№ 2 (18) – 2022

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОГО ВАРІАНТУ РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИХ СИСТЕМ В ОПЕРАЦІЇ ВІЙСЬК (СИЛ) 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.25-38
 
завантаження О.М. Семененко, д-р військ. наук, проф.

 

завантаження А.Є. Єфіменко, канд. військ. наук, доц.

 

завантаження О.Г. Водчиць, канд. техн. наук, доц.
завантаження Ю.Б. Добровольський, канд. техн. наук, доц.
завантаження В.В. Луханін
завантаження М.О. Ярмольчик
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Водчиць О. Г., Добровольський Ю. Б., Луханін В. В., Ярмольчик М. О. Аналіз та оцінка впливу факторів на вибір раціонального варіанту розвідувально-ударних систем в операції військ (сил). Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 25–38. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.25-38
 

Анотація

Аналіз війн та воєнних конфліктів показує, що на ефективність ведення операцій впливають: впровадження новинних форм і способів застосування військ (сил); організація та ведення збройної боротьби у реальному масштабі часу; збільшення можливостей ОВТ; створення озброєння різного призначення, здатного за рахунок якісної переваги забезпечити ефективне ведення бойових дій з мінімальними втратами та здійснювати раптовий та вражаючий ефект на противника. Значне зростання оперативно-тактичних можливостей угруповань військ (сил) та ефективності їх застосування можливо за умов широкої інтеграції різнорідних та різновидових засобів збройної боротьби в комплексні багатофункціональні системи, якими є РУС. Проте, при цьому, постає проблема щодо вибору необхідного варіанту (складу) такої системи, так як різні її елементи мають різні характеристики та можливості, різну вартість щодо їх створення, утримання та застосування, а також різний час їх розроблення та приведення у бойову готовність. Аналіз та оцінювання різних факторів, що впливають на вибір складу (створення) РУС для ведення операцій військами (силами) дозволять підвищити обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо формування їх складу. Проведене оцінювання коефіцієнтів важливості впливу факторів на вибір складу розвідувально-ударних систем в тій чи іншій операції, методом експертного опитування шляхом попарних порівнянь множини усіх обраних факторів, дозолить сформувати групи найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх воєнних факторів з усієї їх сукупності. У статті визначено, що найбільший показник впливу на вибір складу (створення) РУС для застосування їх в операціях військ (сил) з множини представлених факторів здійснюють воєнний, економічний та часовий. 

Ключові слова

вибір варіанту, форми і способи застосування, розвідувально-ударна система, угруповання, озброєння та військова техніка, БПЛА, бойові можливості, ефективність, економічний фактор, фінансові ресурси, парне порівняння.
 

Список бібліографічних посилань

 1. Російське вторгнення в Україну (2022) URL: https://uk.wikipedia.org/wiki83_(2022)/ (дата звернення: 07.07.2022).
 2. Генеральний Штаб ЗСУ. Офіційна сторінка facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/326198529525512/ (дата звернення: 02.08.2022).
 3. Семененко О., Добровольський Ю., Ярмольчик М., Рахманий О., Тарасов О., Ремез А. Українська військово-економічна ядерна бомба вже розірвалася у економіці Росії (ретроспектива, дійсне та майбутнє) Journal of Scientific Papers“Social Development and Security”, Vol. 12, №1, 2022. С. 179–197. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17.
 4. Щерба А. А. Еволюція розвідувально-вогневої технології на основі мереже центричних принципів управління. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. №4(215). С. 109–112.
 5. David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein. Network – centric warfare: Developing and Leveraging Information Superiorty. Library of Congress Cataloning. in Publication Data – CCRP publication series. 2000. 284 р.
 6. Горбачев Ю.Е. Сетецентрическая война: миф или реальность.Военная мысль. 2006. № 1. С. 66–67.
 7. Романченко І. С., Сбітнєв А.І. Мережевоцентрична система ведення війни – міф ХХІ сторіччя чи виклик Збройним силам України. Наука і оборона. 2006. № 3. С. 12–17.
 8. Ярош С. П. Вимоги до характеристик складових елементів структури системи зенітного ракетного прикриття в єдиному інформаційно-бойовому просторі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2012. № 3(32). С. 39–45.
 9. Галушко Ю.І. Особливості організації інформаційного забезпечення підрозділів ЗРВ при веденні бойових дій в єдиному інформаційному просторі. Системи озброєння і військова техніка. 2012. № 1(29). С. 12–16.
 10. Горчица Г. И. Реализация концепции сетецентризма на основе разведывательноударных действий. Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2012. № 2 (72). С. 10–23.
 11. ГрибовЕ. Э. О применении высокоточного оружия в оперативном контуре разведывательно-ударных действий. Вестник академии военных наук. 2008. №3 (24). С. 4550.
 12. Зубов Н.П. Особенности применения и пути совершенствования разведывательно-ударных действий авиации в современных вооруженных конфліктах. Вестник академии военных наук. 2016. № 1 (54). С. 123–127.
 13. Мокроцкий М. Ю. Некоторые направления развития средств разведки в интересах разведывательно-огневых действий ракетных войск и артиллерии. Артиллерийское и стрелковое вооружение. 2009. № 2. С. 2023. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/asv_2009_2_5 (дата звернення: 09.07.2022).
 14. Венцель Е. С. Исследование операций. Москва: Советское радио 1972, 551 с.
 15. Зайченко Ю. П. Исследование операций. Киев : Вища школа, 1975,320 с.
 16. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. Stockholm International Peace Research Institute. 2020. URL: http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf. (дата звернення: 14.06.2022).
 17. Динаміка змін кількості ОВТ у складі ЗСУ. 2018. URL: https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf. (дата звернення: 02.08.2022).
 18. Загорка О. М. До питання застосування розвідувально-ударних і розвідувально-вогневих комплексів у мережецентричній війні. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2012. № 3. С. 813. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2012_3_5. (дата звернення: 09.07.2022).
 19. Даник Ю. Г. Методологія синтезу ситуаційних розвідувально-ударних комплексів.Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2019. № 2 (35). С. 13–22.
 20. Даник Ю.Г. Особливості розвитку та удосконалена класифікація розвідувально-ударних комплексів. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2017. № 3 (30). С.126136.
 
