№ 1 (17) – 2022

НЕВИЯВЛЕНІ ТЕОРЕТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ОПОРУ КОЧЕННЯ КОЛІСНОГО РУШІЯ ВІЙСЬКОВИМ АВТОМОБІЛЕМ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.155-159
 
завантаження Л.М. Петров, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження Ю.М. Петрик
завантаження І.В. Кішянус
завантаження Т.М. Борисенко
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Петров Л. М., Петрик Ю. М., Кішянус І. В., Борисенко Т. М. Невиявлені теоретичні можливості подолання опору кочення колісного рушія військовим автомобілем. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 155-159. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.155-159 

 

Анотація

Робочий процес кочення колісного рушія автомобіля супроводжується навантаженням безпосередньо колісного рушія крутним моментом, що приводить до стискання та розтягування шини при її деформації, а також цей процес супроводжується виникненням моменту опору його кочення.
Метою дослідження є удосконалення технологічної схеми внутрішнього навантаження колісного рушія автомобіля при навантаженні його додатковим периферійним крутним моментом, перетворення енергії підведеної до технологічного колеса колісного рушія в керований відносно ступиці обертальний рух зі складанням обертального руху автомобільного колеса з обертальним рухом технологічного колеса автомобіля, яке є допоміжним фактором до інноваційної технології його переміщення.
Науковий та практичний напрям роботи полягає в тому, що вперше розглянута технологія в якій при обертанні колісного рушія його навантажують  додатковим периферійним крутним моментом, застосовано закон зміни механічної енергії, а це дозволяє більш доцільно підійти до розгляду впливу периферійного крутного моменту на підвищення кутової швидкості колісного рушія.
Методологією дослідження являлося встановити математичний зв’язок між швидкістю кочення колісного рушія та периферійним крутним моментом.
Результатом дослідження є виявлення нерозкритих можливостей робочого процесу кочення колісного рушія при навантаженні його переферійним крутним моментом і тим самим створити перспективи підвищення ККД колісного рушія. При розкритті поняття нерозкритих можливостей навантаження колісного рушія була використана теорема приросту вектора кінетичного моменту системи щодо нерухомого центру за кінцевий час дорівнює імпульсу моментів зовнішніх сил щодо того ж центру за той же час, яка математично підтверджує вплив периферійного моменту на підвищення якості робочого процесу, яку створює колісний рушій і в певних умовах експлуатації автомобіля.

Ключові слова

фізико-математична модель, сила, реакція, колесо, момент, колісний рушій.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Манфановский С. Б., Енаев А. А. Колесный движитель с внутренним подрессориванием и основы его теоретического представления. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kolesnyy-dvizhitel-svnutrennim-podressorivaniem-i-osnovy-ego-teoreticheskogopredstavleniya (дата звернення: 21.07.2022).
 2. Карташов А. Б. Разработка крупногабаритных колесных движителей из композиционных материалов на основе стеклопластика : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук, 2010. 19 с.
 3. Гутиев Є. К., Мамити Г. И., Плиев С. Х., Мельников А. С. Колесно-шагающий авто на снегу АВГ2012. Специальные колесные машины для освоения горных территорий. Вестник Белорусско-Российского университета. 2009. № 3(24). С. 22–29.
 4. Qala News. Hyundai построила шагающую машину для спасателей, 2019. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=CvS4VU9Whic (дата звернення: 21.07.2022).
 5. Unusual locomotion, Jean-Marc Maclou, J M M, J M Maclou, Maclou,. Special Offroad Vehicles. URL: https://www.unusuallocomotion.com/pages/locomotion/unusual-locomotion-wheels-tracks-walking-reptation.html (date of access: 21.07.2022).
 6. Системы с шагающим принципом перемещении колеса. URL: https://lektsii.org/14-33860.html (date of access: 21.07.2022).
 7. Танки и танковые войска. Ч.1 Бронированные машины. Броне-сайт Чобитка Василия : бронетанковая библиотека - танки и другие боевые машины. URL: http://armor.kiev.ua/lib/tanks_and_armor/part3_4/ (дата звернення: 29.07.2022).
 8. Скойбеда А. Т., Жуковец В. Н. Колесно-шагающие движители для транспортного средства высокой проходимости. Теоретическая и прикладная механика : международный научнотехнический сборник / под ред. А. В. Чигарева; БНТУ. Минск : 2013. Вып. 28. С. 228–233. URL: https://rep.bntu.by/handle/data/4168.
 9. Скойбеда А. Т., Жуковец В. Н., Комяк И. М., Давыдов В. С., Калина А. А.. Шагающие движители – перспективное направление создания агрофильных ходовых систем мобильных машин. Актуальные вопросы машиноведения. Минск : БНТУ, 2014. Вып. 3. С. 102–105.
 10. Осциляторний колісний рушій конструкції Петрова: пат. 533378 Україна: МПК В62D 61/00; заявл. 19.10.2009; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.
 
 
 

References

 1. Manfanovsky, S. B., & Enaev, A. A. (n.d.). Wheel propeller with internal suspension and the basis of its theoretical presentation. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/kolesnyy-dvizhitel-svnutrennim-podressorivaniem-i-osnovy-ego-teoreticheskogopredstavleniya. [in Russian].
 2. Кartashov, A. B. (2010). Development of large-sized wheel propellers from composite materials based on fiberglass: author. dis. for the competition uch. (Candidate’s thesis). [in Ukrainian].
 3. Gutiev, Y. K., Mamiti, G. I., Pliev, S. Kh., & Melnikov, A. S. (2009). Wheel-walking car in the snowSpecial wheeled vehicles for the development of mountain territories. Bulletin of the Belarusian- University, 3(24), 22-29. [in Belarusian].
 4. Hyundai has built a walking car for rescuers. (2019). YouTube. Retrieved from http://news24-7.ru/avto/hyundai-postroila-shagayuschuyu-mashinudlya-spasateley.html. [in Russian].
 5. Unusual locomotion, Jean-Marc Maclou, J M M, J M Maclou, Maclou. (n.d.). Special Offroad Vehicles. Retrieved from http://www.unusuallocomotion.com/pages/locomotion/unusuallocomotion-wheels-tracks-walking-reptation.html [in English].
 6. Systems with a walking principle of moving the wheel. (n.d.). Retrieved from https://lektsii.org/14-33860.html. [in Russian].
 7. Tanks and tank troops. Part 1 Armored vehicles. (n.d.). Retrieved from http://armor.kiev.ua/lib/tanks_and_armor/part3_4/. [in Russian].
 8. Skoybeda, A. T., & Zhukovets, V. N. (2013). Wheel-walking propellers for a cross-country vehicle. Theoretical and applied mechanics: International scientific and technical collection, 28, 228-233. [in Belarusian].
 9. Skoybeda, A. T., Zhukovets, V. N., Komyak, I. M., Davydov V. S., & Kalina, A. A. (2014). Walking propellers - a promising direction in the creation of agrophilic running systems of mobile machines. Topical issues of mechanical engineering, 3, 102-105. [in Russian].
 10. Oscillatory wheeled structure Petrova. (patent № 533378). (2010). [in Ukrainian].
Copyright 2014 17.155-159 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free