№ 1 (17) – 2022

ОБҐРУНТУВАННЯ СПОСОБІВ ПОШУКУ ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ ГРУП ПРОТИВНИКА ТА НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.176-186
 
завантаження С.С. Гаценко, канд. техн. наук

 

завантаження С.Л. Мордвінов

завантаження О.О. Мудренко

завантаження В.М. Георгієв, канд. пед. наук, доц.

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Гаценко С. С., Мордвінов С. Л., Мудренко О. О., Георгієв В. М. Обгрунтування способів пошуку диверсійно-розвідувальних груп проивника та незаконних збройних формувань.  Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 176-186. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.176-186 

 

Анотація

Здійснення заходів операції об’єднаних сил з утримання і відсічі російської збройної агресії на території Донецької та Луганської областей, національна безпека України забезпечую комплекс багатопланових політичних, дипломатичних, економічних, технологічних, ідеологічних та військових заходів. Вирішальне значення серед них мають заходи політичного характеру, спрямовані на створення сприятливих для держави умов, усунення існуючих і потенційних загроз, їх локалізацію. Досвід ведення бойових дій в операції Об’єднаних Сил, а саме виконання завдань підрозділами Збройних Сил України та інших складових сил оборони у стабілізаційних діях під час посилення охорони державного кордону, ізоляції збройного конфлікту, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника та незаконними збройними формуваннями, свідчить про те, що класичні способи виконання завдань є нераціональними.
При підготовці та в ході активних бойових дій у цілях дестабілізації обстановки, саботажу проведення мобілізаційних заходів та оперативного розгортання військ, ізоляції поля бою, ускладнення здійснення маневру, порушення управління військами та зброєю, роботи тилу та таке інше противником буде здійснюватися широкомасштабні диверсійно-розвідувальні, терористичні і інші підривні акції у смузі відповідальності оперативних об’єднань (з’єднань). Одночасно з цим будуть організовуватися та діяти незаконні збройні формування, які також будуть задіяні в проведенні дестабілізаційних акцій.
У статті розглянуто розрахункова методика пошуку диверсійно-розвідувальних груп противника та незаконних збройних формувань в заданому районі, враховуючи особливості сучасних збройних конфліктів і сил та засобів, які задіяні (застосовуються) в цьому процесі.

Ключові слова

пошук, диверсійно-розвідувальна група, незаконне збройне формування математичне очікування, ймовірність події.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Радковець Ю. “Гібридна політика” сучасної Росії як стратегія реалізації її національної геополітики. Бінтел. Журнал геополітичної аналітики. 2015. Спец. вип. С. 4–11.
 2. Радковець Ю. Ознаки технологій “гібридної війни” в агресивних діях Росії проти України. Наука і оборона. 2014. No 3. С. 36–42.
 3. Дудник В. П. Аналіз особливостей та обмежень виконання завдань під час стабілізаційних дій підрозділами бригадної тактичної групи. Зб. матеріалів наук.-практ. конф. “Форми та способи дій загальновійськових формувань з досвіду АТО на території Донецької та Луганської областей” (Київ, 26 жовт. 2016 р.). Київ : НУОУ, 2016. С. 13.
 4. Дудник В. П. Аналіз факторів, які впливають на способи виконання завдань підрозділами бригадної тактичної групи у стабілізаційних діях. Зб. наук. пр. Нац. академії державної прикордонної служби України. Хмельницький : НАДПСУ, 2016. С. 62−70.
 5. Телелим В. М., Музиченко Д. П., Пунда Ю. В. Планування сил для виконання бойових завдань у “гібридній війні”. Наука і оборона. 2014, No3. С. 30–35.
 6. Серватюк В. М., Поліщук М. М. Структура незаконних збройних формувань та особливості їхньої тактики дій на Південному Сході України. Зб. наук. пр. Серія: військ. та техн. науки. Хмельницький : Вид-во Нац. академії ДПСУ, 2015. No 1 (63).
 7. Федоренко В. В. Розвиток тактики за досвідом локальних війн кінця ХХ – початку ХХІ століть. URL: https:// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe. (дата звернення: 01.01.2022).
 8. Можаровський В. М., Загорка О. М. Основні положення методики визначення варіанта (способу) бойових дій та складу угруповання військ (сил) для відбиття агресії. Наука і оборона, 2011. № 1. С. 3−6.
 9. Дудник В. П. Аналіз понять форм і способів виконання завдань як складової воєнного мистецтва. Зб. матеріалів 12-ї наук. конф. “Новітні технології – для захисту повітряного простору” (Харків, 14 квіт. 2016 р.). Харків : ХНУПС, 2016. С. 42. 
 
 
 

References

 1. Radkovec', Yu. (2015). "Hybrid policy" of modern Russia as a strategy for the implementation of its national geopolitics. Bintel. ZHurnal geopolіtichnoї analіtiki. Spec. vip, 4–11. [in Ukrainian].
 2. Radkovec', Yu. (2014). Signs of "hybrid war" technologies in Russia's aggressive actions against Ukraine. Nauka і oborona, 3, 36–42. [in Ukrainian].
 3. Dudnik, V. P. (2016). Analysis of the features and limitations of the tasks during stabilization operations by units of the brigade tactical group. Zb. materіalіv nauk.-prakt. konf. “Formi ta sposobi dіj zagal'novіjs'kovih formuvan' z dosvіdu ATO na teritorії Donec'koї ta Lugans'koї oblastej” (Kiїv, 26 zhovt. 2016 r.). Kiїv : NUOU, 13. [in Ukrainian].
 4. Dudnik, V. P. (2016). Analysis of factors influencing the ways in which tasks are performed by units of the brigade tactical group in stabilization actions. Zb. nauk. pr. Nac. akademії derzhavnoї prikordonnoї sluzhbi Ukraїni. Hmel'nic'kij : NADPSU, 62−70. [in Ukrainian].
 5. Telelim, V. M., Muzichenko, D. P., & Punda, Yu. V. (2014). Planning forces to perform combat missions in a "hybrid war". / Telelim V.M., Muzichenko D.P., Punda YU.V. Nauka і oborona, 3, 30 – 35. [in Ukrainian].
 6. Servatyuk, V. M., & Polіshchuk, M. M. (2015). The structure of illegal armed groups and the peculiarities of their tactics in the South-East of Ukraine. Zb. nauk. pr. Serіya: vіjs'k. ta tekhn. nauki. Hmel'nic'kij : Vid-vo Nac. akademії DPSU, 1 (63). [in Ukrainian].
 7. Fedorenko, V. V. (n.d.). Development of tactics based on the experience of local wars of the late XX - early XXI centuries. Retrieved from https:// irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe. [in Ukrainian].
 8. Mozharovs'kij, V. M., & Zagorka, O. M. (2011). The main provisions of the method of determining the variant (method) of hostilities and the composition of a group of troops (forces) to repel aggression. Nauka і oborona, 1, 3−6. [in Ukrainian].
 9. Dudnik, V. P. (2016). Analysis of the concepts of forms and methods of performing tasks as a component of martial arts. Zb. materіalіv 12-ї nauk. konf. “Novіtnі tekhnologії – dlya zahistu povіtryanogo prostoru” (Harkіv, 14 kvіt. 2016 r.). Harkіv : HNUPS, 4 [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.176-186 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free