№ 1 (17) – 2022

МОДЕЛЮВАННЯ КВАДРАТУРНИХ СКЛАДОВИХ СИГНАЛУ КОГЕРЕНТНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.54-63
 
завантаження З.М. Грабчак

 

завантаження Б.О. Оліярник, д-р техн. наук, проф.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Грабчак З. М., Оліярник Б. О. Моделювання квадратурних складових сигналу когерентної радіолокаційної станції. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 54-63. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.54-63 

 

Анотація

Обґрунтований перспективний напрямок розрахунку прецизійних значень координат польоту снаряда на основі даних квадратурних складових когерентної радіолокаційної станції при проведенні балістичних стрільб. Наведена схема блока фазометра щодо формування синусної та косинусної компоненти радіолокаційного сигналу. Представлені процедури формування квадратурних складових радіолокаційного сигналу. Отримані аналітичні залежності визначення квадратурних складових для приймального каналу радіолокаційної станції. Надана схема прив’язки систем координат приймальних трактів антени та снаряда. Проведено формування повних фаз радіолокаційного сигналу відбитого від снаряда, що рухається в повітрі в трьох прийомних каналах радіолокаційної станції, на основі даних координат польоту снаряда. Проведено моделювання квадратурних складових когерентної радіолокаційної станції на виході його приймальних трактів. Для розрахунків використана математична модель польоту снаряда ОФ-540Ж 152-мм самохідної гаубиці 2С3, на основі якої, отриманий масив косинусної та синусної складових радіолокаційного сигналу відбитого від снаряда. Проведені натурні експериментальні дослідження формування повної фази радіолокаційного сигналу за результатами імітації балістичних стрільб з використанням експериментальної установки одноканальної одночастотної радіолокаційної станції. В якості балістичного тіла використовувалася 12.7-мм бронебійно-запальна куля Б-32, що імітувала рух снаряда по направляючій трубі експериментальної установки. Результати натурного експерименту підтвердили можливість реалізації процедур реєстрації відліків квадратурних складових радіолокаційного сигналу, обчислення і відновлення повної їх фази в інтервалі [-π, π], а також обробку та формування повних «випрямлених» фаз радіолокаційних сигналів.

Ключові слова

радіолокаційна станція, снаряд, радіолокаційний сигнал, фазометр, повна фаза, координати польоту, синусна та косинусна квадратури, моделювання.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Баллистика : учеб. для курсантов и слушателей ГРАУ / C. B. Беневольский и др.; под ред.H. Лысенко. Пенза : ПАИИ, 2005. 510 с.
 2. Дмитриевский А. А., Лисенко Л. Н. Внешняя баллистика. Москва : Машиностроение, 2005. 607 с.
 3. Грабчак В. І., Бондаренко С. В. Аналіз існуючих та перспективних методів визначення сили опору повітря руху снарядів. Військово-технічний збірник. 2013. Вип. 2 (9). С. 13–19.
 4. Підвищення точності визначення параметрів просторового руху снарядів за даними зовнішньотраєкторних радіолокаційних вимірювань : звіт про НДР за шифром “Гармоніка”. № держ. реєстрації 0119U002267. Львів, 2019. 167 с.
 5. McCoy R. L. Modern Exterior Ballistics. Atglen, PA. : Schiffer Military History, 2012. 328 p.
 6. Методы и средства измерения экспериментальной баллистики / В. В. Ветров и др.; под ред. В. Ю. Садкова. Тула : Изд-во ТулГУ, 2005. 320 с.
 7. Шкворников Н. П., Платонов Н. М. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений. Москва : Оборонизд., 1953. 300 с.
 8. Теоретические основы радиолокации / А. А. Коростылев и др.; под ред. В. Е. Дулевича. Москва : Сов. радио, 1978. 608 с.
 9. Финкельштейн М. И. Основы радиолокации : учебник для вузов, 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Радио и связь, 1983. 536 с.
 10. Шендера Е. Л. Излучение и рассеяние звука. Ленинград : Судностроение, 1989. 304 с.
 11. Грабчак В. І., Бондаренко С. В., Стеців С. В. Математична модель руху снаряда з гіроскопічною стабілізацією навколо його центру масс. Системи озброєння і військова техніка. 2014. № 4 (40). С. 21–27.
 12. Грабчак В. І., Бондаренко С. В., Стеців С. В. Математична модель руху центру мас снаряда з гіроскопічною стабілізацією. Військово-технічний збірник. 2014. Вип. 2 (11). С. 7–12.
 
 
 

References

 1. Benevolskiy, S. V., et al., Lyisenko, L. N. (Ed.). (2005). Ballistics: textbook for cadets and students of Main Missile and Artillery Directorate. Penza : PAII Publ.[in Russian].
 2. Dmitrievskiy, A. A., & Lyisenko, L. N. (2005). External ballistics. Moscow : Mechanical engineering Publ. [in Russian].
 3. Hrabchak, V. I., & Bondarenko, S. V. (2013). Analysis of the basic and promising methods for designing forces to support the movement of projectiles. Military-technical collection, 2 (9), 13-19. [in Ukrainian].
 4. Improving the accuracy of determining the parameters of the spatial motion of projectiles according to external trajectory radar measurements [GDR report under the code "Harmonica"] (2019). № state. registration 0119U002267. Lviv, p. 167. [in Ukrainian].
 5. McCoy, R. L. (2012). Modern Exterior Ballistics. Atglen PA: Schiffer Military History. [in English].
 6. Vetrov, V. V. et al., Sadkov V. Yu. (Ed.). (2005). Methods and means for measuring experimental ballistics. Tula: Tula State University Publishing House. [in Russian].
 7. Shkvornikov, N. P., & Platonov, N. M. (1953). Experimental ballistics. Instruments and methods of ballistic measurements. Moscow: DefPublishing. [in Russian].
 8. Korostylev, A. A., et al., Dulevych, V. E. (1978). Theoretical foundations of radar. Sov. Radio [in Russian].
 9. Finkel'shtejn, M. I. (1983). Fundamentals of radar. Moscow: Radio and communications [in Russian].
 10. Shendera, E. L. (1989). Emission and scattering of sound. Leningrad: (Sudnostroenie) Shipbuilding. [in Russian].
 11. Hrabchak, V. I., Bondarenko, S. V., & Stetsiv, S. V. (2014). Mathematical model of projectile motion with gyroscopic stabilization around its center of mass. Weapons systems and military equipment, 4 (40), 21-27. [in Ukrainian].
 12. Hrabchak, V. I., Bondarenko, S. V., & Stetsiv, S. V. (2014). Mathematical model of motion of the center of mass of a projectile with gyroscopic stabilization. Military-technical collection, 2 (11), 7-12. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.54-63 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free