№ 1 (14) Ч.ІI – 2020

ОСОБЛИВОСТІ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОРІЄНОВАНИХ НА ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ

 
Л.А. Снігур, Л.О. Якобчук, О.П. Розмазнін

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.202-208

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті показані результати дослідження смислової сфери курсантів (учасників бойових дій), орієнтованих на особистісне зростання. В останні роки збройного протистояння в психологічній науці увага приділяється важливості особистісного зростання, як позитивного наслідку випробувань. Дослідження професійного еталону і морального ідеалу, як взірця, набуває особливого значення у важкі часи.
Метою даної статті стало виявлення курсантів, орієнтованих на особистісне зростання і дослідження впливу їх смислової сфери на комунікативні та організаторські схильності в педагогічному процесі ВВНЗ.
Об’єктом дослідження стала смислова сфера майбутніх фахівців логістичного забезпечення (учасників бойових дій).
Предметом дослідження – вплив особливостей смислової сфери курсантів-учасників бойових дій, майбутніх офіцерів, що характеризуються особистісним зростанням, на їх комунікативні та організаторські схильності
в педагогічному процесі ВВНЗ.
Були обстежені 120 військовослужбовців. Особливість вибірки – всі учасники дослідження орієнтовані
на особистісне зростання.
Важливо, що досліджуваними стали представники соціономічної професії, що мають справу з людьми
та технікою.
Смислові конструкти дозволяють зрозуміти досягнення в розвитку смислової сфери майбутніх офіцерів. Існує позитивна статистично значуща кореляція (r = 0,720 при p≤0,01) між рівнем розвитку комунікативних та організаторських схильностей курсантів, орієнтованих на особистісне зростання у ВВНЗ та особливостями смислової сфери майбутніх офіцерів. Отримано зміст смислових конструктів учасників бойових дій (курсантів логістичного забезпечення).

Ключові слова

особистісне зростання, смислові конструкти, курсанти, комунікативні та організаторські схильності, фахівці логістичного забезпечення.

 

Список бібліографічних посилань

 1. Андрєєв О.С. Новий метод оцінки особистісного зростання / О.С. Андрєєв // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць – К,; 2013. – №20. – С. 41-49. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-20.41-49
 2. Зелінський А. Соняхи. Духовність на час війни: [текст]/ А. Зелінський – Львів: Вид-во Старого лева, 2015. – 128 с.
 3. Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО в посттравматичний період:  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня : спец. 19.00.09 «психологія діяльності в особливих умовах» / Д. С. Зубовський. – К. : Вид-во Нац. ун-ту оборони України ім. І.Черняховського, 2019. – 20 с.
 4.  Коваленко А. Б. Психологічне благополуччя військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО / А. Б. Коваленко, Ю. А. Вишнягова // Український психологічний журнал. - 2017. - № 3. - С. 124-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2017_3_13.
 5.  Комар З. Психологічна стійкість воїна: Підручник для військових психологів. – К., 2017.  – 184 с.
 6. Морально-психологічне забезпечення у Збройних Силах України : підручник: у 2 ч. Ч. І. вид. 2-е, перероб. зі змін. та допов. / Н.А. Агаєв, В.Г. Дикун, В.С. Чорний та ін.; за заг. ред. В. В. Стасюка. Бровари : ТОВ «7БЦ», 2020. 754 с.
 7. Осьодло В. І. Психологічні засади становлення суб’єкта військово-професійної діяльності: автореф. дис. д. психол. наук: 19.00.01 / В. І.  Осьодло. – К, 2013. 40 с.
 8.  Пенькова Н.Є. Обґрунтування структурно-функціональних компонентів моделі психологічної готовності військовослужбовців до службово-бойової діяльності при проведенні антитерористичної операції / Н. Є. Пенькова, І. І. Приходько // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. – Серія педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 719. – С. 122-129.
 9. Бойко О.В. Стривоженість військових і українські реалії. [Текст]/ О. В. Бойко. 12.2019. – https://site.ua/oleg.boyko/24164/.

 

 References

 1. Andrieiev, O.S. (2013). Novyi metod otsinky osobystisnoho zrostannia [A new method of assessing personal growth]. Problemy suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats – Collection of research papers of Problems of Modern psychology, 20, 41-49. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2013-20.41-49 [in Ukrainian].
 2. Zelinskyi, A. (2015). Soniakhy. Dukhovnist na chas viiny [Sunflowers. Spirituality during the war]. Lviv: Vyd-vo Staroho leva Publ. [in Ukrainian].
 3. Zubovskyi, D.S. (2019). Osobystisne zrostannia uchasnykiv ATO v posttravmatychnyi period [Personal growth of participants in the antiterrorist operation]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 4. Kovalenko, A.B., & Vyshniahova, Yu.A. (2017). Psykholohichne blahopoluchchia viiskovosluzhbovtsiv, shcho otrymaly poranennia v zoni ATO [Psychological well-being of servicemen wounded in the anti-terrorist operation zone]. Ukrainskyi psykholohichnyi zhurnal – Ukkrainian Psychological Journal, 3 (5), 124-134. Retrieved from  http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2017_3_13. [in Ukrainian].
 5. Komar, Z. (2017). Psykholohichna stiikist voina [Psychological stability of the warrior]. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Ahaiev N.A., Dykun V.H., & Chornyi V.S. et.al. (2020). Moralno-psykholohichne zabezpechennia u Zbroinykh Sylakh Ukrainy [Moral and psychological support in the Armed Forces of Ukraine]. (2nd, rev.). Stasiuka V.V. (Ed.). Brovary: TOV «7BTs» Publ. [in Ukrainian].
 7. Osodlo, V.I. (2013). Psykholohichni zasady stanovlennia subiekta viiskovo-profesiinoi diialnosti [Psychological principles of becoming a subject of military professional activity]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Penkova, N.Ye., Prykhodko, I.I. (2014). Obgruntuvannia strukturno-funktsionalnykh komponentiv modeli psykholohichnoi hotovnosti viiskovosluzhbovtsiv do sluzhbovo-boiovoi diialnosti pry provedenni antyterorystychnoi operatsii [Substantiation of structural and functional components of the model of psychological readiness of servicemen for military service during the anti-terrorist operation]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu im. Yu. Fedkovycha – Seriia pedahohika ta psykholohiia, 719, 122-129 [in Ukrainian].
 9. Boiko, O.V. (2019). Stryvozhenist viiskovykh i ukrainski realii [Anxiety of the military and Ukrainian realities]. site.ua. Retrieved from https://site.ua/oleg.boyko/24164/ [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.202-208 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free