№ 1 (17) – 2022

ФАХОВИЙ КУРС ТАКТИЧНОГО РІВНЯ L-1С – З ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.204-210
 
завантаження Д.В. Зайцев, канд. військ. наук, доц.

 

завантаження Я.О. Яфонкін, канд. юрид. наук, доц.
завантаження О.В. Манжай
завантаження В.М. Ярмолюк, канд. техн. наук, с.н.с.
завантаження О.М. Верламов
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Зайцев Д. В., Яфонкін Я. О., Манжай О. В., Ярмолюк В. М., Верламов О. М. Фаховий курс тактичного рівня L-1C - з підготовки спеціалістів по експлуатації озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 204-210. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.204-210 

 

Анотація

В статті розкриваються основні положення організації та формування фахового курсу професійної військової підготовки тактичного рівня за групою військово-облікової спеціальності: «Організація технічного (логістичного) забезпечення» з слухачами курсів підвищення кваліфікації L-1С. Приведені умови використання навчальної План-програми підвищення кваліфікації з питань технічного забезпечення (ТхЗ) військових частин та підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань; наведений загальний розрахунок навчального часу та основні вимоги до проведення занять.
Крім того, приведена структура, визначений порядок використання навчальної План-програми для навчання слухачів на курсі підвищення кваліфікації; визначена тематика з предметів навчання та час на їх вивчення, наведений порядок оцінювання успішності навчання слухачів визначеного курсу підвищення кваліфікації; запропоновані вимоги до виконання План-програми професійної військової підготовки та очікуваний кінцевий результат вмінь та навичок щодо експлуатації озброєння та військової техніки (ОВТ). Надані рекомендації щодо розробки розділів План-програми фахової підготовки офіцерського складу L-1С(Л) з вивчення питань технічного (логістичного) забезпечення.
Особливостями курсу L-1С(Л) є впровадження передових методик підготовки персоналу Збройних сил держав-членів НАТО в освітній процес вищих навчальних закладів, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів (ВНЗ, ВВНЗ, ВНП) України. Крім того, методика викладання навчального матеріалу на фаховому курсі тактичного рівня L-1С(Л) – підготовки спеціалістів по експлуатації озброєння та військової техніки, базується на науково-педагогічних дослідженнях які надають позитивну характеристику формам і методам навчання.

Ключові слова

фаховий курс тактичного рівня, План-програма фахової підготовки, курс L-1С(Л).
 

Список бібліографічних посилань

 1. Настанова з підготовки персоналу у Збройних силах України. ВКП 7-00(01).01. Головне управління доктрин та підготовки ГШ Збройних сил України. Київ, 2020. 52 с.
 2. Доктрина підготовки сил оборони держави (введена в дію наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 21.01.2020 № 18). Київ, 2020. 37 с.
 3. Військовий посібник ГШ ЗС України про стандарти ведення бойових дій у ЗС держав НАТО (ВП 2.01.3; ВП 3.21.20; ВП 5.0А), Генеральний Штаб ЗС України. Київ: ГШ ЗСУ, 2017.
 4. Ягупов В. В. Імітаційні методи активізації навчально-пізнавальної діяльності. URL: https: eduknigi.com/ped_view.phpid=200
 5. Богуцький П. П., Пилипчук В. Г., Дорогих С. О. Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції. 23 квітня 2021 р. Київ, 2021. 376 с.
 6. Поліщук Л. І., Климович О. К., Богуцький С. М., Пащетник О. Д. Процес прийняття рішення на ведення бойових дій в сухопутних військах збройних сил країн НАТО. Озброєння та військова техніка. 2018. №4 (20). C. 3–8.
 7. Садовський М. С. Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України. Системи управління, навігації та зв’язку. №1 (37), 2016. C. 38–42.
 8. Труш О. О., Кошкін А. О. Системи підтримки прийняття рішень органами державного управління в умовах надзвичайних ситуацій (інцидентів). Теорія та практика державного управління. №4, 2013. C. 256–259.
 9. Хижняк В. В. Проблеми впровадження в Україні військової системи стандартизації НАТО. Системи озброєння і військова техніка. №2, 2005. С. 3–6.
 
 
 

References

 1. Guidelines for the training of personnel in the Armed Forces of Ukraine. VKP 7-00(01).01. Main Directorate of Doctrines and Training of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Kyiv, 2020. 52 p. [in Ukrainian].
 2. The doctrine of training of the state defense forces (put into effect by the order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated 21.01.2020 № 18). Kyiv, 2020. 37 p. [in Ukrainian].
 3. Military manual of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine on the standards of combat operations in the Armed Forces of NATO (VP 2.01.3; VP 3.21.20; VP 5.0A). Kyiv, 2017. [in Ukrainian].
 4. Yagupov, V. V. (n.d.). Simulation methods of activating educational and cognitive activities. Retrieved from https: https: eduknigi.com/ped_view.phpid=200 [in Ukrainian].
 5. Bogutsky, P. P., Pylypchuk, V. G., & Dorogykh, S. O. (2021). Development of Ukrainian legislation in the field of defense: problems of adaptation to NATO standards and ways to solve them: materials of the scientific-practical conference. Kyiv, April 23, 2021 [in Ukrainian].
 6. Polishchuk, L. I., Klimovich, O. K., Bogutsky, S. M., & Pashchetnik, O. D. (2018). The decision-making process for combat operations in the ground forces of NATO forces. Arms and military equipment, 4(20), 3-8. [in Ukrainian].
 7. Sadovsky, M. S. (2016). Problems of implementation of NATO standards in the functioning of the Armed Forces of Ukraine. Control, navigation and communication systems, 1(37), 38-42. [in Ukrainian].
 8. Trush, O. O., & Koshkin, A. O. (2013). Systems of support for decision-making by public administration bodies in conditions of emergencies (incidents). Theory and practice of public administration, 4, 256–259.
 9. Khizhnyak, V. V. (2005). Problems of implementation of the NATO military standardization system in Ukraine. Weapons systems and military equipment, 2, 3–6.

 

 
Copyright 2014 17.204-210 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free