№ 1 (17) – 2022

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.80-85
 
завантаження О.П. Угольніков, канд. фіз.-мат. наук, доц.

 

завантаження С.В. Шелухін, канд. техн. наук, с.н.с.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Угольніков О. П., Шелухін С. В. Підвищення ефективності технічної розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 80-85. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.80-85 

 

Анотація

Технічна розвідка є першим етапом відновлення озброєння та військової техніки, пошкоджених під час бойових дій. Завдання технічної розвідки полягають у зборі та аналізі даних про кількість, місця розташування та стан техніки, що вийшла з ладу внаслідок дій противника, помилок особового складу або експлуатаційних відмов.
Використання новітніх технологій дозволяє скоротити час, необхідний для ведення технічної розвідки. Для визначення з високою точністю координат зразків пошкодженої техніки і для отримання візуальної інформації про їх стан пропонується використовувати безпілотні літальні апарати. Це дає змогу провести попереднє визначення можливості евакуації пошкодженої техніки дистанційно, до виїзду групи технічної розвідки до зразка ОВТ.
Нові можливості дає використання інформаційних технологій. При плануванні маршруту груп технічної розвідки можна скористатися відомою задачею комівояжера, яка полягає у знаходженні найкоротшого маршруту, що проходить через усі задані пункти по одному разу і закінчується у вихідному пункті. На даний час розроблено багато чисельних алгоритмів розв’язання цієї задачі. Всі ці методи реалізовані з використанням електронних таблиць EXCEL і є у вільному доступі в мережі Internet.
При плануванні оптимального маршруту географічні координати пошкоджених зразків ОВТ мають бути визначені за допомогою безпілотних літальних апаратів. За допомогою електронних карт GOOGLE MAPS визначаються відстані між кожною парою пунктів, які необхідно пройти. Ці значення утворюють матрицю відстаней. Після цього викликається вбудована у EXCEL програма пошуку рішення. Результатом є оптимальна послідовність проходження пунктів та сумарна протяжність маршруту. Проведені розрахунки, показали, що знайдені маршрути дійсно є найкоротшим з можливих.

Ключові слова

технічна розвідка, оптимальний маршрут, безпілотні літальні апарати, задача комівояжера
 

Список бібліографічних посилань

 1. Настанова з автомобільної служби Збройних Сил України. К:. Міністерство оборони України. 2001. 184 с.
 2. Дачковський В. О., Овчаренко І. В., Ярошенко О. В., Багдасарян Н. К. Оперативні розрахунки завдань технічного забезпечення (методика та приклади): навч. посіб. К:. НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. 116 с.
 3. Гуляницький Л. Ф., Мулеса О. Ю. Прикладні методи комбінаторної оптимізації. Київський університет ВПІ, 2016. 146 c.
 4. Сергиенко И. В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. К.: Наукова думка, 1988. 472 с.
 5. Химмельблау В. Прикладное нелинейное программирование. М.: Мир, 1975. 532 с.
 6. Поиск решения EXCEL (6.2). Задача коммивояжера (полный граф, нелинейная модель). Примеры и описание. Microsoft Excel в примерах и задачах. URL: https://excel2.ru/articles/poisk-resheniya-ms-excel-62-zadacha-kommivoyazhera-polnyy-graf-nelineynaya-model (дата звернення: 06.06.2022).
 
 
 

References

 1. Ministry of Defence Ukraine. (2001). Guidelines for the automobile service of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 2. Dachkovsky, V. O, Ovcharenko, I. V., Yaroshenko, O. V., & Baghdasaryan, N. K. (2018). Operational calculations of technical support tasks (methods and examples). NUOU named Ivan Chernyakhovsky Publ. [in Ukrainian].
 3. Gulyanytsky, L. F., Mulesa, O. Y. (2016). Applied methods of combinatorial optimization. Kyiv University of VPI Publ. [in Ukrainian].
 4. Sergienko, I. V. (1988). Mathematical models and methods for solving discrete optimization problems. Naukova dumka Publ. [in Ukrainian].
 5. Himmelblau, W. (1975). Applied nonlinear programming. Mir Publ.[in Russian].
 6. Search for MS EXCEL solution. The traveling salesman problem (complete graph, non-linear model). Retrieved from https://excel2.ru/articles/poisk-resheniya-ms-excel-62-zadacha-kommivoyazhera-polnyy-graf-nelineynaya-model [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.80-85 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free