№ 1 (17) – 2022

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОДОЛАННЯ РУХЛИВОЇ ПЕРЕШКОДИ ВІЙСЬКОВИМ АВТОМОБІЛЕМ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.149-154
 
завантаження Л.М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження Ю.М. Петрик
завантаження В.А. Нікішин
завантаження І.В. Кішянус
завантаження Н.Я. Масліч, канд. техн. наук, проф.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Петрик Ю. М., Нікішин В. А., Кішянус І. В., Масліч Н. Я. Елементи теорії подалання рухливої перешкоди військовим автомобілем. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 149-154. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.149-154 

 

Анотація

Робочий процес автомобіля супроводжується навантаженням колісного рушія гравітаційною силою, що приводить до стискання та розтягування шини при її деформації, а також наїзді на різноманітні перешкоди та переїзджання через них. В статті розглянуті питання дослідження механічної системи «автомобіль» з застосуванням теореми про зміну кінетичної енергії цієї системи, загального рівняння динаміки.
Метою дослідження є удосконалення технологічної схеми навантаження колісного рушія при переїзді ним рухливої опори, перетворення енергії підведеної до колісного рушія в керований відносно перешкоди рух зі складанням тягового зусилля автомобіля з переносною силою, яка є допоміжним фактором до інноваційної технології його переміщення.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше розглянута технологія в якій при обертанні колісного рушія по рухливій перешкоді застосовано закон зміни механічної енергії, а це дозволяє більш доцільно підійти до розгляду реалізації крутного моменту на колісному рушії.
Методологією дослідження являлося встановити математичний зв’язок між швидкістю сходження автомобільного колеса з рухливої перепони та параметром самої перепони, яку створює, а також з динамічною рухливістю безпосередньо автомобіля.
Результатом дослідження є розробка елементів теорії подолання рухливої перешкоди яка працює при «фізичному дискомфорті опорної поверхні». При розкритті поняття «фізичний дискомфорт опорної поверхні» були використані диференційні рівняння, які математично підтверджують подолання такої перешкоди та такої опорної поверхні в певних умовах експлуатації автомобіля.
Цінність проведеного дослідження, результати проведеної роботи дозволять зробити внесок в галузь автомобільного виробництва.
Запропонована модель автомобіля придатна для використання з метою підвищення можливостей подолання перешкод транспортними засобами.

Ключові слова

фізико-математична модель, сила, реакція, колесо, рухлива перешкода.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Горбай О. З., Зінько Р. В., Керницький І. С. Просторові секційні модулі колісних транспортних засобів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 2017. № 866. C. 18–25.
 2. Вікович І. А., Черевко Ю. М., Зінько Р. В. Зниження динамічних навантажень у вантажних колісних машинах із пружно-демпфувальним зчленуванням : монографія. Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2018. 166 с.
 3. Krainyk Taras, Gorbaj Orest, Zinko Roman, Shchokin Myhajlo. Concept and construction of special. Systems and means of car transport. Series: Transport, 2019. №13. P. 9–15.
 4. Lejda Kazimierz, Zinko Roman, Lozovyj Igor, Jaworski Artur. The research of functioning of dismembered transport vehicles. Systemy i srodki transportu samochodowego. Seria: Transport. 2013, Nr 4. P. 105–116.
 5. Зінько Р. В., Крайник Л. В., Горбай О. З. Основи конструктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. 256 с.
 6. Кубіч В. І. Особливості конструкції всюдихідних комбінованих колісних рушіїв : навчальний посібник. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», ISBN 978-617-529-251-8.2020. 195 с.
 
 
 

References

 1. Gorbay, O. Z., Zinko, R. V., & Kernytsky, I. S. (2017). Spatial sectional modules of wheeled vehicles. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Series: Dynamics, strength and design of machines and devices, 866, 18-25 [in Ukrainian].
 2. Vikovich, I. A., Cherevko, Y. M., & Zinko, R. V. (2017). Reduction of dynamic loads in wheeled trucks with elastic-damping joint. Halytska Vydavnycha Spilka Publ. [in Ukrainian].
 3. Krainyk, T., Gorbaj, O., Zinko, R., & Shchokin, M. (2019). Concept and construction of special wheeled chassis. Systems and means of car transport. Series: Transport, 13, 9–15. [in Poland].
 4. Lejda, K., Zinko, R., Lozovyj, I., & Jaworski, A. (2013). The research of functioning of dismembered transport vehicles. Systems and means of car transport. Series: Transport, 4, 105-116. [in Poland].
 5. Zinko, R. V., Krainyk, L. V., & Gorbay, O. Z. (2019). Fundamentals of constructive synthesis and dynamics of special cars and technological machines. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House Publ. [in Ukrainian].
 6. Kubich, V. I. (2020). Features of design of all-terrain combined wheeled engines.Tutorial. Zaporozhye: Zaporizhzhia Polytechnic National University Publ. [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.149-154 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free