№ 1 (17) – 2022

ПАРАДИГМА МОДЕРНІЗАЦІЇ IT-ІНФРАСТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРИНЦИПАХ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.187-203
 
завантаження В.В. Чепкій, канд. техн. наук, доц.

 

завантаження В.В. Скачков, д-р техн. наук, проф.

завантаження О.М. Єфимчиков, канд. техн. наук, доц.

завантаження В.К. Набок, канд. військ. наук, с.н.с.

завантаження А.А. Гончарук, канд. техн. наук, с.н.с.
завантаження О.Д. Єльчанінов, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Гончару А. А., Єльчанінов О. Д. Парадигма модернізації IT-інфраструктури інформаційного освітнього середовища вищого вйськового навчального закладу на принципах хмарних обсичлень та технології віртуалізації.  Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 187-203. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.187-203 

 

Анотація

Виходячи з пріоритету інформаційно-освітнього середовища (ІОС) в системі військової професійної підготовки, заявлена парадигма модернізації IT-інфраструктури в реаліях хмарних обчислень та технології віртуалізації. Ідея позиціонується з цільовим результатом предмета дослідження на стратегічному та оперативному рівнях. Останні визначають мережеву онтологію зростаючих потреб в отриманні інформаційних послуг, створенні умов для педагогічного управління, повсякденного і зручного доступу до пулу обчислювальних ресурсів на зовнішньому та внутрішньому етапах організації ІОС. За критерієм цільового результату розгорнута базова конфігурація ІОС, модуль послуг якої ґрунтується на моделі SOA. В контексті матеріалізації SOA сформовано інформаційно-керуюче ядро, яке через Web-сервіси зорганізує зв’язок Web-порталу та локальних додатків. За такої прив’язки розроблено комплексну модель хмарної ІТ-інфраструктури. Ієрархічна двоступінчаста конструкція моделі представлена на фізичному щаблі апаратними засобами надання хмарних сервісів; а на абстрактному – фізично розгорнутим програмним забезпеченням. Інформаційна складова комплексної моделі подається на основних (IaaS, PaaS, SaaS) та субсидіарних (DaaS, MaaS, DbaaS, SECaaS) рівнях хмарних сервісів, яким відповідають публічна, приватна та гібридна категорії розгортання хмари. Балансування навантаженням в хмарній ІТ-інфраструктурі ІОС здійснюється системою віртуальних машин (VM), які розгорнуті на базі хост-комп’ютера. Організація та запуск системи VM здійснюється гіпервізорами першого або другого типу. Схемотехнічна реалізація комплексної моделі представлена ескізом, згідно якого хмарна ІТ-інфраструктура ІОС ВВНЗ розміщується на хост-машинах, які утворюють три фізичні вузла корпоративної мережі з доменними іменами.

Ключові слова

інформаційно-освітнє середовище, IT-інфраструктура, віртуалізація, хмарні обчислення, структуровані компоненти, віртуальна машина, гіпервізор, комплексна модель.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.р. № 1556-VII. Редакція від 23.04.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення 25.04.2022).
 2. Про хмарні послуги: Закон України від 17.02.р. № 2075-IX. Редакція від 17.02.2022 р. Відомості Верховної Ради України. 2022. № 32. ст. 1683.
 3. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для першого (бакалаврського) рівня освіти»: наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.р. № 867. Київ, 2019. 16 с.
 4. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т. та ін.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015.с.
 5. Положення про дистанційне навчання: наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466. Офіційний вісник України. 2013. № 36. ст. 1288.с.
 6. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від від 26.11.2015 № 848-VIII. За станом на 03.06.р. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3. ст. 25.
 7. Чепкий В. В., Скачков В. В., Братченко Г. Д., Волков С. Л. Методологические аспекты построения единой информационной среды высшего учебного заведения с позиции синергетического подхода. Сборник научных трудов. Одесса: ОГАТРК, 2012, вып. 1 (1). С. 32–39.
 8. Чепкій В. В., Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Павлович В. І. Концептуальна модель системної організації єдиного інформаційного середовища вищого військового навчального закладу. Зб. наук. пр. Військової академії (м. Одеса). Одеса, 2014. Вип.1(1). С.108–117.
 9. Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко, Л. С. Шевченко. Львів: СПОЛОХ, 2008.с.
 10. Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.(15 березня 2019 року, м. Київ) / За заг. ред. Г. А. Коломоєць, О. М. Мельник, С. М. Грицай, А. В. Вознюк. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019.с.
 11. Байков Ю. А Информационная образовательная середа: на пути к новому качеству военного образования. Военный академический журнал. 2017. №2 (14). С 163–165.
 12. Кононюк А. Е. Фундаментальная теория облачных технологий: в 18 книгах. Київ: Освіта України, 2018. Кн.1.с.
 13. Нил Склейтер. Облачные вычисления в образовании: аналитическая записка / Пер. с англ. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. М., 2010.
 14. Медведев А. Облачные технологии: тенденции развития, примеры исполнения. Современные технологии автоматизации. 2013. № 2. С. 6–9.
 15. Батура Т. В., Мурзин Ф. А., Семич Д. Ф. Облачные технологии: основные модели, приложения, концепции и тенденции развития. Программные продукты, системы и алгоритмы. 2014. № 3. С. 64–72.
 16. Храмцовская Н. Стандарты и руководства по использованию облачных вичислений. Information Management. 2013. № 3. С. 12–21.
 17. Боренстейн Н., Блейк Д. Стандарты для облаков: зачем и какие? Открытые системы. 2011. № 06. URL: http://www.osp.ru/os/2011/ 06/13009980/ (дата звернення 21.10.2021).
 18. Орландо Д. Модели сервисов облачных вычислений: программное обеспечение как сервис. 2012. URL: http://www.ibm.com/developerworks /ru/library/cl-cloudservices3saas (дата звернення 21.10.2021).
 19. Плужник Е. В., Никульчев Е. В. Функционирование образовательных систем в облачной инфраструктуре. Изв. вузов. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2013. № 3. С. 96–105.
 20. Олифер Н. А., Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер, 2006.с.
 
