№ 1 (17) – 2022

МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ ПОРОХОВИХ ГАЗІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.30-36
 
завантаження О.М. Будур

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Будур О. М. Методи вимірювання тиску порохових газів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 30-36. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.30-36 

 

Анотація

У статті проаналізовані можливі методи вимірювання тиску порохових газів.
Явище пострілу дуже складне. Багато складових його процесів самі відрізняються великою складністю, взаємно пов’язані один з другом і сильно залежать від схеми пристрою та конструкції зброї, порохового заряду та снаряда, від властивостей пороху та від стану атмосфери, у якій снаряд рухається. Крім цього, значна частина процесів явища пострілу протікає у дуже короткі проміжки часу і характеризується високими значеннями фізичних параметрів: швидкості, тиску, температури тощо. Складність та напруженість явища пострілу не дозволяють вивчити його у повному обсязі. Тому в балістиці обмежуються вивченням основних закономірностей явища пострілу, від яких істотно залежить рух снаряда. Це вивчення з необхідністю для артилерійської практики повнотою здійснюється теоретичними та експериментальними методами дослідження.
Параметри стану порохових газів, а також ряд параметрів більшості процесів пострілу, що не піддаються безпосередньому виміру, доводиться визначати непрямим шляхом, в першу чергу за результатами вимірювання тиску порохових газів. Для цього зазвичай використовують різні встановлені на основі теоретичного та експериментального дослідження закони та співвідношення, що зв’язують шукані величини з тиском порохових газів.
Статичні методи вимірювання тиску ґрунтуються на принципі перетворення величин тиску в величини деформації або інші пов’язані з нею фізичні величини. Динамічні методи вимірювання тиску ґрунтуються на принцип перетворення величин тиску в кінематичні елементи руху: прискорення, швидкість чи шлях у функції часу.

Ключові слова

тиск, статичні методи вимірювання тиску, динамічні методи вимірювання тиску, тензометричний метод, п’єзоелектричний метод, метод пластичних деформацій, метод пружних деформацій.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Федриков Н. М., Яковлев В. И. Методы расчетов боевой эффективности вооружения. Москва : Воениздат, 1971. С. 220–226.
  2. Сенаторов Н. В., Бойко Г. А., Лагно Ю. В. Об оценке боевой эффективности личного оружия. Артиллерийское и стрелковое вооружение. Вып. 3.: Междунар. науч.-техн. сб. Киев : НТЦ АСВ, 2001. С. 17–19.
  3. Травников Н. П. Эффективность визуального поиска. Москва : Машиностроение, 1985. 128 с.
  4. Кириллов В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия. Пенза : Воениздат, 1963. 342 с.
  5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Изд. 4-е. Москва : изд-во «Наука», 1969. 576 с.
 
 
 

References

  1. Fedrikov, N. M. & Yakovlev, V. I. (1971). Methods of calculating the combat effectiveness of weapons. Moscow : Voenizdat, Publ. [in Russian].
  2. Senatorov, N. V., Boyko, G. A., & Lagno, Y. V. (2001). About an estimation of combat efficiency of the personal weapon. Artillery and small arms: International, 3, 17–19. [in Russian].
  3. Travnikov, N. P. (1985). Visual search efficiency. Moscow : Engineering Publ. [in Russian].
  4. Kirillov, V. M. (1963). Fundamentals of the device and design of small arms. Penza : Voenizdat Publ. [in Russian].
  5. Wentzel, E. S. (1969). Probability theory. Ed. 4th. Moscow : Nauka Publishing House. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.30-36 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free