 
 

References

 1. RussianinvasionofUkraine. (2022). Retrievedfrom: https://uk.wikipedia.org/wiki83_(2022). [in Ukrainian].
 2. General Staff of the Armed Forces of Ukraine. official page facebook. Retrieved from: https://www.facebook.com/groups/326198529525512 [in Ukrainian].
 3. Semenenko, O., Dobrovolsky, Yu., Yarmolchyk, M., Rakhmany, O., Tarasov, O., & Remez, A. (2022). The Ukrainian military-economic nuclear bomb has already exploded in the Russian economy (retrospective, present and future). Journal of Scientific Papers “Social Development and Security”, 12, 1, 179-197. DOI: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.1.17. [in Ukrainian].
 4. Shcherba, A. A. (2014). Evolution of reconnaissance and fire technology based on network-centric management principles/ A. A. Shcherba. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 4(215), 109-112 [in Ukrainian].
 5. David S. Alberts, John J. Garstka, & Frederick P. Stein. (2000). Network – centric warfare: Developing and Leveraging Information Superiorty. Library of Congress Cataloging. [in English].
 6. Gorbachev, Yu. E. (2006). Network-centric war: myth or reality. Military thought, 1, 6-67. [in Russian].
 7. Romanchenko, I. S., & Sbitnev, A. I. (2006). The network-centric system of warfare – a myth of the 21st century or a challenge to the Armed Forces of Ukraine. Science and defense, 3,12-17 [in Ukrainian].
 8. Yarosh, S. P. (2012). Requirements for the characteristics of the components of the structure of the anti-aircraft missile cover system in the unified information and combat space. Collection of scientific papers of the Kharkiv National University of the Air Force, 3(32), 39-45. [in Ukrainian].
 9. Galushko, Yu. I. (2012). Peculiarities of organization of information security of air defense forces in the course of combat operations in a single information space. Systems of construction and military equipment, 1(29), 12-16 [in Ukrainian].
 10. Mustard, G.I. (2012).Realization of the concept of network-centrism based on reconnaissance-strike actions. News of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences, 2 (72), 10-23. [in Russian].
 11. Gribov, E. E. (2008). On the use of high-precision weapons in the operational circuit of reconnaissance and strike actions. Bulletin of the Academy of Military Sciences, 3 (24), 45-50 [in Russian].
 12. Zubov, N. P. (2016). Features of the application and ways to improve the reconnaissance and strike actions of aviation in modern armed conflicts. Bulletin of the Academy of Military Sciences, 1 (54), 123-127 [in Russian].
 13. Mokrotsky, M. Yu. (2009). Some directions of development of reconnaissance means in the interests of reconnaissance and fire actions of rocket troops and artillery. Artillery and small arms, 2, 20-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/asv_2009_2_5 [in Russian].
 14. Wenzel, E. S. (1972). Research of operations. Sovetskoye radio Publ. [in Russian].
 15. Zaichenko, Yu. P. (1975). Research of operations. Vyshcha shkola Publ. [in Russian].
 16. SIPRI Yearbook 2000-2020: Armaments, Disarmament and International Security Summary. Кyiv-Stockholm International Peace Research Institute. (2020). Retrieved from http://www.sipri.org/earbook/2013/files/SIPRIYB13Summary.pdf. (Last accessed: 14.06.2022) [in English].
 17. Dynamics of changes in the number of weapons in the Armed Forces. Retrieved from https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/52952.pdf. (Last accessed:09.07.2022) [in English].
 18. Zagorka, O. M., Kolesnikov, V. O., Koval, V. V., & Zagorka, I. O. (2012). On the issue of the use of reconnaissance-strike and reconnaissance-fire systems in network-centric warfare. Science and Technology of the Air Force of the Armed Forces of Ukraine, 3, 8-13, Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2012_3_5. (Last accessed: 24.05.2022)[in Ukrainian].
 19. Danyk, Y. G. (2019). Methodology of the synthesis of situational intelligence-strike complexes / Modern information technologies in the sphere of security and defense, 2(35), 13-22. [in Ukrainian].
 20. Danyk, Y. G. (2017). Features of development and improved classification of intelligence-strike complexes. Modern information technologies in the sphere of security and defense, 3(30), 126-136. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.25-38 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free