№ 1 (17) – 2022

ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТРІБНИХ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ПЕРЕТИНАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.64-72
 
завантаження Б.О. Дем'янчук, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження В.А. Маханьков
завантаження В.Ф. Обертас
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дем'янчук Б. О., Маханьков В. А., Обертас В. Ф. Оцінки реалізації потрібних сил і засобів для відновлення пошкодженої системи забезпечення в умовах перетинання статистичних гіпотез. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 64-72. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.64-72 

 

Анотація

Підкреслена актуальність побудова складної системи з оборотним зв’язком, яка об’єктивно реагує на зміну обставин щодо пошкоджених засобів і сил забезпечення бойових дій, тому що в іншому разі система стає самодостатньою та може стати неспроможною виконувати завдання.
Визначені варіанти зміни ситуації з недостатньою працездатністю системи в умовах стохастичного перетинання ознак варіантів сукупностей сил і засобів для відновлення працездатності системи, після вибору кращого із сукупності альтернативних варіантів.
Визначені ймовірності реалізації кожного із варіанта заходів, що є альтернативними для відновлення працездатності системи в цілому.
Розрізнення варіантів сил і засобів щодо можливого обсягу заходів здійснено за допомогою критерію ідеального спостерігача з урахуванням варіантів витрат на реалізацію кожного з альтернативних варіантів, що мають максимальні рівні ймовірностей реалізації в умовах гіпотез, які перетинаються.
Запропонована методика визначення прогнозних оцінок ймовірностей реалізації альтернативних варіантів відновлення складної системи технічного забезпечення в цілому, що досліджується, за умов відомої кількості визначених варіантів витрат на додаткові сили та на додаткові засоби обладнання для інтенсифікації процесу відновлення системі в цілому з урахуванням різних варіантів поєднань обсягів цих витрат.
Методику визначення необхідних витрат і прогнозування достовірності їх реалізації, методом перевірки статистичних гіпотез, застосовано під час перспективного планування заходів для створення більш ефективної системи забезпечення будь-якого рівня ієрархії.

Ключові слова

системи всебічного забезпечення дій військ, адаптивне відновлення працездатності системи забезпечення, метод статистичної перевірки гіпотез, оцінки реалізації потрібних сил і засобів, відновлення пошкодженої системи забезпечення в умовах перетинання статистичних гіпотез щодо її відновлення.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Марсі Д. Стохастична модель для прогнозування технологічних змін. Реф. зб. «Економіка промисловості», 1980, № 1. С. 22–27.
  2. Системна методологія планування розвитку, проектних досліджень та зовнішнього проектування озброєння і військової техніки: монографія / під керівн. Б. О. Демідова. Кн. 3 К.: Видавничий дім «Стилос», 2011. 464 с.
  3. Дем’янчук Б. О., Косарев В. М. Модель для визначення прогнозних оцінок показників реалізації варіантів вкладання інвестицій у сферу виробництва. Европейський вектор економічного розвитку. Дніпровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. 2(17). С. 60–69.
  4. Дем’янчук Б. О., Малишкін О. В. Узагальнена модель системи технічного забезпечення бойових дій. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. Харків: ХУПС, вип. № 2(39), 2014. С. 3–8.
 
 
 

References

  1. Marsi, D. (1980). Stochastic model for forecasting technological changes. Ref. coll. "Economics of Industry", 1, 22- 27. [in Ukrainian].
  2. Demidov, B. O. et al. (2011). System methodology of development planning, project research and external design of armaments and military equipment. Book 3. [in Ukrainian].
  3. Demianchuk, B. O., & Kosarev, V. M. (2014). Model for determining forecast estimates of indicators of implementation of investment options in the sphere of production. European vector of economic development. Alfred Nobel Dnieper University, 2 (17), 60–69. [in Ukrainian].
  4. Demianchuk, B. O., & Malyshkin, O. V. (2014). Generalized model of combat technical support system. Collection of scientific works of Kharkiv University of the Air Force, 2 (39), 3-8. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.64-72 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free