№ 1 (17) – 2022

МЕТОДИКА ОБҐРУНТУВАННЯ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.37-47
 
завантаження В.І. Коцюруба, д-р техн. наук, проф.

 

завантаження В.О. Дачковський, канд. техн. наук, доц.
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Коцюруба В. І., Дачковський В. О. Методика обгрунтуваннятактико-технічних вимог до засобів технічної розвідки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 37-47. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.37-47 

 

Анотація

На підґрунті аналізу функцій логістики відокремлені заходи, які є її технічною складовою. Встановлено, що технічна розвідка є одним із найважливіших заходів відновлення несправних (пошкоджених) зразків озброєння та військової техніки. Розкрито сукупність завдань, що вирішуються під час ведення технічної розвідки та сформульовані проблемні питання у практиці відновлення озброєння та військової техніки. Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив дійти висновки, що в теорії та практиці відновлення озброєння та військової техніки підняті проблемні питання розглянуті, а отже і вирішено не в повному обсязі. Отже, метою статті є висвітлення розробленої методики обґрунтування тактико-технічних вимог до засобів, які залучаються для ведення технічної розвідки. Розроблено структурно-логічну схему процесу формування тактико-технічних вимог до засобів технічної розвідки. При цьому, запропоновано враховувати ряд обмежень на проектування, розробку і серійне виробництво перспективних засобів технічної розвідки. До числа основних обмежень із розвитку засобів технічної розвідки насамперед слід віднести фінансові витрати. Створення уніфікованих засобів технічної розвідки при низькій собівартістю їх виробництва є одним із напрямку підвищення ефективності системи відновлення озброєння та військової техніки. Розроблена методика ґрунтується на використанні сукупності імовірнісних показників. Як напрямок подальших досліджень визначено практична реалізація розробленої методики шляхом розрахунку та обґрунтування тактико-технічних вимог до засобів логістичного забезпечення, а саме засобів для ведення технічної розвідки, зберігання і підвезення матеріальних засобів.

Ключові слова

обґрунтування вимог, тактико-технічні вимоги, озброєння та військова техніка, засоби технічної розвідки.
 

Список бібліографічних посилань

 1. ВПК 4-00(01).01 Доктрина об’єднана логістика (Затверджено Головнокомандувачем ЗС України 19.09.2020). 40 с.
 2. БП 4 – 32(11).01 Бойовий статут “Логістика Сухопутних Військ Збройних Сил України” (тактичний рівень). (Затверджено Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України 30.03.2021 №218). 160 с.
 3. Військовий стандарт ВСТ 01.016.003 – 2021 (01) “Логістичне забезпечення військ (сил). Основні терміни та визначення”. 65 с.
 4. Шишанов М. О., Гуляєв А. В., Зубарєв О. В., Шевцов М. М. Методологія обґрунтування тактико-технічних вимог до технічних засобів відновлення. Озброєння та військова техніка. 2017. 2(14)/2017. С. 80–83.
 5. Коваль В. В., Коцюруба В. І. До питання обґрунтування оперативно-тактичних вимог до зразків озброєння і військової техніки. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2009. №2(2). С. 15–17.
 6. Кучинський А. В. Шляхи визначення оперативно-тактичних вимог для розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2010. Вип. 2(24). С. 6–11.
 7. Дачковський В. О. Методика обґрунтування тактико-технічних вимог до рухомих засобів ремонту озброєння та військової техніки. Social development & Security. 2019. №9(6). С. 86–101.
 8. Dachkovskyi, V.O. Methodology of explanation of tactical and technical requirements for means of evacuation of weapons and military equipment. Social development & Security. 2020. №10(3), 104–113.
 9. Кондратюк І. В. Аналіз розвитку рухомих засобів технічного обслуговування та ремонту військової автомобільної техніки. Журнал наукових праць “Соціальний розвиток та безпека” (Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”). 2021. №11(1). С. 52–69.
 10. Калінін О. М., Костюк В. В., Русіло П. О., Варванець Ю. В. Стан і перспективи розвитку самохідних дистанційно-керованих машини для потреб Збройних Сил України. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. №39(1211). С. 79–85.
 11. Гусляков О. М. Методика комплексного обґрунтування вимог до робототехнічного комплексу розмінування. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 77–82.
 12. Базова гусенична платформа модульного типу : пат. 133641 Україна, МПК (2009) F41 H 7/00. № u201812482; заяв. 17.12.2018; опубл. 10.04.2019; Бюл. № 7.
 13. Базова колісна платформа модульного типу : пат. 134972 Україна, МПК (2009) ) F41 H 7/00. № u2019 00225; заяв. 09.01.2019; опубл. 10.06.2019; Бюл. № 11/2019.
 14. Богданова Е. Л., Смирнов С. С., Челянов Є. Р. Алгоритм оценки военно-технической эффективности инноваций в образцы военной автомобильной техники в рамках программно-целевого планирования развития вооружения, военной и специальной техники. Вооружение и экономика. 2017. №1(38)/2017. С. 39–44.
 15. Дачковський В., Левченко М. Математична модель виконання завдань з технічної розвідки. Грааль науки. 2021. № (6). С. 87–89. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.25.06.2021.015.
 16. Про затвердження інструкції з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння та військової техніки Збройних Сил України. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 24.05.2016 № 213
 17. Дачковський В., Гудима В., Сампір О. Методичний підхід до прогнозування потоку ремонтного фонду зразків озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 2021. DOI: https://doi.org/10.36074/logos-26.02.2021.v1.40.
 18. Машина технічної розвідки (МТР–1) : пат. 102083 Україна, МПК (2013) F41H 7/00. № u201504517; заяв. 8.05.2015; опубл. 12.10.2015; Бюл. № 19.
 19. Машина технічної розвідки (МТР–2) : пат. 105092 Україна, МПК (2013) F41H 7/00. № u201506514; заяв. 2.07.2015; опубл. 10.03.2016; Бюл. № 5.
 
