№ 1 (17) – 2022

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, МОДЕЛІ СТАНІВ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29
 
завантаження С.М. Тарасенко

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Тарасенко С. М. Математичні моделі системи технічного обслуговування, моделі станів у сфері обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 21-29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29 

 

Анотація

Аналіз стану організації системи використання та відновлення технічного стану озброєння та військової техніки (ОВТ), вказує на недосконало помірковане та відповідно неефективно розраховане планове відновлення із задіянням сил та засобів відновлення ОВТ. Тим самим недосконало продумана система обробки даних по забезпеченню техніки запасними частинами, невчасно передбачена та незавжди влучно та достовірно розрахована особами, що безпосередньо відповідають за технічний стан приданих їм бойових машин. На основі експлуатаційних даних необхідно провести оцінку ступеню експлуатаційної готовності ОВТ при застосуванні системи заходів з технічного обслуговування, що є рекомендованою в інструкції з експлуатації для зразків ОВТ.
Побудова математичних моделей є превентивним заходом для проведення розрахункових процесів експлуатації ОВТ і як наслідок розуміння критичних точок в експлуатації через розгляд моделей станів ОВТ в планово попереджувальній системі, здійснення якісного розподілу потоків ОВТ за видом стану, відмови, якими супроводжується експлуатація бойових машин навчальних підрозділів, які використовує особовий склад практично не обізнаний з порядком та правильністю безпечної експлуатації.
Засоби технічної допомоги виконані пристосованими до виконання завдань у надскладних умовах з високою завантаженістю та напруженістю, але вагома частка все ж лишається за людським фактором (професійна технічна підготовка, психологічна підготовленість, мотивація). Дослідження методами імітаційного моделювання дає можливість прослідкувати вплив на періодичність технічного обслуговування (ТО), та рівень експлуатаційної готовності зразка ОВТ. Необхідно побудувати модель системи ТО зразка ОВТ та розробити методику ідентифікації моделі параметру потоку відмов з урахуванням статистичної стійкості вихідних даних.

Ключові слова

математична модель, моделі стану, імітаційне моделювання, розподіл потоків, відмови, обслуговування, експлуатація бойових машин, технічний стан, відновлення.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л. Аналіз систем технічного обслуговування і ремонту та їхня ефективність впливу на технічний стан заводської системи машин в процесі її експлуатації. Економіка та держава. Київ, 2020. № 7. С. 124–128. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.124
 2. Вопросы кибернетики. Выпуск 94. Статистические методы в теории обеспечения эксплуатации. Сборник статей под. ред. С. Ф. Левина. Москва : АН СССР, 1982. 152 с.
 3. Левин С. Ф. Основы теории обеспечения эксплуатации технических объектов : учебное пособие. Москва : МО СССР, 1982. 99 с.
 4. Барлоу Р. Е., Прошан Ф. Математическая теория надежности. Москва : Сов.радио, 1969. 488 с.
 5. Первозванский А. А. Математические модели в управлении производством : учеб.пособие. Москва : Наука, 1975. 615 с.
 6. Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. Москва: Машиностроение, 1979. 600 с.
 7. Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эфективности и надежности систем : учеб. пособие. Москва : Сов.радио, 1980. 208 с.
 8. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем : учеб.пособие. Москва : Наука, 1968. 355 с.
 9. Кузьмін О. Є., Поплавська Ж. В., Мельник О. Г., Калиновський А. О., Калиновська Н. Л. Відновлення авіаційної техніки: чинники забезпечення та економічна ефективність : монографія. Львів : Міські інформаційні системи, 2019. 214 c.
 
 
 

References

 1. Holomovzyi, V., & Kalynovska, N. (2020). Analysis of maintenance and repair systems and the effectiveness of their influence on the technical condition of the factjry system of machines during its operation. Kyiv:10.32702/2306-6806.2020.7.124 [in Ukrainian].
 2. Levin, S. F. (Ed.). (1988). Questions of cybernetics. Issue 94. Statistical methods in the theory of maintenance of operation. Digest of articles. Moskow : USSR Academy of Sciences. Publ. [in Russian].
 3. Levin, S. F. (1982). Fundamentals of the theory of ensuring the operation of technical objects. Moskow : USSR Ministry of Defense. Publ. [in Russian].
 4. Barlow, R. E. & Proshan, F. (1969). Mathematical Theory of Reliability. Moscow : Sov.radio. Publ. [in Russian].
 5. Pervozvansky, A. A. (1975). Mathematical models in production management. Moscow : Nauka Publ. [in Russian].
 6. Kleinrock, L. (1979). Computing systems with queues. Moscow : Mashinostroenie. [in Russian].
 7. Kovalenko, I. N. (1980). Analysis of rare events in assessing the efficiency and reliability of systems. Moscow : Sov.radio. Publ. [in Russian].
 8. Buslenko, N. P. (1968). Modeling of complex systems. Moscow : Nauka. Publ. [in Russian].
 9. Kuzmin, O. E., Poplavska, Zh. V., Melnyk, O. H., Kalynovskyy, A. O. & Kalynovska, N. L. (2019). Restoration of aviation equipment: factors of provision and economic efficiency. L’viv: Mis’ki informatsiyni systemy Publ. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.21-29 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free