки військ. URL: https://armyinform. com.ua/2019/08/zgidno-zi-standartamy-nato-ta-vrahuvannyam-bojovogo-dosvidu-radykalno-zmineno (дата звернення: 12.05.2019).
 4. Біла книга 2017. Збройні Сили України. Військо України. Київ: Міністерство оборони України, 2018. 152 с.
 5. Біла книга 2018. Збройні Сили України. Військо України. Київ: Міністерство оборони України, 2019. 172 с.
 6. Семененко О. М. Метод прогнозування динаміки розвитку Збройних Сил України з урахуванням факторів ефективного освоєння та достатності фінансових ресурсів в програмах розвитку // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2018. № 1 (83). С. 169 – 177.
 7. Жуков Г. П., Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций. Москва: Воениздат, 1987.с..
 8. Семененко О. М., Абрамов А. П., Пекуляк Р. О., Коверга В. Л. Методичний підхід щодо раціонального розподілу фінансових ресурсів на основні заходи будівництва Збройних Сил України з урахуванням економічних показників розвитку держави // Зб. наук. пр. ЦНДІ ЗС України. Київ. 2018. № 4 (86). С. 67–76.
 9. Мохов А. И., Комаров Н. М.,. Новожонов С. Г Применение теории s-образных для оптимизации управления высокотехнологичными компаниями Институт Государственного управления, права и инновационных технологий (ИГУПИТ) // «Науковедение»: интернет-журн. 2012. № 4. С. 1–9.
 10. Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І. Методика розподілу обмежених фінансових ресурсів в планах підготовки Збройних Сил України за напрямом бойова підготовка // Зб. наук. пр. ХНУПС. Харків. 2018. № 3 (57). С. 69–75.
 11. Р. Фостер Логическая S-образная кривая и прогнозы кризисов URL: http://ibcm.biz/логическая-s-образная-кривая-развития/ (дата звернення: 10.02.2019).
 12. Севодина В.М., Петров А.Д. Использование логистической модели роста популяции для оценки темпов изменения эффективности вирусного маркетинга: электр. научн. журн. Современные проблемы науки и образования 2014. № 6. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16912 (дата звернення: 17.01.2019).

 

 References

 1. Pidhotovka Zbroinykh Syl Ukrainy: aktsent na intensyvnu praktyku [Training of the Armed Forces of Ukraine: emphasis on intensive practice]. (n.d.). na.mil.gov.ua.Retrieved from: https://na.mil.gov.ua/43276-pidgotovka-vijsk (Last accessed: 10.02.2018) [in Ukrainian].
 2. Boiova pidhotovka pidrozdiliv ukrainskoho viiska za standartamy NATO [Combat training of Ukrainian military units according to NATO standards]. www.mil.gov.ua. Retrieved from: http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/11/bojova-pidgotovka-pidrozdiliv-ukrainskogo-vijska (Last accessed: 10.02.2020) [in Ukrainian].
 3. Zghidno zi standartamy NATO ta vrakhuvanniam boiovoho dosvidu radykalno zmineno systemu pidhotovky viisk [In accordance with NATO standards and taking into account combat experience, the system of training troops has been radically changed]. armyinform.com.ua Retrieved from: https://armyinform.com.ua/2019/08/zgidno-zi-standartamy-nato-ta-vrahuvannyam-bojovogo-dosvidu-radykalno-zmineno (Last accessed: 12.05.2019).
 4. Bila knyha 2017. Zbroini Syly Ukrainy. Viisko Ukrainy [White Book 2017. Armed Forces of Ukraine. The Army of Ukraine]. (2018). Kyiv: Ministry of Defense of Ukraine [in Ukrainian].
 5. Bila knyha 2018. Zbroini Syly Ukrainy. Viisko Ukrainy [White Book 2018. Armed Forces of Ukraine. The Army of Ukraine].(2019). Kyiv: Ministry of Defense of Ukraine[in Ukrainian].
 6. Semenenko, O.M. (2018). Metod prohnozuvannya dynamiky rozvytku Zbroynykh Syl Ukrayiny z urakhuvannyam faktoriv efektyvnoho osvoyennya ta dostatnosti finansovykh resursiv v prohramakh rozvytku [Method of forecasting the dynamics of the Armed Forces of Ukraine taking into account the factors of effective development and adequacy of financial resources in development programs]. Zb. nauk. pr. TSNDI ZS Ukrayiny – Coll. Science. etc. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 1 (83), 169-177 [in Ukrainian].
 7. Zhukov, H.P., Vykulov, S.F. (1987).Voenno-ékonomycheskyy analyz y yssledovanye operatsyy [Military-economic analysis and operations research]. Moscow: Voenizdat Publ. [in Russian].
 8. Semenenko, O.M., Abramov, A.P., Pekulyak, R.O., & Koverha, V.L. (2018). Metodychnyy pidkhid shchodo ratsionalʹnoho rozpodilu finansovykh resursiv na osnovni zakhody budivnytstva Zbroynykh Syl Ukrayiny z urakhuvannyam ekonomichnykh pokaznykiv rozvytku derzhavy [Methodical approach to the rational distribution of financial resources for the main measures of construction of the Armed Forces of Ukraine taking into account the economic indicators of state development]. Zb. nauk. pr. TSNDI ZS Ukrayiny – Coll. Science. etc. Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine, 4 (86), 67-76 [in Ukrainian].
 9. Mokhov, A.Y., Komarov, N.M., & Novozhonov, S.H. (2012). Prymenenye teoryy s-obraznykh dlya optymyzatsyy upravlenyya vysokotekhnolohychnymy kompanyyamy Ynstytut Hosudarstvennoho upravlenyya, prava y ynnovatsyonnykh tekhnolohyy (YHUPYT) [SG Application of the theory of s-shaped for optimization of management of high-tech companies Institute of Public Administration, Law and Innovative Technologies (IGUPIT)]. «Naukovedenye»: ynternet-zhurn – «Science»: online journal, 4, 1-9 [in Russian].
 10. Semenenko, O.M., Vodchytsʹ, O.H., Boyko, R.V., Pekulyak, R.O., & Kremeshnyy, O.I. (2018). Metodyka rozpodilu obmezhenykh finansovykh resursiv v planakh pidhotovky Zbroynykh Syl Ukrayiny za napryamom boyova pidhotovka [Methods of distribution of limited financial resources in the plans of training of the Armed Forces of Ukraine in the direction of combat training]. Zb. nauk. pr. KHNUPS – Coll. Science. against HNUPS,3 (57),69–75 [in Ukrainian].
 11. Logicheskaya S-obraznaya krivaya i prognozyi krizisov (R. Foster) [Logical S-shaped curve and crisis forecasts of R. Foster].(n.d.) ibcm.biz. Retrieved from: http://ibcm.biz/логическая-s-образная-кривая-развития/ (Last accessed: 10.02.2019) [in Russian].
 12. Sevodyna, V.M., & Petrov, A.D. (2014). Yspolʹzovanye lohystycheskoy modely rosta populyatsyy dlya otsenky tempov yzmenenyya éffektyvnosty vyrusnoho marketynha [The use of a logistic model of population growth to assess the rate of change in the effectiveness of viral marketing].élektr. nauchn. zhurn. Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya – electr. scientific magazine. Modern problems of science and education, 6. Retrieved from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=1691
Copyright 2014 14.2.193-201 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free