№ 2 (18) – 2022

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОПЕРАТОРНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.61-65
 
завантаження С.М. Тарасенко

 

завантаження А.О. Левченко, канд. техн. наук, доц.
 
 
 

Цитувати (ДСТУ 8302:2015)

Тарасенко С. М., Левченко А. О. Принципи побудови операторної моделі процесу технічного обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 2 (18). С. 61–65. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.18.61-65
 
 

Анотація

Технічне обслуговування є вагомою складовою життєвого циклу зразка озброєння та військової техніки (ОВТ), а якісна організація системи технічного обслуговування є запорукою довговічності використання за призначенням ОВТ.
Експлуатаційні властивості бойових машин (БМ) є доволі багатогранні та такі що потребують підвищеної уваги зважаючи на функціональні особливості використання. Вивчення властивих особливостей експлуатації є превентивною мірою запобігання передчасного виходу з ладу об’єкту, у технічному понятті. Практика вказує на те щонайкращими засобами для визначення властивостей об’єктів є натурний експеримент, тобто дослідження властивостей та стану об’єкту у відповідних умовах та під експлуатаційними факторами впливу. Однак у більшості випадків натурний експеримент є не можливим або не доцільним. Деякі випробування можуть бути близькими до граничних умов, можуть протікати настільки бурхливо, що можливі аварії та руйнування складових чи всього об’єкту. Саме тому для визначення окремих норм надійності використовують моделювання процесів та контрольні розрахунки. При цьому показники надійності (ПН) зазвичай проводяться для унікальних об’єктів, за основу розрахунку беруть ПН аналогічних елементів (об’єктів в цілому) та при необхідності екстраполюють ці показники. Якщо контрольні розрахунки при цьому є дуже громіздкими чи значно спотворюють дійсні показники, то проводять ймовірнісне моделювання на обчислювальних машинах (ЕОМ) використовуючи дані випробувань окремих елементів чи по даним експлуатації прототипів необхідних об’єктів.
Передумовою різного роду моделювань має бути побудова операторних моделей для зображення процесів, що супроводжують дійсний життєвий цикл об’єкту, як наслідок є чітке розуміння факторних етапів впливу на технічний стан, прогнозування відмов, попередження появ негативних чи критичних факторів впливу на живучість об’єкту в свою чергу аналіз потреби проведення технічного обслуговування його черговість, об’єми чи навіть доцільність.

Ключові слова

операторна модель, відмови, технічне обслуговування, експлуатація бойових машин, технічний стан, відновлення.
 
 

Список бібліографічних посилань

 1. «Вопросы кибернетики». Выпуск 094. Статистические методы в теории обеспечения эксплуатации/ ред. С. Ф. Левин. 94-те вид. Москва : АН СССР, 1982. 152 с.
 2. Левин С. Ф. Основы теории обеспечения эксплуатации технических объектов : учебное пособие. Москва : МО СССР, 1982. 99с.
 3. Алчинов В. И., Сидоров А. И., Чистова Г. К. Надёжность технических систем военного назначения : учеб. пособие. Москва , Вологда : Инфра­Инженерия, 2019. 324 с.
 4. Коваленко И. Н. Анализ редких событий при оценке эфективности и надежности систем : учеб. пособие. Москва : Сов.радио,1980. 208 с.
 5. Бусленко Н. П. Моделирование сложных систем:учеб.пособие. Москва : Наука,1968. 355 с.
 6. Тарасенко С. М., Левченко А. О., Дем’янишин В. М. Використання оперативної моделі процесу експлуатації озброєння та військової техніки для формування потоків обслуговування та відновлення у системах підтримки прийняття рішень посадових осіб логістики. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 2(16). С. 74–81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.74-81.
 7. Тарасенко С. М. Математичні моделі системи технічного обслуговування, моделі станів у сфері обслуговування озброєння та військової техніки. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. Вип. 1(17). С. 21–29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29.
 
 
 

References

 
 1. Levin, S. F. (Ed.). (1988). Questions of cybernetics. Statistical methods in the theory of maintenance of operation. Digest of articles, 94. Moskow : USSR Academy of Sciences. Publ. [in Russian].
 2. Levin, S. F. (1982). Fundamentals of the theory of ensuring the operation of technical objects. Moskow : USSR Ministry of Defense. Publ. [in Russian].
 3. Alchinov, V. I., Sidorov, A. I., & Chistova, G. K. (2019). Reliability of technical systems for military purposes. Moskow : Vologda. Infra-Ingeneering Publ. [in Russian].
 4. Kovalenko, I. N. (1980). Analysis of rare events in assessing the efficiency and reliability of systems. Moscow : Sov. radio. Publ. [in Russian].
 5. Buslenko, N. P. (1968). Modeling of complex systems. Moscow : Nauka. Publ. [in Russian].
 6. Tarasenko, S., & Levchenko, A. (2021). Use of the operator model of the operation of weapons and military equipment for the formation of service flows and restoration in the decision support systems of logistics officers. Collection of scientific works of the Military Academy (Odesa), 2(16), 74-81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.16.74-81. [in Ukrainian].
 7. Tarasenko, S. (2022). Мathematical models of maintenance system, models of status in the field of arms and military equipment maintenance. Collection of scientific works of the Military Academy (Odesa), 1(17), 21-29. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2022.17.21-29. [in Ukrainian].
Copyright 2014 18.61-65 (укр) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free