№ 1 (17) – 2022

ЩОДО РОЗПОДІЛУ ОДНОРІДНИХ ЗАСОБІВ УРАЖЕННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ОБ’ЄКТІВ ПРОТИВНИКА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.136-142
 
завантаження О.М. Семененко, д-р військ. наук, проф.

 

завантаження А.Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.
завантаження О.Г. Водчиць, канд. техн. наук, доц.
завантаження Ю.Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц.
завантаження В.В. Луханін
завантаження М.О. Ярмольчик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Луханін В. В., Ярмольчик М. О. Щодо розподілу однорідних засобів ураження за сукупністю об'єктів противника з урахуванням ризиків. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса).2022. Вип. 1(17). С. 136-142. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.136-142 

 

Анотація

Розв’язана Росією збройна агресія проти України активізувала дослідження українських вчених пов’язані із питаннями розвитку ОВТ та підвищення ефективності його бойового застосування. Досвід війни показав, що авіація та ракетні війська і артилерія є одними із ключових елементів проведення більшості крупно масштабних операцій з метою відбиття наступу ворога та знищення його живої сили та ОВТ. Для досягнення необхідних результатів під час проведення різного роду військових операцій виникає необхідність постійного прийняття рішень щодо застосування тих чи інших військ (сил), засобів ураження з метою знищення противника та нанесення йому таких втрат, які б сприяли досягненню головної поставленої мети операції. Одним із важливих питань дослідження проблем оптимального застосування зброї є вирішення задач цілерозподілу різного змісту. Найбільш актуальною за дослідженнями є вирішення задачі розподілу однорідних засобів нападу за сукупністю об’єктів ураження із урахуванням їх степені захищеності. Авторами запропоновано один підходів до розподілу однорідних засобів ураження за сукупністю об’єктів противника з урахуванням ризиків щодо ураження своїх засобів та коефіцієнтів важливості об’єктів противника під час ураження. В основі запропонованого методичного підходу лежить математична модель прийняття рішень щодо ураження об’єктів противника в умовах ризику, тобто їх активної протидії. До подальших перспектив дослідження за тематикою статті можна віднести необхідність практичної реалізації запропонованого підходу у вигляді розрахункових програм, а також пошуку можливості його адаптації до обстановки прийняття рішень в умовах невизначеності.

Ключові слова

засоби ураження, засоби протидії, математичне програмування, імовірність ураження, ОВТ, прийняття рішень в умовах ризику.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Російське вторгнення в Україну (2022). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki83_(2022) (дата звернення: 07.03.2022).
 2. Генеральний Штаб ЗСУ. Офіційна сторінка facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/326198529525512 / (дата звернення: 02.02.2022).
 3. Семененко О., Добровольський Ю., Ярмольчик М., Рахманий О., Тарасов О., Ремез А. Українська військово-економічна ядерна бомба вже розірвалася у економіці Росії (ретроспектива, дійсне та майбутнє). Journal of Scientific Papers“Social Development and Security”, Vol. 12, No. 1, 2022. С. 179–197. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17.
 4. Semenenko O., Vodchyts O., Bulhakov A., Remez A., Remez V. Methodological approach to justification of decisions on update of samples of weapons and military equipment on the basis of the criteria of economy of economy of performance by them of tasks on purpose. Sciences of Europe, vol 3, № 63 (2021), pp. 4955.
 5. Венцель Е. С. Исследование операций. М., Советское радио 1972, 551 с.
 6. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев, Вища школа, 1975,320 с.
 7. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. Stockholm International Peace Research Institute. 2020. URL: http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf.
 8. Динаміка змін кількості ОВТ у складі ЗСУ. 2018. URL: https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf. (дата звернення: 02.02.2022).
 9. Романченко І. С., Шуєнкін В. О., Можаровський В. М. Теорія відверненого збитку : монографія. Львів: Національна академія Сухопутних військ України, 2017. 244 с.
 10. Ben Moores, Georgios Salapasidis, Paul Burton. The IHS Balance of Trade 2014 – The Changing Worldwide Defence Market. Focus on: Eastern Europe, Middle East & Sub-Saharan Africa // IHS Aerospace, Defence & Security. 2014. URL: http://www.ihs.com/balanceoftrade. (дата звернення: 02.02.2022).
 11. Зангвил У. И. Нелинейное програмирование. М., Советское радио, 1973, 312 с.
 12. Військова енциклопедія. М .: Воениздат, 2001. том 5. с. 190.
 13. Жуков Г. П., Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций / Учебник для слушателей Военного финансово-экономического факультета при Московском финансовом институте. М.: Воениздат, 1987. 440 с .
 14. Теоретичні основи матеріально-технічного забезпечення військ (сил): навч. посіб. Київ: ЦНДІ ЗС України, 2010. 923 с.
 15. Емельянов С. В. Модели и методы векторной оптимизации. В сб.: Техническая кібернетика. т. 5. Под ред. Б. Н. Петрова. М., 1973. АН СССР, ВИНИТИ, C. 477.
 16. Военный энциклопедический словарь. / Н. В. Огарков, А. Т. Алтунин, М. А. Гареев и др. Москва: Военное издательство, 1984. 863 с.
 17. Зеленский В. А. Проектирование сложных систем / Пособие Минобрнауки России. Самар, гос. аэрокосм, ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). Самара 2012.
 
