№ 1 (17) – 2022

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ГРУПИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ У СИСТЕМАХ ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.168-175
 
завантаження В.С. Дружинін

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Дружинін В. С. Алгоритм розрахунку оптимального складу групи фахівців для проведення експертної оцінки у системах військового призначення.  Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 168-175. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.168-175 

 

Анотація

У статті розглянута загальна процедура проведення експертного оцінювання, сформульовані основні вимоги до експертів, розроблений алгоритм та пропозиції щодо розрахунку оптимального складу групи фахівців для проведення експертної оцінки у системах військового призначення (СВП). Досвід побудови та реорганізації систем військового призначення у сучасних умовах показує, що для вдосконалення та покращення таких систем часто є необхідною організація оперативної роботи груп військових фахівців з експертної оцінки проблем у військовій галузі.
Успішне функціонування СВП багато в чому залежить від комплексу механізмів отримання достовірної інформації щодо оцінки такої системи. Причому ці механізми можуть застосовуватися, як на етапі розробки такої системи, так і при підвищенні її ефективності в процесі функціонування.
Моніторинг стану будь-якої СВП передбачає процес відстеження зміни характеристик її елементів. Дані такого моніторингу, як правило, застосовуються в процесі пошуку шляхів вдосконалення розбудови складних систем, підвищення ефективності їх функціонування, а також під час підготовки та прийняття рішень на їх бойове застосування за призначенням.
Розробка більш сучасних форм організації такої складної СВП, як наприклад система матеріально-технічного (логістичного) забезпечення (MТ(Л)З) військ, пошук більш ефективних способів її застосування на фоні сучасних вимог до розробки нових видів озброєння та військової техніки, є невід’ємною частиною розвитку системи МТ(Л)З у цілому. На жаль, в даний час відсутні формалізовані методики, що дозволяють визначати найважливі фактори та параметри реального процесу функціонування СВП, тому найбільш прийнятною для цих цілей була і залишається експертна оцінка складних систем фахівцями відповідних галузей.

Ключові слова

система військового призначення, експертна оцінка, метод експертних оцінок, чисельність експертів у складі групи.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Жуков Г. П., Викулов С. Ф. Военно-экономический анализ и исследование операций. М.: Воениздат, 1987. 416 с.
 2. Гмошинский В. Г., Флиорент Г. И. Теоретические основы инженерного прогнозирования М.: Наука, 1973. 304 с.
 3. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании / Отв. ред. акад. В. С. Михалевич. Киев : Наук. Думка, 1974. 160 с.
 4. Рабочая книга по прогнозированию / Ред. кол.: И. В. Бестужев-Лада (отв. ред.). М.: Мысль, 1982. 430 с.
 5. Крянев А. В., Семенов С. С. К вопросу о качестве и надежности экспертных оценок при определении технического уровня сложных систем. Функциональная надежность. Теория и практика. М.: 2013. С. 90–99.
 6. Наконечній В. О. Аналіз умов та факторів, що впливають на ефективність функціонування системи логістики сил оборони держави. Системи управління, навігації та зв’язку. Київ, 2019. Вип. № 3. С. 48–57.
 7. Моделювання системи матеріально-технічного забезпечення : монографія / Романченко І. С., Хазанович О. І., Трегубенко С. С. Львів : НАСВ ЗС України, 2015. 156 с.
 8. Абрамов С. В., Лупаленко О. В., Білоус Г. П. Система автономного руху і управління середньотонажного військового автомобіля. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 191-200. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.191-200
 9. Еременко В. Д. Вероятностный подход к оценке количественного состава экспертной группы. «Воздушно-космические силы. Теория и практика». М, 2019. Вип № 9. С. 15.
 10. Орлов А. И. Эконометрика. Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. 572 с.
 11. Бобровников Г. Н., Клебанов А. И. Комплексное прогнозирование создания новой техники : монографія. М.: 1989. 205 с.
 12. Ямпольский С. М., Лисичкин В. А. Прогнозирование научно-технического прогресса. М.: Экономика, 1974. 207 с.
 
 
 

References

 1. Zhukov, G. P., & Vikulov, S. F. (1987). Military economic analysis and operations research. Moscow: Military Publishing House [in Russian].
 2. Gmoshinsky, V. G., & Fliorent, G. I. (1973). Theoretical Foundations of Engineering Forecasting. Nauka Publ. [in Russian].
 3. Mikhalevich, V. S. (Ed.) (1974). Expert assessments in scientific and technical forecasting. Nauk. Dumka Publ. [in Russian].
 4. Bestuzhev-Lada, I. V. (Ed.) (1982). Workbook on forecasting. Myisl Publ. [in Russian].
 5. Kryanev, A. V., & Semenov, S. S. (2013). To the question of the quality and reliability of expert assessments in determining the technical level of complex systems. Functional reliability. Theory and practice, 90-99 [in Russian].
 6. Nakonechniy, V. O. (2019). An analysis of the minds and factors that affect the efficiency of the functioning of the logistics system of the defense forces of the state. Control systems, navigation and communication, 3, 48-57 [in Ukrainian].
 7. Romanchenko, I. S., Khazanovich, O. I., & Tregubenko, S. S. (2015). Modeling the system of material and technical security. Lviv: NASV ZS Ukraine [in Ukrainian].
 8. Abramov, S., Lupalenko, O., & Belous, G. (2021). Autonomous Movement and Control System of a Medium-Duty Military Vehicle. Collection of scientific works of Odesa Military Academy. DOI: 10.37129/2313-7509.2021.16.191-200 [in Ukrainian].
 9. Eremenko, V. D. (2019). Probabilistic approach to assessing the quantitative composition of the expert group. Aerospace Forces. Theory and practice, 9, 15. [in Russian].
 10. Orlov, A. I. (Ed.) (2009). Econometrics. Rostov-on-Don: Phoenix Publ. [in Russian].
 11. Bobrovnikov, G. N., & Klebanov, A. I. (1989). Comprehensive forecasting of the creation of new technology [in Russian].
 12. Yampolsky, S. M., & Lisichkin, V. A. (1974). Forecasting scientific and technological progress: Economics Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.168-175 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free