 
 

References

 1. Doctrine of unified logistics (VPK 4-00(01).01). (2020). [in Ukrainian].
 2. Combat statute “Logistics of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine” (BP 4 – 32(11).01). (2021). [in Ukrainian].
 3. Logistic support of troops (forces). Basic terms and definitions" (Military standard). (2021). [in Ukrainian].
 4. Shishanov, M. O., Gulyaev, A. V., Zubarev, O. V., & Shevtsov, M. M. (2017).  Methodology of justification of tactical and technical requirements for technical means of recovery. Armament and military equipment.[in Ukrainian].
 5. Koval, V. V., & Kotsyruba, V. I. (2009). On the issue of substantiation of operational-tactical requirements for samples of weapons and military equipment. Science and technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 6. Kuchynskyi, A. V. (2010). Ways of determining the operational and tactical requirements for the development of armaments and military equipment of the ground forces.[in Ukrainian].
 7. Dachkovskii, V. O. (2019). Methodology for substantiating tactical and technical requirements for mobile means of repairing weapons and military equipment. [in Ukrainian].
 8. Dachkovskyi, V. O. (2020). Methodology of explanation of tactical and technical requirements for means of evacuation of weapons and military equipment. [in English].
 9. Kondratyuk, I. V. (2021). Analysis of the development of mobile means of maintenance and repair of military automobile equipment. [in Ukrainian].
 10. Kalinin, O. M., Kostyuk, V. V., Rusilo, P. O., & Varvanets, Yu. V. (2016). Status and prospects of development of self-propelled remote-controlled vehicles for the needs of the Armed Forces of Ukraine. [in Ukrainian].
 11. Guslyakov, O. M. (2018). Methodology of complex substantiation of requirements for a robotic demining complex. Weapon systems and military equipment. [in Ukrainian]
 12. Basic crawler platform of modular type (Patent 133641) (2009). [in Ukrainian].
 13. Basic wheeled platform of modular type (Patent 134972) (2019). [in Ukrainian].
 14. Bogdanova, E. L., Smirnov, S. S., & Chelyanov, E. R. (2017). Algorithm for assessing the military-technical effectiveness of innovations in samples of military vehicles in the framework of program-targeted planning for the development of weapons, military and special equipment. [in Ukrainian].
 15. Dachkovskyi, V., & Levchenko, M. (2021). Mathematical model of performing technical intelligence tasks. [in Ukrainian].
 16. On the approval of instructions on the formation of operational-strategic, operational-tactical and general requirements for armaments and military equipment of the Armed Forces of Ukraine, Order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine dated No. 213 (2016, May, 24). [in Ukrainian].
 17. Dachkovskiy V., Gudyma V., & Sampir O. (2021). Methodical approach to forecasting the flow of the repair fund of weapons and military equipment samples. [in Ukrainian].
 18. Technical intelligence machine (Patent 102083) (2015). [in Ukrainian].
 19. Technical intelligence machine (Patent 105092) (2015). [in Ukrainian].

 

 
Copyright 2014 17.37-47 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free