 
 

References

 1. Russian invasion of Ukraine. (2022). Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki83_(2022). [in Ukrainian].
 2. General Staff of the Armed Forces of Ukraine. official page facebook. (n.d.). Retrieved from: https://www.facebook.com/groups/326198529525512 [in Ukrainian].
 3. Semenenko O., Dobrovolsky Yu., Yarmolchyk M., Rakhmany O., Tarasov O., & Remez A. (2022). The Ukrainian military-economic nuclear bomb has already exploded in the Russian economy (retrospective, present and future). Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, 12, 1, 179-197. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17. [in Ukrainian].
 4. Semenenko O., Vodchyts O., Bulhakov A., Remez A. & Remez V. (2021). Methodological approach to justification of decisions on update of samples of weapons and military equipment on the basis of the criteria of economy of economy of performance by them of tasks on purpose. Sciences of Europe, 63 (3), 49–55. [in Ukrainian].
 5. Wenzel, E. S. (1972). Research of operations. Sovetskoye radio Publ. [in Russian].
 6. Zaichenko, Yu. P. (1975). Research of operations. Vyshcha shkola Publ. [in Russian].
 7. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. Кyiv-Stockholm International Peace Research Institute. (2020). Retrieved from http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf. [in English].
 8. Dynamics of changes in the number of weapons in the Armed Forces. (2018). Retrieved from https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf. [in Ukrainian].
 9. Romanchenko, I. S., Shuenkin, V. O. & Mozharovsky, V. M. (2017). Theory of averted damage: a monograph. National Academy of Land Forces of Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 10. Moores, B., Salapasidis, G., & Burton, P. (2014). The IHS Balance of Trade 2014 – The Changing Worldwide Defence Market. Focus on: Eastern Europe, Middle East & Sub-Saharan Africa. IHS Aerospace, Defence & Security. Retrieved from http://www.ihs.com/balanceoftrade. [in English].
 11. Zangvil, U. I. (1973). Nonlinear programming. M., Sovetskoye radio Publ. [in Russian].
 12. Military encyclopedia (2001). Voenizdat Publ. [in Russian].
 13. Zhukov, G. P., & Vikulov, S. F. (1987). Military-economic analysis and operations research. Voyenizdat Publ. [in Russian].
 14. Theoretical foundations of material and technical safety of forces. (2010). Central Reseach Institute of Ukraine of Amerd Forces in Ukraine Publ. [in Ukrainian].
 15. Emelyanov, S. V. (1973). Models and methods of vector optimization. In: Technical cybernetics. v. 5. Ed. B. N. Petrova. Academy of Sciences of the USSR Publ. [in Russian].
 16. Ogarkov, N. V., Altunin, A. T., Gareyev, M. A. (1984). Military encyclopedic dictionary. Voenizdat Publ. [in Russian].
 17. Zelenskiy V. A. (2012). Design of complex systems: Manual of the Ministry of Education and Science of Russia. Samara, gos. aerokosm, un-t im. S. P. Koroleva nats. issled. un-ta. Samarayu Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.136-142 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free