№ 1 (17) – 2022

ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРОТИДІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННИМ ЗАВАДАМ ПРОТИВНИКА У ПОВІТРЯНОМУ БОЮ МЕТОДОМ ВІДВЕРНЕНОГО ЗБИТКУ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.125-135
 
завантаження О.М. Семененко, д-р військ. наук, проф.

 

завантаження Г.Д. Братченко, д-р техн. наук, проф.
завантаження Б.О. Дем'янчук, д-р техн. наук, проф.
завантаження Ю.Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц.
завантаження С.В. Петренко
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Братченко Г. Д., Дем'янчук Б. О., Добровольський Ю. Б., Петренко С. В. Щодо оцінювання економічного ефекту протидії радіоелектронним завадам противника у повітряному бою методом відверненого збитку. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса).2022. Вип. 1(17). С. 125-135. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.125-135 

 

Анотація

Російсько-українська війна в черговий раз показала важливість застосування авіації у війні, яка вирішальним чином може впливати на кінцевий результат ведення воєнних дій в цілому. Ефективне застосування авіації за оцінками експертів на 60-70% визначає кінцевий результат військового протистояння, але авіація без засобів радіоелектронної протидії та захисту має сьогодні достатньо низьку живучість, що спонукає до активного розвитку індивідуальних станцій завад та пристроїв захисту літаків у повітряному бою. У статті авторами запропоновано математичну модель опису процесів функціонування бортових радіолокаційних станцій в умовах завад та одночасної активної протидії станціям завад противника з метою уникнення завчасного натурного моделювання цих процесів, бо натурні моделі мають значну вартість. Також у статті визначено систему показників та критеріїв, які характеризують ефективність функціонування бортових радіолокаційних станцій під час застосування відомих способів активної протидії станціям завад противника у повітряному бою, які внаслідок невизначеності повітряної обстановки використовують особливості теорії нечітких множин. На основі проведених розрахунків авторами здійснено воєнно-економічну оцінку застосування способів активної протидії станціям завад противника, а також методом відверненого збитку оцінено доцільність застосування розробленої моделі для завчасного проведення оцінювання ефективності застосування нових способів протидії або комплексного їх застосування. Запропонована математична модель дозволить здійснити обґрунтований опис функціонування бортових радіолокаційних станцій управління зброєю в умовах завад та одночасної активної протидії їм, а також дозволить оцінювати економічний ефект від застосування нових способів.

Ключові слова

бортові радіолокаційні станції, воєнно-економічна доцільність, математичне моделювання, завада, станції активних завад індивідуального захисту, нечіткі оцінки.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Василевич Л. Ф. Радиоэлектронное подавление. Київ: КВВАИУ, 1989. 243 с.
 2. Многоцелевой истребитель Мираж F-I. URL: http://aviac.ru/fighters/8-mnogocelevoj-istrebitel-mirazh-f-i.html.
 3. Lockheed-Boeing-General Dynamics F-22 Raptor Многоцелевой истребитель. URL: http://www.paralay.com/f22.html.
 4. Андросов В. А., Кутахов В. П. Архитектура аппаратурно-интегрованого радиоэлектронного комплекса. Радиотехника, 1996. №9. С. 4852.
 5. Семененко О. М., Каблуков О. А., Мироненко В. С., Добровольський Ю. Б. Аналіз бортових станцій активних завад індивідуального захисту літаків противника, як можливих об’єктів радіоелектронної протидії . ЗНП ЦНДІ ЗС України. Київ: 2019. № 1 (87). С. 98–109.
 6. Семененко О. М., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б. Спосіб КРЕП літаковій станції завад противника під час створення нею поляризаційної завади, що наводиться. ЗНП ЦНДІ ЗС України. Київ: 2011. №4 (58). С.123–134.
 7. Семененко О. М. Аналіз існуючих способів активної радіоелектронної протидії бортовим станціям активних завад індивідуального захисту. ДНДІА. Київ: 2015. №11(18). С. 120–129.
 8. Василевич Л. Ф. Спосіб контррадіоелектронного подавлення станції активних завад, яка працює в режимі випромінювання поляризаційної завади. Труди Академії. 2004. № 50. С. 163–167.
 9. Семененко О. М. Чекед І. В., Добровольський Ю. Б., Коваленко І. Ю. Спосіб контррадіоелектронної протидії літаковій станції активних завад противника шляхом порушення її функціонування. ЗНП ЦНДІ ЗС України. 2011. №4(58). С. 224–236.
 10. Перунок А. М., Мацукевич В. В., Васильев А. А. Зарубежные радиоэлектронные средства / под ред. Перунова Ю.М. в 4 кн. Кн. 1. Радиолокационные системы. Москва: Радиотехника, 2010. 336 с.
 11. Истребитель-бомбардировщик Ягуар. Системы и оборудование. URL: http://aviac.ru/fighters/8-mnogocelevoj-istrebitel-mirazh-f-i.html.
 12. Семененко О. М., Каблуков О. А., Чернега В. М. Шляхи створення інтегрованого радіолокаційно-завадового комплексу на літаках-винищувачах ЗС України. Науковий журнал: “Сучасні Інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. №2 (35). С. 43–48.
 13. Справочник по методам радиоэлектронного подавления и помехозащиты систем с радиолокационным управлением. Том 2. Глава 5. Энциклопедия способов помехозащиты и методов их применения / под ред. Лядкина Ю. С. Москва: ВВИА им. Жуковского, 1987. 620 с.
 14. Семененко О. М., Сорокін Д. М., Добровольский Ю. Б., Каблуков О. А. Рекомендації щодо вибору математичної моделі оцінювання ефективності контррадіоелектронної протидії бортовій станції завад противника в повітряному бою. ЗНП ДНДІА. 2019. №15(22). С. 181–188.
 15. Василевич Л. Ф. Теория игр – Київ : Наша справа, 2000. 147 с.
 16. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближённых решений. Москва: Мир, 1976. 165 с.
 17. Нечёткие множества и теория возможностей. Последние достижения. / Под ред. Р. Ягера. Москва: Радио и связь, 1986. 391 с.
 18. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / Под ред. Д. А. Поспелова. Москва: Наука, 1986. 312 с.
 19. Зайченко Ю. П. Исследование операций: Нечёткая оптимизация: Учебное пособие. Киев : Вышая школа, 1991. 191 с.
 20. Мелихов А. Н., Бернштейн Л. С., Коровин С. Я. Ситуационные соответствующие системы с нечёткой логикой. Москва : Наука, 1990. 272 с.
 21. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва : Физматгиз, 1962. 576 с.
 
