№ 1 (17) – 2022

ОЦІНКА ТЯГОВО-ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНИХ БРОНЕТРАНСПОРТЕРІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.73-79
 
завантаження В.М. Ярмолюк, канд. техн. наук, с.н.с.

 

завантаження В.В. Ремінь
завантаження М.В. Петухов
завантаження С.А. Гудаль
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Ярмолюк В. М., Ремінь В. В., Петухов М. В., Гудаль С. А. Оцінка тягово-динамічних показників колісних бронетранспортерів. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 73-79. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.73-79 

 

Анотація

Формування обґрунтованих вимог до перспективних зразків озброєння і військової техніки є актуальним завданням, яке необхідно вирішувати на підставі результатів наукових досліджень. Одним з таких завдань є формування оперативно-тактичних вимог до броньованої колісної платформи, яка в подальшому повинна стати базою для створення лінійки броньованих машин різного цільового призначення.
Одними з основних показників, які впливають на бойові та технічні характеристики такої платформи є показники її прохідності. А вони, в свою чергу, залежать від особливостей конструкції корпусу машини, трансмісії та її ходової частини. Отже, оцінка показників прохідності та вплив на них конструктивних особливостей машини та її елементів є завданням, яке потребує вирішення в ході створення бойової машини.
Проаналізувавши фактори, які впливають на прохідність бойових машин, було зроблено висновок про необхідність проведення попередньої оцінки тягово-динамічних показників перспективних зразків бронетранспортерів для прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору того чи іншого бронетранспортера у якості базової машини або проведення дослідних випробувань.
Отже, у статі визначено показники тягово-швидкісних властивостей, які є найбільш вживаними і достатніми для порівняльної оцінки бронетранспортерів, а також проведено порівняльний аналіз цих показників бронетранспортерів БТР-4Е та БТР-3ДА. Для порівняльного аналізу був застосований повірочний тяговий розрахунок.
Результати такого розрахунку можуть бути використані для прийняття обґрунтованого рішення щодо вибору того чи іншого бронетранспортера у якості базової машини, а також при подальшому виробленні пропозицій щодо формування обґрунтованих вимог до складових частин перспективних бронетранспортерів.

Ключові слова

броньована колісна платформа, озброєння і військова техніка, бронетранспортер, оперативно-тактичні вимоги, тягово-динамічні показники.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Костюк В. В., Калінін О. М., Русіло П. О., Варванець Ю. В., Будяну Р. Г. Перспективи розвитку бронетанкового озброєння і техніки Сухопутних військ Збройних Сил України. Військово-технічний збірник. 2012. № 2(7). С. 89–94. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.89-94
 2. Чепков І. Б., Голуб В. А., Купріненко О. М., Лапицький С. В. Концептуальний підхід до формування перспективних типів бойових броньованих машин. Наука і оборона. 2013. № 2. С. 35–41.
 3. Ярмолюк В. М., Манжай О. В., Буз А. В., Петухов М. В. Оцінка геометричної прохідності перспективних броньованих колісних платформ. Збірник наукових праць Військової академії (м.Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 8287. DOI: https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.82-87
 4. Кайдалов Р. О., Літвінов О. В., Малишкін С. А., Кашпур В. М. Експериментальне оцінювання тягово-швидкісних показників спеціальної колісної техніки за допомогою мікропроцесорного комплексу. Честь і закон. 2018. № 1 (64). С. 95–105.
 5. Кайдалов Р. О., Літвінов О. В., Глущенко В. В., Маренко Г. М. Оцінювання показників динамічності бронетранспортерів БТР-4Е та БТР-4К з різними силовими установками. Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. 2019. № 1 (33). С. 12–20.
 6. Волонцевич Д. О., Веретенников А. И., Веретенников Е. А., Мущинский Ю. М. Оценка показателей динамичности армейских колесных машин и совершенства их трансмиссий по критерию максимального использования мощности двигателя. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків, 2009. № 47. С. 80–87.
 7. Павлов В. В., Кувшинов В. В. Тяговый расчёт транспортных средств специального назначения с гидромеханической трансмиссией : учеб. пособие. Москва : МАДИ, 2016. 76 с.
 8. Литвин О. О., Кужельний Я. В., Скляр В. М. Тяговий розрахунок автомобіля. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 48 с.
 9. Левкович М. Г., Босюк П. В., Клендій В. М. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів». Частина 1. Тернопіль : ТНТУ, 2016. 123 с.
 10. Технічний опис і керівництво по експлуатації БТР-4Є. Харків : ДП завод ім. В.О. Малишева, 2014. 445 с.
 11. Бронетранспортер БТР-3ДА. Настанова щодо експлуатації. К.: КБТЗ, 2015. 404 с.
 12. Гудков П. А. Методы сравнительного анализа. Пенза : ПГУ, 2008. 81 с.
 
 
 

References

 1. Kostuk, V., Kalynyn, O., Rusylo, P., Varvanets, Y. V., & Budianu, R. H. (2012). Prospects of development of the armored armament and technique of Ground forces of Military Powers of Ukraine. Military-technical collection, 2(7), 89-94. DOI: https://doi.org/10.33577/2312-4458.7.2012.89-94 [in Ukrainian].
 2. Chepkov, I. B., Holub, V. A., Kuprinenko, O. M., & Lapytskyi, S. V. (2013). Conceptual approach to forming of perspective types of the fighting reserved machines. Science and defensive, 2, 35-41. [in Ukrainian].
 3. Yarmoliuk, V. M., Manzhai, O. V., Buz, A. V., & Petukhov, M. V. (2021). Estimation of the geometrical communicating of the perspective reserved wheeled platforms. Collection of scientific works of the Military academy (Odesa), 1(15), 82-87. [in Ukrainian].
 4. Kaidalov, R., Lytvynov, O., Malyshkyn, S., & Kashpur, V. (2018). Experimental evaluation of hauling-speed indexes of the special wheeled technique by means of microprocessor complex. Honour and law, 1(64), 95-105 [in Ukrainian].
 5. Kaidalov, R., Hlushchenko, V., Marenko, H., & Lytvynov, O. (2019). Evaluation of indexes dynamic the armoured troop-carriers of БТР-4Е and БТР-4К with different power-plants. Collection of scientific works of the National academy of the National household troops of Ukraine, 1(33), 12-20. [in Ukrainian].
 6. Volontsevych, D. O., Veretennykov, A. I, Veretennykov, E. A., & Mushchynskyi, Y. M. (2009). Estimation of indexes of dynamic quality of the army wheeled machines and perfection of their transmissions on the criterion of the maximal use of engine power. An announcer of the National technical university is the «Kharkov polytechnic institute», 47, 80-87 [in Ukrainian].
 7. Pavlov, V. V., & Kuvshynov, V. V. (2016). Hauling calculation of transport vehicles of the special setting with a hydromechanical transmission. [in Russian].
 8. Lytvyn O. O., Kuzhelnyi Ya. V., Skliar V. M. (2019). Traction calculation of the car. [in Ukrainian].
 9. Levkovych, M. H., Bosiuk, P. V., & Klendii, V. M. (2016). Compendium of lectures on discipline «Theory of operating properties of cars». Part 1. [in Ukrainian].
 10. Technical description and guidance on exploitation of БТР- 4E. (2014). State enterprise «Kharkov Plant of Transport Engineering named after V. A. Malyshev». [in Ukrainian].
 11. Armored personnel carriers BTR-3DA. Discipling in relation to exploitation. (2015). State enterprise «Kiev armored plant». [in Ukrainian].
 12. Hudkov, P. A. (2008). Methods of comparative analysis. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.73-79 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free