№ 2 (18) – 2022

КОМПЛЕКСНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ СПРЯЖЕНИХ КРИВОЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.39-43
 
завантаження Т.М. Радневич

 

 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Радневич Т. М. Комплексний спосіб формування спряжених криволінійних поверхонь. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 39–43. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.39-43
 

Анотація

В даній статті розглянута розробка комплексного способу обробки гвинтових криволінійних поверхонь ріжучого інструменту черв’ячної фрези, для обробки робочих органів гідравлічних насосів. Розглядаються гвинтові криволінійні поверхні, що мають великий кут підйому витків і створюються нові способи профілізації.
Викладається комплексний геометричний спосіб вирішення кінематичних питань, які пов'язані з визначенням характеристик криволінійної характеристики поверхні, в спряжених гвинтових елементах гідравлічних насосів.
Комплексне вирішення таких завдань є певною науковою проблемою, вирішення якої, безсумнівно, має велике значення для розвитку складного гвинтового ріжучого інструменту.
У підсумку: традиційно спроектованих гвинтових ріжучих інструментів превалює ефект випадковості, а в процесі роботи, як правило, виникають дефекти при обробці гвинтової поверхні гвинтів, що скорочує термін їх функціонування. Вирішення цього завдання дозволить скоротити термін проектування спряжених криволінійних поверхонь гвинтів та забезпечити необхідну розрахунково-графічну точність.
При дослідженні комплексного способу проектування гвинтових спряжених криволінійних поверхонь було встановлено, що існуючі методи недостатньо практичні на виробництві та мають обмеження по конструктивним вимогам. Тому для виготовлення спряженої криволінійної гвинтової поверхні ріжучого інструменту з технологічною точністю задаються параметри з наперед заданими умовами по виготовленню гвинтів гідравлічних насосів.
Запропонований геометричний комплексний спосіб визначення характеристик криволінійної гвинтової поверхні ріжучого інструменту, а саме черв’ячна фреза, дозволить проектувати і виготовляти автоматизовано з максимальною точністю спряжені криволінійні поверхні гвинтів гідравлічних насосів.

Ключові слова

комплексний спосіб, криволінійні поверхні кінематичний гвинт, спряженні поверхні, черв’ячна фреза, гідравлічні насоси, гвинти, характеристики, ріжучий інструмент.
 

Список бібліографічних посилань

  1. Подкоритов А.М. Наукові основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію. Міжвідомчийнауково-технічний збірник «Прикладна геометрія та інженерна графіка».Київ, 2010. Вип. 84. С. 8–17.
  2. Подкоритов А. М., Ісмаілова Н. П. Теоретичні основи спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію : монографія. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016. 330 с.
  3. Исмаилова Н. П. Параметрическое определение характеристики сопряженных квазивинтовых поверхностей исключающих интерференцию. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2015. Вип. 48. С. 91–93.
 
 
 

References

  1. Podkoritov, A. M. (2010). Scientific basis of conjugate quasi-helical surfaces that exclude interference. Mizhvidomchyinaukovo-tekhnichnyizbirnyk «Prykladnaheometriia ta inzhenernahrafika», 84, 8-17. [in Ukrainian].
  2. Podkoritov, A. M., &Ismailova, N. P. (2016). Theoretical foundations of interference-excluded conjugate quasi-helical surfaces. Kherson: FOP Gryn D. S Publ. [in Ukrainian].
  3. Ismailova, N. P. (2015). Parametric identification characteristics conjugated kvazihvyntovyh surfaces, which eliminates interference.Mizhvuzivskyizbirnyk «Naukovinotatky», 48, 91-93. [in Russian].
Copyright 2014 18.39-43 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free