 
 

References

 1. About Higher Education, Law of Ukraine № 1556-VII. (2014, July 1, Editorial dated: 2021,23). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. [in Ukrainian].
 2. On Cloud Services, Law of Ukraine № 2075-IX. (2022, February 17). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny, 32, 1683. [in Ukrainian].
 3. Standard of Higher Education in the Specialty 141 "Electricity, Electrical Engineering and Electromechanics for the First (Bachelor) Level of Education", Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 867. (2019, June 20). Kyiv, 2019. [in Ukrainian].
 4. Dobko, T. et al. (2015). Development of the Quality Assurance System of Higher Education in Ukraine, Information-analytical Review.Kalashnikova, & V. Luhovyi, Eds.). NVTs «Priorytety» Publ. [in Ukrainian].
 5. Regulations on distance learning, Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 466. (2013, April 25). Ofitsiinyi Visnyk Ukrainy, 36, 1288. [in Ukrainian].
 6. On Scientific and Scientific-technical Activities, Law of Ukraine № 848-VIII. (2015, November 26. As of 2021, June 3). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrayiny, 3, 25. [in Ukrainian].
 7. Chepkii, V., Skachkov, V. V., Bratchenko, H. D., & Volkov, S. L. (2012). Methodological Aspects of Building a Unified Information Environment of a Higher Educational Institution from the Perspective of the Synergistic Approach. Collection of scientific works of Odesa State Academy of Technical Regulation and Quality, 1 (1), 32–39. [in Ukrainian].
 8. Chepkii, V., Skachkov, V. V., Yefymchykov, O. M., & Pavlovych, V. I. (2014). Conceptual Model of System Organization of the Unified Information Environment of a Higher Military Educational Institution. Collection of scientific works of Odesa Military Academy, 1(1), 108–117. [in Ukrainian].
 9. Kademiia, Iu., Koziar, M. M., Tkachenko, T. V. & Shevchenko, L. S. (2008). Information Educational Environment of a Modern Educational Institution. SPOLOKh Publ. [in Ukrainian].
 10. Kolomoiets, A., Melnyk,Ukrainian Scientific and Practical Conference, 2019, March 15, Kyiv. NVV KZ SOIPPO Publ. [in Ukrainian].
 11. Baykov, A. (2017). Informational Educational Environment: On the Way to a New Quality of Military Education. Military Academic Journal, 2 (14), 163–165. [in Russian].
 12. Kononyuk, E. (2018). Fundamental Theory of Cloud Technologies in 18 volumes. (Vol. 1). Osvita Ukrainy Publ. [in Russian].
 13. Sklater. (2010). Cloud Computing in Education: A Policy Brief. (UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Trans.). [in Russian].
 14. Medvedev, A. (2013). Cloud Technologies: Development Trends, Examples of Execution. Sovremennyie tehnologii avtomatizatsii, 2, 6–9. [in Russian].
 15. Batura, V., Murzin, F. A., & Semich, D. F. (2014). Cloud Technologies: Basic Models, Applications, Concepts and Development trends. Programmnyie produktyi, sistemyi i algoritmyi, 3, 64–72. [in Russian].
 16. Hramtsovskaya, N. (2013). Standards and Guidelines for the Use of Cloud Computing. Information Management, 3, 12–21. [in Russian].
 17. Borensteyn, N., & Bleyk, D. (2011) Standards for Clouds: Why and What?. Otkryityie sistemyi, 06. Retrieved from http://www.osp.ru/os/2011/ 06/13009980/. [in Russian].
 18. Orlando, D. (2012). Cloud Computing Service Models: Software as a Service. Retrieved from http://www.ibm.com/developerworks /ru/library/cl-cloudservices3saas. [in Russian].
 19. Pluzhnik, V., & Nikulchev, E. V. (2013). Functioning of Educational Systems in Cloud Infrastructure]. Izvestia vuzov. Problems of printing and publishing, 3, 96–105. [in Russian].
 20. Olifer, A., & Olifer, V. G. (2006). Computer Networks. Principles, Technologies, Protocols: a Textbook for Universities, 3rd ed. Piter Publ. [in Russian].

 

 
Copyright 2014 17.187-203 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free