№ 2 (14) Ч.ІI – 2020

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК. ОГЛЯД ТЕХНОЛОГІЙ

 
О.М. Рудковський, Н.М. Баліцький, П.І. Ванкевич, Р.М. Юркевич, Є.Г. Іванік

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2020.14.2.214-223

ПОВНИЙ ТЕКСТ: PDF (українською)

 

Анотація

 
У статті розглянуто проблемні питання щодо застосування у програмі навчання особового складу підрозділів Сухопутних військ новітніх тренажерних технологій, проведено аналіз їх впливу на рівень бойової підготовки механізованих та танкових підрозділів. Розглянуто проблеми інтегрування в процес бойової підготовки механізованих та танкових підрозділів Сухопутних військ навчально-тренувальних засобів, а саме комплексних тренажерних систем, що здатне забезпечити ефективне вирішення широкого кола завдань бойової підготовки. Визначено безпосередній вплив навчально-тренувальних засобів на рівень навченості особового складу. Розроблено узагальнену схему класифікації навчально-тренувальних засобів та навчального й полігонного обладнання, згідно якої тренажери окремих видів озброєння і бойової техніки, а також імітатори засобів управління та зв’язку об’єднуються в єдину тренажно-моделювальну систему тактичної підготовки екіпажів, бойових розрахунків, підрозділів і військових частин. Проведено порівняльний аналіз результативності занять з використанням традиційних навчально-тренувальних засобів та засобів що ґрунтуються на новітніх тренажерних технологіях. Обґрунтовано переваги тренажерів нового покоління, що дозволяє: збільшити пропускну спроможність навчання особового складу; мінімізувати витрати електроенергії; зменшити кількість сил та засобів, які залучаються до навчання; забезпечити компактне розміщення тренажерного комплексу; скоротити термін навчання фахівців з 4-5 тижнів до 2-3 тижнів.

Ключові слова

навчально-тренувальні засоби, бойова підготовка, компютерно-технологічні системи, тренажерні системи, тренажерні технології.

 

Список бібліографічних посилань

 1. McMaster H.R. Learning from Contemporary Conflictsto Prepare for Future War / McMaster H.R. // Orbis. – 2017. – Vol. 61, №3. – Р. 303–321 2017. doi: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2017.05.006.
 2. Betz A. Cormack, Iraq, Afghanistan and British Strategy / A. Betz // Orbis. – 2009. – Vol. 53, №2. – P. 319–336. doi: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2009.01.004.
 3. Coates J.F. From my perspective: Implications of Desert Storm for future military operations / J.F. Coates // Technological Forecasting and Social Change. – 1991. – Vol. 40, № 3. – P. 303–305. doi: https://doi.org/10.1016/0040-1625(91)90060-S.
 4. Joshua Rovner. The Heroes of COIN / Rovner Joshua // Orbis., – 2012. – Vol. 56, № 2. – P. 215–232. doi: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2012.01.005.
 5. Міністерство оборони України. Аналіз ведення антитерористичної  операції та наслідків вторгнення Російської Федерації в Україну у серпні-вересні 2014 року. [Eлектронний ресурс]. Доступно: http://www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf.
 6. Гринченко С. Создатели виртуальности / С. Гринченко // Defense express. – 2010. – С.34–38.
 7. Луханін М. Потреба в сучасних навчально-тренувальних засобах / М. Луханін // Матеріали доповідей засідання круглого столу Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. – 2012. – С.36–37.
 8. Матвієвський О. Спроможність тренажерних засобів забезпечити бойову підготовку Сухопутних військ / О.Матвієвський // Матеріали доповідей засідання круглого столу Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. – 2012. – С.47–49.
 9. Матвієвський О. Обґрунтування характеристик тренажерних засобів і систем / О. Матвієвський // Наука і оборона. – 2010. – С.58–62.
 10. Руснак І. Проблеми модернізації та створення тренажерно-моделювальних військових комплексів / І. Руснак // Наука і оборона. – 2002. – С.32–34.
 11. Фещенко А. Треножероманія / А.Фещенко // Defense express. – 2010 – С.38–45.

 

 References

 1. McMaster, H.R. (2017). Learning from Contemporary Conflictsto Prepare for Future War. Orbis, Vol. 61, 3, 303–321. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2017.05.006. [in English].
 2. Betz, A. (2009). Cormack, Iraq, Afghanistan and British Strategy. Orbis, Vol. 53, 2, 319–336. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2009.01.004. [in English].
 3. Coates, J.F. (1991). From my perspective: Implications of Desert Storm for future military operations. Technological Forecasting and Social Change,Vol. 40, 3, 303–305. DOI: https://doi.org/10.1016/0040-1625(91)90060-S. [in English].
 4. Rovner, J. (2012). The Heroes of COIN. Orbis, Vol. 56, 2, 215–232. DOI: https://doi.org/10.1016/j.orbis.2012.01.005. [in English].
 5. Analiz vedennia antyterorystychnoi operatsii ta naslidkiv vtorhnennia Rosiiskoi Federatsii v Ukrainu u serpni-veresni 2014 roku [Analysis of the anti-terrorist operation and the consequences of the Russian invasion of Ukraine in August-September 2014]. (n.d.). www.mil.gov.ua. Retrieved from https://www.mil.gov.ua/content/other/anliz_rf.pdf [in Ukrainian].
 6. Hrynchenko, S. (2010). Sozdately vyrtualnosty [Creators of virtuality]. Defense express, 34–38 [in Russian].
 7. Lukhanin, M. (2012). Potreba v suchasnykh navchalno-trenuvalnykh zasobakh [The need for modern teaching aids]. Materialy dopovidei zasidannia kruhloho stolu Tsentru doslidzhennia armii, konversii ta rozzbroiennia, 36–37 [in Ukrainian].
 8. Matviievskyi, O. (2012). Spromozhnist trenazhernykh zasobiv zabezpechyty boiovu pidhotovku Sukhoputnykh viisk [The ability of simulators to provide combat training to the Land Forces]. Materialy dopovidei zasidannia kruhloho stolu Tsentru doslidzhennia armii, konversii ta rozzbroiennia, 47–49 [in Ukrainian].
 9. Matviievskyi, O. (2010). Obgruntuvannia kharakterystyk trenazhernykh zasobiv i system [Substantiation of characteristics of simulators and systems]. Nauka i oborona – Science and Defense, 58-62 [in Ukrainian].
 10. Rusnak, I. (2002). Problemy modernizatsii ta stvorennia trenazherno-modeliuvalnykh viiskovykh kompleksiv [Problems of modernization and creation of training and modeling military complexes]. Nauka i oborona – Science and Defense, 32–34 [in Ukrainian].
 11. Feshchenko, A. (2010).Trenozheromaniia [Exercise mania]. Defense express, 38–45 [in Ukrainian].
Copyright 2014 14.2.214-223 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free