 
 

References

 1. Vasilevich, L. F. (1989). Radioelectronic suppression. Kyiv: KVVAIU. [in Ukrainian].
 2. Multipurpose fighter Mirage F-I.(2021). Retrived from http://aviac.ru/fighters/8-mnogocelevoj-istrebitel-mirazh-f-i.html. [in Russian].
 3. Lockheed-Boeing-General Dynamics F-22 Raptor Multipurpose fighter. (2020). Retrieved from http://www.paralay.com/f22.html. [in English].
 4. Androsov, V. A., Kutakhov, V. P. (1996). Architecture of the hardware-integrated radio-electronic complex. Radiotekhnika, 9, 48-52. [in Russian].
 5. Semenenko, O. M., Kablukov, O. A., Mironenko, V. S., & Dobrovolsky, Yu. B. (2019). Analysis of onboard stations of active obstacles of individual protection of enemy aircraft as possible objects of electronic counteraction. ZNP TsNDI ZS Ukrainy, 1(87), 98-109. [in Ukrainian].
 6. Semenenko, O. M., Vodchyts, O. G., & Dobrovolsky, Y. B. (2011). Method of KREP aircraft obstruction station of the enemy during its creation polarization obstacle, which is given. ZNP CNDI of the Armed Forces of Ukraine, 4(58), 123-134. [in Ukrainian].
 7. Semenenko, O. M. (2015). Analysis of existing methods of active electronic counteraction to onboard stations of active obstacles of individual protection. DNDIA, 11(18), 120-129. [in Ukrainian].
 8. Vasilevich, L. F. (2004). Method of counterradioelectronic suppression of active interference station operating in polarization interference radiation mode. Proceedings of the Academy, 50, 163-167. [in Ukrainian].
 9. Semenenko, O. M. (2011). The method of counterradioelectronic counteraction of the aircraft station of active obstacles of the enemy by violation of its functioning. ZNP TsNDI ZS of Ukraine, 4(58), 224-236. [in Ukrainian].
 10. Perunov, Yu. M., Matsukevich, V. V., & Vasiliev, A. A. (2010). Foreign radioelectronic facilities. Moscow: Radiotekhnika. [in Russian].
 11. Fighter-bomber Jaguar. Systems and equipment. (2021). Retrived from http://aviac.ru/fighters/8-mnogocelevoj-istrebitel-mirazh-f-i.html. [in Russian].
 12. Semenenko, O. M., Kablukov, O. A., & Chernega, V. M. (2019). Ways to create an integrated radar interference system on fighter jets of the Armed Forces of Ukraine. Modern Information Technologies in the Field of Security and Defense, 2(35), 43-48. [in Ukrainian].
 13. Lyadkina, Yu .S. (1987). Handbook on methods of electronic suppression and jamming of systems with radar control. Moscow: VVIA im. Zhukovsky. [in Russian].
 14. Semenenko, O. M., Sorokin, D. M., Dobrovolsky, Y. B., & Kablukov, O. A. (2019). Recommendations for choosing a mathematical model for evaluating the effectiveness of counterradioelectronic counteraction to the onboard station of enemy interference in air combat. ZNP DNDIA, 15(22), 181-188. [in Ukrainian].
 15. Vasilevich, L. F. (2000). Theory of games. Kyiv: Nashe Pravo. [in Russian].
 16. Zade, L. (1976). The concept of a linguistic variable and its application to making approximate decisions. Moscow: Mir. [in Russian].
 17. Yager, R. (1986). Fuzzy sets and the theory of possibilities. Moscow: Radio I Komunikatsiya. [in Russian].
 18. Pospelova, D. A. (1986). Fuzzy sets in control models and artificial intelligence. Moscow: Nauka. [in Russian].
 19. Zaychenko, Yu. P. (1991). Operations research: Fuzzy optimization. Kyiv: Visshaya Shkola. [in Russian].
 20. Melikhov, A. N., Bernshtein, L. S., & Korovin, S. Ya. (1990). Situational appropriate systems with fuzzy logic. Nauka. [in Russian].
 21. Wentzel, E. S. (1962). Probability theory. Moscow: Fizmatgiz. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.125-135 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free